First Consulting helpt infrabedrijf met inzicht in operationele prestaties

26 augustus 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Onlangs heeft adviesbureau First Consulting een infrastructuurbedrijf (zoals Deutsche Bahn, Rijkswaterstaat, ProRail, Infrabel) geholpen bij het inzichtelijk maken van de operationele prestaties op een aantal kernverbindingen in haar netwerk. Hiermee is het bedrijf in staat om de prestaties op deze kernverbindingen aantoonbaar te verbeteren.

Achtergrond

Door toename van het personenvervoer kent het infrastructuurbedrijf momenteel de uitdaging om de beschikbare capaciteit op een aantal kernverbindingen in haar netwerk, zoals het traject Breda – Antwerpen, uit te breiden. Voordat capaciteitsuitbreiding kan plaats vinden dient de beschikbaarheid van bestaande infrastructuur op deze verbindingen substantieel verbeterd te worden. Doelstelling hierbij is om de klanthinder als gevolg van infrastoringen in vijf jaar tijd met 20% te verminderen. Om deze doelstelling te realiseren is het bedrijf een grootschalig verbeterprogramma gestart. 

Voor de beoogde verbeteringen is het noodzakelijk dat deze voor alle betrokkenen transparant zijn. First Consulting is daarom door het infrastructuurbedrijf gevraagd om binnen het gezamenlijke verbeterprogramma de huidige prestaties op de kernverbindingen inzichtelijk te maken.

First Consulting helpt infrastructuurbedrijf bij het creeren van inzicht in operationele prestaties

Gezamenlijk ontwerp en realisatie van prestatiedashboard

Binnen de verschillende regionale afdelingen van het bedrijf wordt op verschillende manieren gerapporteerd over operationele prestaties zoals het aantal verstoringen binnen het netwerk, klanthinder als gevolg van deze verstoringen of veelstorende infra-objecten. Daarnaast is het wekelijks opstellen van prestatierapportages voor medewerkers een tijdrovende bezigheid, omdat bijvoorbeeld data uit verschillende systemen handmatig aan elkaar gekoppeld wordt. 

First Consulting heeft in nauwe samenwerking met een groep eindgebruikers een geautomatiseerd prestatiedashboard ontwikkeld, waarmee de gebruikers eenvoudig verschillende standaardrapportages kunnen genereren. Deze rapportages bevatten de door het management gewenste prestatie-indicatoren en kunnen zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau gebruikt worden om op uniforme wijze te sturen op het reduceren van klanthinder.

Naast standaardrapportages biedt het dashboard de mogelijkheid om datasets uit verschillende bronsystemen eenvoudig aan elkaar te koppelen, zodat infra-specialisten verdiepende maatwerkanalyses op grondoorzaken van verstoringen kunnen uitvoeren. Op basis van deze analyses kunnen verbetervoorstellen worden gedaan om onder andere veelstorende objecten gericht aan te pakken. 

Ondersteuning bij implementatie

Om de prestaties ook daadwerkelijk te kunnen verbeteren is alleen inzicht niet voldoende. Het infrastructuurbedrijf heeft First Consulting daarom gevraagd om de komende periode te ondersteunen bij de implementatie van het prestatiedashboard binnen de regionale afdelingen. Het beoogde resultaat is dat operationele prestaties wekelijks op uniforme wijze worden besproken en structurele verbeteracties worden gestart.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert op het snijvlak van Business Process en Business Technology.