Training Programmamanagement

Aanbieder
Type
Training
Kosten
€3.750,-
Duur
2 blokken van 2,5 dag
Aantal deelnemers
13
Doelgroep
Mensen die zich willen ontwikkelen in of naar een rol als programmamanager
Taal
Nederlands

Met deze training legt u een stevig fundament in het mooie vak van programmamanagement. We besteden aandacht aan zowel de (inter)menselijke als de methodische kant van programma’s en raken alle aspecten aan waarmee u in deze manier van werken te maken krijgt. Hiermee bent u beter in staat uw eigen opgave tot een succes te maken.

Steeds meer organisaties werken met programma’s voor het nastreven van hun strategische doelen. Programma’s zijn bijzondere manieren van werken voor het aanpakken van van complexe, tijdelijke en doelgerichte veranderopgaven. Binnen programma's worden allerlei inspanningen (waaronder projecten) uitgevoerd, in de staande organisatie en daarbuiten, om daarmee de beoogde doelen te realiseren. De gedachte daarbij is dat de staande organisatie zelf niet in voldoende staat is om die doelen tot stand te brengen. Je vindt programma's binnen organisaties en steeds vaker ook bij samenwerkingsverbanden tussen organisaties.

Met deze training werkt u aan uw eigen visie op programmamanagement en maakt u de doorvertaling naar uw eigen programma-aanpak.

Opbrengst

Aan het eind van deze training heeft u onder meer:
- een integraal beeld van wat programmamanagement omvat en hoe u zich daartoe verhoudt
- inzicht in de verschillen tussen programma’s, projecten, processen en andere manieren van werken
- een fundament voor de aanpak, besturing, besluitvorming, organisatie, samenwerking in programma's
- meer zicht op de benodigde condities, succes- en faalfactoren voor programma's in organisaties
- gevoel voor hoe u zelf het beste uw rol kunt invullen in uw programma
- feedback op en houvast voor de aanpak van uw eigen programma 
- toegang tot een groot netwerk van programmamanagers in Nederland

Doelgroep

Deze training is in eerste instantie bedoeld voor programmamanagers die meer willen weten over wat programmamanagement wel en niet is en hoe het werkt. Ook projectmanagers en lijnmanagers die de stap naar programmamanager willen zetten of die meer willen weten over programmamanagement, zijn welkom. Heeft u een andere rol, bijvoorbeeld die van programmaondersteuner, neemt u dan even contact met ons op.

Programma

In deze training zetten wij onze ruime praktijkervaringen met programma’s in. Dat doen we mede op basis van ons gedachtegoed dat is beschreven in Werken aan Programma's (2014) en Program Canvas (2016). Ook haken we andere methodes voor programmamanagement aan, zoals Managing Successful Programmes (MSP) en Programmatisch Creëren. We nemen uw eigen programma zoveel mogelijk als werkmateriaal en dagen u uit daarin te werken aan concrete verbeteringen.

Dag 1 - (09.00-20.00 uur met aansluitend diner)
Ochtend: wat is de kern van programmamanagement?
We staan stil bij de verschillende manieren waarop een organisa­tie haar doelen kan realiseren. We lichten toe welke rol en toegevoegde waarde programma’s daarbinnen hebben. Ook maken we een helder onderscheid tussen projecten, processen en programma’s. Tenslotte zetten we op een rij uit welke onderdelen (thema’s) programmamanagement bestaat, zodat we een gezamenlijk vertrekpunt en referentiekader hebben.

Middag: hoe geeft u de inhoudelijke aanpak van een programma vorm?
We gaan in op het vormgeven van de inhoud van een programma (programmeren). Hierin staan vragen centraal als: Wat is de visie? Welke strategie en concrete aanpak met doelen, baten en inspanningen past daarbij? Wat hoort er wel en niet bij, en hoe verhoudt zich dit tot andere activiteiten in de organisatie? Instrumenten die we gebruiken, zijn onder meer het Doelen-Inspanningen Netwerk (DIN) en het Program Canvas.

Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager
We onderzoeken een programma van een ervaren programmamanager uit ons netwerk. Hij of zij neemt ons mee in het programma en de vraagstukken en dilemma’s die daarbij spelen. We gaan na hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. De programmamanager zal ook vragen voorleggen ter reflectie en verdieping.

Dag 2 -  (09.00-17.00 uur)
Ochtend: hoe houdt u grip op de voortgang van een programma?
We besteden aandacht aan vragen als: Waar stuur je op om voldoende voortgang in het programma te krijgen en te houden? Hoe kom je tot een goede keuze van sturingscriteria? Hoe monitor je de voortgang van een programma en op welke manier kun je bijsturen wanneer zich bepaalde kansen of bedreigingen voordoen? Welke informatie heb je nodig en hoe rapporteer je? 

Middag: hoe richt u de organisatie van een programma in en geeft u uw eigen rol vorm?
De organisatie en rollen in een programma komen aan bod. We kijken naar de betrokken actoren en brengen hun posities, verantwoordelijkheden en belangen in kaart. Welke organisatievormen kun je op basis hiervan construeren? Hoe ziet de verhouding met de organisatie eruit? Wat betekent dat voor de rolverdeling en het rollenspel tussen de betrokkenen, en specifiek voor uzelf? 

Dag 3 - (09.00-20.00 uur met aansluitend diner)
Ochtend: terugkijken en verdiepen op uw eigen praktijk
In eerste instantie kijken we terug op de eerste twee dagen en de tussenliggende periode. Welke nieuwe vragen zijn er naar boven gekomen? Ook is er ruimte om te verdiepen op onderdelen uit het eerste blok waar u in de tussentijd mee aan de slag bent geweest of waar u verder op wilt verdiepen. Van de andere deelnemers en de begeleiders krijgt u tips hoe u uw programma verder kunt verbeteren.

Middag: hoe geeft u de samenwerking aan programma's vorm?
Onder begeleiding van een gastdocent gaan we aan de slag met het thema samenwerking. In programma's is samenwerking uiteraard aan de orde van de dag. We zoomen in op het vormgeven van samenwerking aan programma's tussen organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld over het komen tot een gedeelde ambitie, het verbinden van belangen en het werken aan vruchtbare samenwerkingsrelaties. Gastsprekers op dit thema zijn onder meer Wilfrid Opheij (co-auteur van het boek Leren Samenwerken tussen Organisaties), Hans Licht (schrijver van onder meer Netwerkregie en Regievoeren zonder macht) en Susan van Hees. Één van hen zal optreden in dit blok. 

Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager
In de avond hebben we wederom een ervaren programmamanager op bezoek. Hij of zij neemt ons mee in het programma en de vraagstukken en dilemma’s die daarbij spelen. We gaan na hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. De programmamanager zal ook vragen voorleggen ter reflectie en verdieping.

Dag 4 - (09.00-17.00 uur)
Ochtend: wat vraagt een programma van u aan leiderschap?
De programmamanager vervult een cruciale leidende rol. Vaak heeft hij weinig of geen formele macht en dus moet het van zijn persoonlijk leiderschap komen. Jo Bos, samenwerkingspartner en schrijver van Programmatisch Creëren, neemt ons mee in verschillende perspectieven op het leidinggeven en leiderschap van de programmamanager. Hij reikt handvatten aan om uw eigen leiderschap goed neer te zetten. 

Middag: nader in te vullen samen met de deelnemers.
De laatste middag van de training vullen we samen met de deelnemers in op basis van hun behoeften.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid van gastsprekers.

Dagen

Deze training bestaat uit twee blokken van tweemaal 2,5 dag. Beide blokken hebben een avondprogramma op de eerste dag tot ca. 20.00 uur, gevolgd door een gezamenlijk diner. De 2e dag van elk blok duurt van 09.00 tot 17.00 uur. Daarnaast bieden we een indivi­dueel (coachings)gesprek aan met een van de betrokken trainers in de weken na de training.

Trainers

Deze training wordt verzorgd door Helmuth Stoop en Björn Prevaas, zeer ervaren adviseurs, begeleiders en trainers op het gebied van programmamanagement. Björn is mede-auteur van het online boek Werken aan Programma's (2014) en het boek Program Canvas (2016). Beiden zijn partner bij Twynstra Gudde. Naast Björn en Helmuth nodigen wij ook gastsprekers uit voor specifieke onderwerpen (zie het programma).

Extra

We stellen de online kennisomgeving Werken aan Programma’s beschikbaar. Hierop is veel materiaal over programmamanagement te vinden en (gratis) te downloaden. De deelnemers ontvangen tijdens de training het Program Canvas boek, de hulpkaarten en een koker met posters. Daarnaast worden de deelnemers lid van de community van programmamanagers, de PGM Community.

Kosten, inclusief materialen, overnachtingen en verzorging

De kosten voor deze training bedragen € 3.750,-- (exclusief BTW) per deelnemer. Dit be­drag is inclusief alle trainingsmateriaal, twee overnachtingen (op cursusdag 1 van beide blokken) en alle overige cateringkosten (lunches, diner, ontbijt en verzorging gedurende de cursusdagen).  Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. 
Mocht u onverhoopt toch niet kunnen of willen overnachten op de tussenliggende avond, neemt u dan hierover contact met ons op via opleidingen@tg.nl

Algemene informatie

Aanbieder: TwynstraGudde

Type: Training

Kosten: €3.750,-

Duur: 2 blokken van 2,5 dag

Aantal deelnemers: 13

Doelgroep: Mensen die zich willen ontwikkelen in of naar een rol als programmamanager

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Adviseren

Meer opleidingen in Adviseren

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.