Acht competenties van succesvolle organisatieadviseurs

27 juli 2015 Consultancy.nl

Wat zijn de succesvolle eigenschappen van een organisatieadviseur? Organisatieadviesbureau PRiMAN onderzocht samen met Attune welke competenties en eigenschappen goede adviseurs bezitten. Er kwamen acht competenties bovendrijven, waarover iedere adviseur volgens de onderzoekers zou moeten beschikken.

In ons land zijn meer dan 97.000 organisatieadviseurs actief en circa het dubbele aantal is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als adviseur. Nederland is daarmee het land met de grootste dichtheid aan organisatieadviseurs. Met dit enorme volume en de toenemende concurrentie in de markt rijst de vraag op: Hoe kunnen adviseurs zich onderscheiden van hun concurrenten?

Het Rotterdamse organisatieadviesbureau PRiMAN en coachingbureau Attune besloten samen in deze onderzoeksvraag te duiken en te identificeren wat de succesfactoren zijn van een goede adviseur. Jan Prins, oprichter en managing partner van PRiMAN: “Wij wilden uitzoeken wat nu (naast inhoudelijke kennis) het verschil maakt tussen een goede en slechte adviseur.” Sonja Vlaar, oprichter van Attune, vult aan: “We hebben onderzocht welk gedrag in de praktijk leidt tot het succes van de adviseur. De adviseurs die mee hebben gedaan aan het onderzoek hebben meer dan 10.000 uur ervaring als professioneel adviseur en ze worden betaald door een externe opdrachtgever.”

Competenties van een organisatieadviseur

De onderzoekers identificeerden uiteindelijk acht competenties waarover de beste adviseurs dienen te beschikken: Flexibel gedrag, Visie, Aanpassingsvermogen, Mondelinge vaardigheid, Onafhankelijkheid, Resultaatgerichtheid, Klantgerichtheid, en Samenwerken.

Flexibel gedrag
De competentie flexibel gedrag wordt omschreven als het veranderen van gedragsstijl en/of de invalshoek om een gesteld doel te bereiken. Adviseurs die zich flexibel opstellen hebben een doel voor ogen, kunnen de inhoud van het proces onderscheiden en stellen bovendien hun eigen aanpak ter discussie.

Visie
Adviseurs met visie zijn volgens de onderzoekers professionals die de dagelijkse praktijk kunnen overstijgen, eigen ideeën uitwerken en feiten van een afstand kunnen bekijken. Ook kunnen zij deze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen. Zij beschikken over veel cognitieve capaciteiten, weten de grote lijn uit informatie te halen en staan open voor veel ideeen, die zij niet direct op haalbaarheid afwijzen.

Aanpassingsvermogen
Adviseurs met aanpassingsvermogen kunnen zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen. Zij zijn volgens de onderzoekers bereid om hun eigen routines te veranderen, zijn niet rigide en verwarren aanpassingsvermogen niet met het opgeven van hun eigen identiteit, normen en waarden.

8 vaardigheden van een goede organisatieadvieseur

Mondelinge vaardigheid
Met mondelinge vaardigheid wordt gedoeld op het spreken in begrijpelijke taal en het kunnen aanpassen van het taalgebruik aan het niveau van de ander. Zo zijn goede adviseurs in staat om hun eigen stem (volume, intonatie) goed te benutten, zijn zij duidelijk verstaanbaar en spreken ze standaard Nederlands. 

Onafhankelijkheid
Onafhankelijke adviseurs zijn adviseurs die acties ondernemen en uitspraken doen die getuigen van een eigen visie of mening en die anderen niet naar de mond praten. Zij laten zich niet direct beïnvloeden door andere opvattingen, kunnen sociale druk weerstaan en zetten een onafhankelijke koers uit.

Resultaatgerichtheid
Adviseurs die resultaatgericht zijn ondernemen concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen of te overstijgen. Goede adviseurs benoemen werkzaamheden in termen van concrete doelen, committeren zich aan deze objectief controleerbare doelstellingen, sturen gericht op het behalen van resultaten en vraagt naar te behalen doelstellingen.

Business man

Klantgerichtheid
Klantgerichte adviseurs onderzoeken de wensen en behoeften van de klant en handelen hiernaar, daarbij rekening houdend met de kosten en baten voor de eigen organisatie. Zij hebben respect voor de klanten, ook al zijn hun wensen of klachten onredelijk. Verder tonen zij de bereidheid om tot oplossingen te komen, werken ze toe naar een win-win situatie en zien zij kansen en mogelijkheden om klantgroepen te informeren over de eigen dienstverlening.

Samenwerken 
Goede adviseurs richten zich bovendien op samenwerking. Zij werken op effectieve wijze (mee) aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient. Daarnaast hebben zij een goed zelfinzicht en inzicht in de eigen voorkeur voor bepaalde teamrollen. Tenslotte zijn zij in staat hun persoonlijk belang ondergeschikt te maken aan groepsbelang.

Vorig jaar deed adviesbureau House of Performance in samenwerking met vakblad Management & Consulting, onderzoek naar de eigenschappen van een goede organisatieadviseur. Een ander onderzoek uit 2014 keek juist naar de belangrijkste succesfactoren voor consultancybureaus.

Nieuws