SiRM ondersteunt Elsevier bij De Beste Ziekenhuizen 2013

24 september 2013 Consultancy.nl

Adviesbureau SiRM ondersteunt het weekblad Elsevier bij het onderzoek De beste ziekenhuizen 2013 naar de prestatie-indicatoren en andere publiek beschikbare gegevens over Nederlandse ziekenhuizen. Voor het onderzoek zijn prestatie-indicatoren geselecteerd, zowel zorginhoudelijke indicatoren als gegevens over wachttijden, gegevens over de financiële toestand van een ziekenhuis en over de ervaringen van patiënten met borstzorg, rughernia en spataderen (CQ-index). De zorginhoudelijke indicatoren zijn ingedeeld naar de domeinen effectiviteit, veiligheid en dienstverlening. Samen met de wachtlijsten bepalen de scores op die drie domeinen de positie in het Elsevier-onderzoek De beste ziekenhuizen (figuur 1).

Figuur 1 – De totaalscore wordt bepaald op basis van scores op effectiviteit, veiligheid, dienstverlening en wachttijden

SiRM - Bepaling totaalscore

We hebben 542 van de 1516  beschikbare indicatoren uit de basisset en de veiligheidsset van de IGZ en de wettelijk verplichte indicatorsets Zichtbare Zorg geselecteerd. In de selectie is een groot deel uit de ziekenhuisbrede indicatorsets meegenomen en een groot deel van de indicatoren voor acute zorg die door alle ziekenhuizen wordt geleverd. Uit indicatorsets voor aandoeningspecifieke electieve zorg zijn alleen de indicatoren geselecteerd die iets zeggen over de kwaliteit van het gehele ziekenhuis, en niet enkel over één specifieke aandoening (figuur 2). Er zijn geen indicatoren geselecteerd waarvoor een casemixcorrectie noodzakelijk is en ontbreekt.

Figuur 2 – Schematische weergave van selectie van indicatoren uit diverse bronnen.

SiRM - Schematische weergave van selectie van indicatoren

Methode van onderzoek

In dit onderzoek worden verschillende indicatoren gecombineerd tot samengestelde indicatoren. De indicatoren worden eerst geschaald naar een uniforme schaal (z-score) en worden daarna gewogen bij elkaar opgeteld. De gewichten zijn samen met Elsevier vastgesteld. De verhouding in gewicht tussen structuur-, proces- en uitkomstindicatoren is vastgesteld op 1:1,5:2.

Bollensystematiek verdeeld de totale groep in vieren

De score van een ziekenhuis wordt uitgedrukt in één tot vier bolletjes. De bolletjes bevatten geen waardeoordeel van SiRM of Elsevier, maar geven aan hoe het ziekenhuis scoort op de geselecteerde indicatoren vergeleken met het gemiddelde in Nederland. De uitslag kwalificeert ziekenhuizen dus niet als ‘slecht’ of ‘goed’ in absolute zin. Voor indicatoren waarbij toeval een rol speelt, houden we rekening met de statistische betrouwbaarheid. De score van een ziekenhuis en het betrouwbaarheidsinterval van toevalsindicatoren bepalen dan samen het aantal bolletjes van een ziekenhuis. Op indicatoren met toeval kunnen het domein effectiviteit kunnen ziekenhuizen ook halve bolletjes scoren.

SiRM - De beste ziekenhuizen 2013

Financiële gegevens, wachttijden, zorgzwaarte en patiëntervaringen

Voor de financiële toestand is een combinatie van vijf indicatoren, gevuld met gegevens uit de enkelvoudige jaarrekeningen, gebruikt. De jaarverslagen zijn door SiRM verzameld en geanalyseerd. Vergelijking van de wachttijden is alleen gedaan voor specialismen en behandelingen die de meeste ziekenhuizen aanbieden. Als achtergrondinformatie is de zorgzwaarte van ziekenhuizen geschat. Alle ziekenhuizen worden daarvoor gescoord op zeven dimensies. Drie die te maken hebben met de omgeving waarin het ziekenhuis zich bevind (gemiddelde leeftijd en sociaal economische omgeving, geschat op basis van het aandeel allochtonen en het aandeel werklozen) en vier dimensies die te maken hebben met het karakter van het ziekenhuis (Omzet per EPB, type ziekenhuis (UMC, STZ, overig), niveau van de IC, aantal WBMV vergunningen).Er is in 2012 een nieuwe CQI uitvraag geweest voor de CQI Ziekenhuisopname en polikliniek bezoek. Echter, deze scores waren niet op tijd beschikbaar om mee te nemen in de algemene analyses. Deze indicatoren zijn daarom dit jaar niet verwerkt in de ziekenhuisbrede scores. Op specifieke aandoeningen is wel gekeken naar patiëntervaringen van ziekenhuizen voor Borstzorg, Rughernia en Spataderen.

Zie het rapport ‘Toelichting op De Beste Ziekenhuizen 2013’ voor meer informatie.

Nieuws

Meer nieuws over