Berenschot voert integriteitsonderzoek uit voor Aalsmeer

23 juli 2014 Consultancy.nl

In opdracht van de burgemeester van Aalsmeer heeft organisatieadviesbureau Berenschot een integriteitsonderzoek binnen het College van B en W verricht. Het onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat er sprake was van integriteitschending. Diverse oppositiefracties zijn niet verbaasd over de uitkomsten, maar nemen afstand van het adviesrapport.

Aanleiding onderzoek
Na het verschijnen van een open brief van de hand van de heer Van der Laarse in regiokrant Aalsmeer Vandaag die de integriteit van de wethouders Verburg (CDA) en Van der Hoeven (AB) in het geding stelde, heeft burgemeester Jobke Vonk-Vedder besloten een onderzoek uit te voeren door een onafhankelijk adviesbureau. In eerste instantie riepen de fracties van VVD, PACT en HAC de gemeenteraad op om een breed onderzoek naar de vermeende integriteitschendingen van de twee wethouders te verrichten. Hiervoor werd een openbare raadsenquête geopperd, maar dit idee werd weggestemd met 12 stemmen van CDA en AB tegen 11 stemmen die vóór dit idee waren. Mede dankzij de onuitgesproken wens van de betrokkenen om de kwestie zo spoedig mogelijk helder te krijgen, besloot de burgemeester het voortouw te nemen en het onderzoek bij Berenschot neer te leggen.

Gemeente Aalsmeer - Berenschot

Integriteitskwestie
De integriteitkwestie betreft de wijze waarop de heer Van der Laarse bejegend zou zijn door de ambtenaren Verburg en Van der Hoeven. In zijn brief spreekt hij over “hoogstwaarschijnlijk misbruik van invloed/macht”. De burgemeester wenste te weten hoe het proces van vergunningverlening en handhaving rond de uitbouw van een schuur op het perceel, dat eigendom is van Van der Laarse, verlopen is. Ook de handelswijze van de wethouders is onder de loep genomen. De gemeente Aalsmeer zou volgens Van der Laarse onrechtmatig en zonder integriteit gehandeld hebben. Machtsmisbruik en belangenverstrengeling zouden hieraan ten grondslag liggen.

Uitslag onderzoek
Adviesbureau Berenschot heeft geen integriteitscheiding aan kunnen tonen. De oppositiefracties VVD en PACT zijn hierover geenszins verbaasd. Het adviesbureau voerde verscheidene gesprekken met de betrokkenen. Ook alle correspondentie betreffende de zaak is door het adviesbureau geanalyseerd. Aangezien Van der Laarse weigerde mondeling deel te nemen aan het onderzoek, is zijn kant van het verhaal gefilterd uit de stukken die hij Berenshot toezond en uit een radio-interview dat hij gaf. Op basis van deze gegevens heeft Berenschot geconcludeerd dat de gemeente niet onrechtmatig gehandeld heeft in deze zaak. Tevens was er geen sprake van machtsmisbruik en/of belangen-verstrengeling. Ook de wethouders hebben geen integriteitschending verricht.

Berenschot thin banner

Integer?
In het onderzoeksrapport zouden de verzoeken van de oppositiefracties niet zijn gehonoreerd, en de oppositiepartijen hebben dan ook schriftelijk afstand genomen van de inhoud van het onderzoek. De keuze voor het adviesbureau zou volgens de partijen niet integer zijn, aangezien Berenschot al eerder door de gemeente ingehuurd was voor andere kwesties. Het bureau zou hierom niet langer in staat zijn om een onafhankelijke en objectieve blik op de kwestie te werpen. 

In een reactie laat Berenschot tegenover Consultancy.nl weten de kritiek van de oppositie partijen te verwerpen. "Berenschot heeft ruim drie jaar geleden een opdracht gedaan in het kader van de samenwerking tussen de gemeente Aalsmeer en Amstelveen. Hierbij hadden de huidige burgemeester, gemeentesecretaris en de onderzochte wethouders en de Berenschot onderzoekers geen enkele betrokkenheid. Ook inhoudelijk is er geen enkel raakvlak.” 

Vanwege het vermeende niet langer onafhankelijk karakter van het rapport kan volgens VVD en PACT niet geconcludeerd worden dat de wethouders adequaat hebben gehandeld. De partijen nemen, ondanks de uitslag die hen niet verbaasde, om deze reden afstand van de inhoud van het rapport. De kwestie krijgt ongetwijfeld nog een vervolg.

Nieuws