Twynstra Gudde wil Nederland helpen aan een duurzamere toekomst

11 juni 2018 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Met de adviesgroep Energie zet Twynstra Gudde zich in voor een versnelling van de transitie naar een duurzame samenleving. Door kennis in te brengen en samen te werken met diverse betrokken partijen wil het Amersfoortse bureau bijdragen aan innovaties als hernieuwbare energie, nieuwe mobiliteitsconcepten, energieneutrale woningen en circulaire industriële processen. “Door partijen te verbinden aan gezamenlijke ambities boeken we resultaat en komt de energietransitie op gang”, stelt Zenzi Pluut, die sinds kort Managing Partner is binnen de adviesgroep Energie.

Op basis van het in Parijs gesloten klimaatakkoord heeft Nederland zichzelf hoge duurzaamheidsdoelen gesteld, waaronder een 95% reductie van de CO2-uitstoot tegen 2050. Hier ziet Twynstra Gudde een verantwoordelijkheid voor zichzelf weggelegd: “Twynstra Gudde is een Nederlands organisatieadviesbureau dat al ruim vijftig jaar midden in de wereld staat. Onze adviseurs willen Nederland (en de wereld) mooier en economisch sterker maken, aan vragen werken die er maatschappelijk toe doen, die onze opdrachtgevers bezighouden en waarin onze kennis en expertise het verschil kunnen maken. Dan kan het niet anders dan dat we groots inzetten op het thema duurzame toekomst”, aldus Zenzi Pluut. 

Het adviesbureau toont zijn commitment op dit gebied via zijn nieuwe corporate thema ‘Duurzame Toekomst’, waarbij vijf proposities centraal staan: energietransitie, circulaire economie, klimaatverandering, slimme en duurzame mobiliteit en assetmanagement. Vanuit haar nieuwe rol als Managing Partner van de adviesgroep Energie, speelt Pluut een belangrijke rol in de verwezenlijking van de duurzaamheidsambities van Twynstra Gudde. 

Twynstra Gudde wil Nederland helpen aan een duurzamere toekomst

Samenwerking cruciaal

Omdat de transitie naar duurzame energie een herinrichting vereist van de energieketen, betreft het een veelomvattende uitdaging met verstrekkende gevolgen voor de economie, maar ook voor de leefomgeving en de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Dit betekent dat het op gang brengen van de energietransitie afhankelijk is van een goede samenwerking tussen verscheidene publieke en private partijen, van overheden en bedrijven tot maatschappelijke instellingen en burgers.

Pluut: “We richten onze pijlen op alle bedrijven, of verenigingen van die bedrijven, die een rol hebben in het energiesysteem. Denk aan energieleveranciers en -producenten, nationale en regionale netbeheerders en afvalenergiebedrijven.” Daarnaast voert Twynstra regelmatig opdrachten uit voor het Ministerie van EZK – zoals op het gebied van de verduurzaming van de gebouwde omgeving, de energiedialoog en het omgevingsmanagement van het windmolenproject TenneT Hollandse Kust (zuid) – en werkt het bureau ook voor provinciale overheden – zoals bij het Toekomstbeeld 2050/Energieagenda voor de Provincie Flevoland, het participatiemodel Wind op land voor Provincie Noord-Holland en de Nieuwe Energie Alliantie voor de Provincie Overijssel. 

“Voor organisaties in het publieke en private domein geldt dat we zowel voor individueel opdrachtgevers werkzaam kunnen zijn als voor samenwerkingsverbanden. Zo begeleid ik al enige tijd de Overlegtafel Energievoorziening, een tafel waaraan Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, NVDE, VEMW, ODE-Decentraal, TenneT, Gasunie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) – als toehoorder – met elkaar praten over de toekomst van het energiesysteem”, aldus Pluut. Zij adviseert daarnaast ook IPO, VNG en UvW bij het komen tot een gezamenlijke inzet van de decentrale overheden voor het met het Rijk en maatschappelijke partners te sluiten Klimaatakkoord.

Domeinoverstijgende vraagstukken

In de begeleiding van opdrachtgevers en samenwerkingsverbanden denkt Twynstra mee over uiteenlopende vragen: “Welke maatregelen zijn adequaat en haalbaar? Welke partners zijn nodig om die te realiseren? Samenwerking is essentieel, maar hoe richt je die in en zorg je dat alle neuzen dezelfde kant uit staan? Hoe vind je de balans tussen pionieren en vooruitgang boeken? Transitieprojecten hebben vaak een grote maatschappelijke en ruimtelijke impact. Wat vinden belanghebbenden ervan en hoe kun je het draagvlak borgen?” Bij de beantwoording van dergelijke complexe vragen kan het bureau ook putten uit zijn uitgebreide ervaring binnen andere domeinen. 

Pluut: “De expertises die binnen de adviesgroep Energie aanwezig zijn, weerspiegelen die van Twynstra Gudde. Wij zijn met name sterk in strategie- en beleidsontwikkeling, governance en samenwerkingsvraagstukken, belangenmanagement en project- en programmamanagement. Het mooie aan ons bureau is, dat wij meer collega’s hebben met deze kennis en kunde in huis en die de verbinding kunnen leggen naar bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening en de gebouwde omgeving en industrie, naar mobiliteit en infrastructuur en naar water en klimaatadaptatie. Gelet op het feit dat de energietransitie een integrale opgave is, zie ik daar ook één van onze grote krachten in.” 

Zenzi Pluut, Managing Partner adviesgroep Energie, Twynstra Gudde

Nieuwe stap

Pluut nam begin dit jaar veel expertise mee naar haar nieuwe rol binnen de adviesgroep Energie. Haar carrière in de adviesbranche begon al in 1998 en sinds 2002 maakt ze onderdeel uit van Twynstra Gudde. Ze geeft aan erg blij te zijn zich nu op duurzaamheidskwesties te kunnen storten: “Na twintig jaar met veel plezier aan mooie opdrachten in de wereld van verkeer, vervoer, water en infrastructuur gewerkt te hebben, ging het kriebelen. De behoefte aan een nieuwe uitdaging werd steeds groter. Die uitdaging vond ik in voor mij nieuwe vraagstukken, die zowel in het buitenland (klimaatverandering en waterveiligheid) spelen als in de energiewereld.” 

Ze voegt toe te genieten van de uitdaging om te werken binnen deze wereld, “waarin alles in beweging is”: “De opgave om de transitie naar een duurzame en tevens betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren is groot en complex. De investeringen zijn omvangrijk, de belangen eveneens. De toekomst is onzeker. En tegelijkertijd realiseert iedereen zich dat er toch keuzes gemaakt zullen moeten worden. Daarbij zal gezocht moeten worden naar samenwerking, ondanks dat er tegengestelde belangen en opvattingen zullen zijn over welke route het beste is. Ik vind het fantastisch als ik in die zoektocht, met mijn kennis en ervaring, de betrokken partijen een stap verder kan helpen.” 

Interne duurzaamheid

Naast dat deze diverse partijen door Twynstra worden geholpen bij het behalen van hun duurzaamheidsambities, kijkt het bureau volgens Pluut ook nadrukkelijk naar de bijdrage die het zelf kan leveren: “Zo hebben we ons aangesloten bij de coalitie ‘Duurzaam Regeerakkoord’, een oproep aan de onderhandelaars. In 2005 omarmde Twynstra Gudde als eerste bedrijf in Nederland de NS-Business Card, zodat onze adviseurs en managers – om redenen van milieu en efficiency – met de trein konden reizen. We nemen deel aan het U15-netwerk, een netwerk van werkgevers die samen gaan voor duurzame mobiliteit in Midden-Nederland. Ons kantoor ligt pal naast het centraal station van Amersfoort. Ook onze nieuwe huisvesting zal straks niet ver van het station af zijn, en bovendien energieneutraal.” 

Gekeken naar de toekomst, geeft Pluut aan dat Twynstra toonaangevend wil blijven in energievraagstukken, waarbij de adviesgroep Energie zal doorgroeien naar zo’n twintig adviseurs. Onlangs is het team al versterkt met drie nieuwe collega’s – Hanke Nijman, Roelof Mulder en Hanna Rentmeester. Pluut: “Roelof heeft een bedrijfskundige/marketingachtergrond en ruime ervaring als senior manager in de ICT en energiemarkt. Bij ons gaat hij zich richten op energietransitievraagstukken, waarbij hij zal focussen op complexe innovatieve samenwerkingsopdrachten. Hanke heeft zich als industrieel ontwerper en techniekfilosoof ontwikkeld als expert op het gebied van smart cities. Zij wil zich toeleggen op het vertalen van strategie- en innovatievraagstukken naar een praktische implementatie. Hanna gaat als medior adviseur bij ons aan de slag als omgevingsmanager energietransitie.”

* IPO staat voor Interprovinciaal Overleg, VNG voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en UvW voor de Unie van Waterschappen.