First Consulting helpt netbeheerder storingen reduceren

04 september 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Netbeheerders (zoals Stedin, Enexis en Liander) zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het energienetwerk. Twee belangrijke thema’s daarbinnen zijn het minimaliseren van storingen en het verhogen van de veiligheid. Netbeheerders voeren daarom preventief onderhoud uit en verhelpen storingen om de levering van gas en elektriciteit aan hun klanten te waarborgen. De behoefte aan meer mogelijkheden voor sturing op de reductie van storingen, een beter integraal inzicht op onveilige situaties op stations en betere ketensamenwerking heeft er voor gezorgd dat de hulp van First Consulting werd ingeschakeld.

Aanpak die bestaat uit vijf sporen
First Consulting heeft eerder een dergelijk project bij een netbeheerder gedaan en was daardoor in staat eerdere ‘lessons learned’ mee te nemen in de aanpak van dit project. Hierdoor is voor onderstaande vijf-sporen-aanpak gekozen:

1. Operationele transparantie door realisatie van een KPI dashboard 
Om prestaties omtrent storingen te meten en te kunnen sturen op reductie van storingen zijn dashboards en KPI’s ontwikkeld. Er is een managementdashboard met benodigde stuurinformatie ontwikkeld en regiodashboards met operationele stuurinformatie voor de uitvoeringsregio’s.

2. Ontwikkelen storingsanalysetool en implementatie van een storingsanalyseproces
Met het ontwikkelen van een storingsanalysetool is inzicht verkregen in storingen en bijbehorende grondoorzaken. In deze tool worden storingsspecificaties (e.g. oorzaken, duur, datum) geregistreerd en worden storingsrapportages beheerd. Daarnaast is de huidige situatie van het storingsanalyseproces in kaart gebracht in samenwerking met een werkgroep van de klant. Op basis van deze resultaten is een nieuw storingsanalyseproces ontworpen en geïmplementeerd. Zowel de storingsanalysetool als het nieuwe storingsanalyseproces helpen om te leren van storingen en deze in de toekomst te voorkomen.

First Consulting - Talent Management

3. Inrichten regionale overlegstructuur 
Om ketensamenwerking te verbeteren en inzicht te creëren in risico’s op storingen en onveilige situaties is per regio een operationeel overleg ingericht. De inrichting en implementatie van deze overlegstructuur is in nauwe samenwerking met de klant gerealiseerd. In deze overleggen worden knelpunten uit het veld op het gebied van veiligheid en storingen in kaart gebracht en opgepakt.

4. Inventarisatie stations
Samen met de klant zijn 30 onderstations geïnventariseerd om risicovolle trends te ontdekken op het gebied van storingen en veiligheid. Ter ondersteuning van dit proces is een inventarisatietool ontwikkeld om de stations op eenzelfde wijze in kaart te brengen en een analyse op de resultaten uit te kunnen voeren. De gevonden trends zijn in kaart gebracht en vertaald naar actieplannen die binnen de organisatie worden opgepakt.
 

5. Realisatie van verbeterinitiatieven 
De vervolgacties, knelpunten en actieplannen uit alle sporen zijn samengevoegd als verbeterinitiatieven in een “menukaart van oplossingen”. Deze verbeterinitiatieven worden in de regionale overlegstructuren geprioriteerd en releasematig geïmplementeerd.

Voorbeelden van verbeterinitiatieven
Gedurende het project zijn twee concrete verbeterinitiatieven opgepakt die vanuit één of meerdere sporen zijn ontstaan.

(1) Verbetering aansluiting bedrijfsprocessen in de keten. Om geconstateerde knelpunten structureel en op een efficiënte manier op te volgen vanuit de regionale overleggen ontstond de behoefte naar goed aansluitende processen. Aansluitend op de “menukaart van oplossingen” zijn transparante processen ingericht tussen de samenwerkende ketenpartners. In deze processen zijn de rollen, verantwoordelijkheden en informatiebehoeften behorende bij deze processen vastgelegd en geborgd binnen de organisatie. Dit zorgt ervoor dat geconstateerde risico’s in de regio’s actief opgepakt, belegd en gemonitord kunnen worden.

(2) Inventarisatie installatietechnische risico’s. Om het inzicht in de risico’s op storingen te vergroten is gestart met een pilot data-analyse op onderhoudsgegevens. Voordat data-analyses daadwerkelijk gebruikt kunnen worden om preventief storingen te minimaliseren bleek het verhogen van de kwaliteit van onderhoudsgegevens noodzakelijk. Er is inzichtelijk gemaakt wat de benodigdheden zijn om te borgen dat onderhoudsgegevens objectief en volledig zijn. Een vervolgtraject is in gang gezet om de gesignaleerde knelpunten op het gebied van registratie, proces en verantwoordelijkheden te verbeteren. 

Resultaat
Samen met de netbeheerder heeft First Consulting ervoor gezorgd dat de ketensamenwerking sterk is verbeterd, beter gestuurd kan worden op de reductie van storingen en dat er meer inzicht is op onveilige situaties op stations. Dit is van belang om twee belangrijke doelen voor netbeheerders, het minimaliseren van storingen en het verhogen van de veiligheid, te kunnen blijven nastreven. Op beide vlakken kan de netbeheerder nu continu verbeteringen realiseren. Dit project is een voorbeeld van de projecten die First Consulting uitvoert op het snijvlak van: Proces, Technology & Change.