Verdienen mannen (veel) meer dan vrouwen? Helemaal niet waar

14 mei 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Vrouwen krijgen volgens salarisgegevens van zo’n 12,3 miljoen werknemers wereldwijd gemiddeld genomen 16% minder salaris overgemaakt dan hun mannelijke collega’s. Een diepere kijk in de beschikbare data suggereert echter dat de loonkloof tussen de twee geslachten een hardnekkige mythe is: van loonongelijkheid lijkt namelijk geen sprake te zijn als vrouwen en mannen onder dezelfde voorwaarden worden vergeleken. De belangrijkste aanstichter voor de mythe: vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de best betaalde banen.

Het beeld van de 16% loonkloof tussen mannen en vrouwen komt voort uit data vrijgegeven door Korn Ferry. Het recruitmentbedrijf nam de salarisgegevens van 12,3 miljoen werknemers bij 14.000+ bedrijven uit 50+ landen onder de loep en komt allereerst tot de conclusie dat de loonkloof is afgenomen ten opzichte van vorig jaar, toen deze op 17% stond.

Brazilië en de UK zijn landen waar de grootste loonkloof kan worden waargenomen, met respectievelijk 26% en 24%. Landen die onder het wereldwijde gemiddelde liggen zijn onder meer India (16%), Frankrijk (14%) en China (13%). In ’s werelds grootste economie – de Verenigde Staten, met een bruto binnenlands product van ruim $19 biljoen (2017) – worden vrouwen gemiddeld 18% minder betaald. In Nederland is de algemene loonkloof tussen mannen en vrouwen met 17% iets groter dan het wereldwijde gemiddelde. Wel is het verschil hier sinds 2016 kleiner geworden: toen was het nog 25%. 

Hoeveel meer verdienen mannen dan vrouwen

Appels met peren

Terwijl de data uit het onderzoek van Korn Ferry wereldwijd binnen de media alle krantenkoppen halen, is het echter van belang nog dieper in de cijfers te duiken voor een volledig en objectief beeld over de loonkloofcijfers.

Wanneer de salarissen van mannen en vrouwen wereldwijd met een exact gelijke functie vergeleken worden, dan daalt de loonkloof tot nog maar 5%. Deze kloof wordt veroorzaakt door het gegeven dat er meer mannen in hoogbetaalde functies zijn dan vrouwen, vooral binnen de managementposities. Uit internationaal onderzoek van Grant Thornton blijkt dat ongeveer een kwart van senior managementposities door vrouwen vervuld worden. Binnen de bestuurskamer zijn vrouwen nog minder aanwezig. Onderzoek van Strategy& laat zien dat het aandeel van vrouwelijke CEO’s de afgelopen tien jaar zweefde tussen 2,6% en 5,2%, maar nooit hoger lag dan dat. 

Hierbovenop komt dat salarissen ook vergeleken zouden moeten worden op basis van nog meer gelijke criteria – dat wil zeggen op basis van dezelfde afdeling en hetzelfde bedrijf. Als die factoren worden meegenomen, dan daalt de loonkloof nog verder, tot slechts 0,5%. Nederland heeft, met het oog op de cijfers, op dit vlak nog een langere weg te gaan. Voor dezelfde functie, afdeling en hetzelfde bedrijf verdienen vrouwen namelijk gemiddeld genomen 2% minder.

Op basis van de gegevens van Korn Ferry kan dan ook gesteld worden dat er min of meer geen sprake (wereldwijd) of nauwelijks een (Nederland) loonkloof is. Wil men de nominale loonkloof in z’n geheel laten verdwijnen, dan moeten meer vrouwen terechtkomen in uitdagende en senior functies. Een ontwikkeling die zeker tot de mogelijkheden behoort, zegt onderzoeker Jane Edison Stevenson. “We weten uit onderzoek dat er voldoende vrouwen zijn met de benodigde vaardigheden voor de hoogste functies. Bedrijven hebben er zelf belang bij om dergelijke vrouwen te helpen die functies bereiken, want daarmee zorgen ze voor meer diversiteit en versterken ze hun talentpool.”