Twynstra: Meer samenwerken kans voor IJmondregio

06 augustus 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

De vier IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen) hebben baat bij meer regionale samenwerking. Dit blijkt uit een strategisch onderzoek uitgevoerd door adviesbureau Twynstra Gudde.

Het organisatieadviesbureau keek in opdracht van de vier IJmondgemeenten naar de opgaven waar de regio voor staat, de sterktes en zwaktes van de vier gemeenten en de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking. Het 29-pagina’s tellend rapport ('Kansenonderzoek IJmondgemeenten') is medio juli opgeleverd aan de stuurgroep ‘Kansenonderzoek Regionale Samenwerking IJmond’.

Samenwerking
In de afgelopen jaren hebben de IJmondgemeenten hun samenwerking al geïntensiveerd, met name op ‘IJmondiale’ vraagstukken. Maar als gevolg van de groeiende druk om efficiënter te werken, waren de gemeenten geïnteresseerd om de mogelijke voordelen van regionale samenwerking te achterhalen. De vraag aan Twynstra Gudde luidde: Welke maatschappelijke en toekomstgerichte opgaven zijn kansen voor de samenwerking in de regio IJmond en hoe kunnen deze worden gerealiseerd?

Het adviesbureau onderzocht tientallen mogelijke gemeente overstijgende opgaven op economisch, maatschappelijk en sociaal vlak. Op basis van deze lange lijst werden vijf gebieden geïdentificeerd die sterk zouden kunnen profiteren van meer bestuurlijke samenwerking:

  • Het versterken van de economie
  • Het verbeteren van de luchtkwaliteit
  • Het verbeteren van bereikbaarheid en mobiliteit
  • Het doorontwikkelen van de woningvoorraad
  • Het in stand houden van regionale voorzieningen

Twynstra-Gudde-IJmond

Willen de vier gemeenten deze opgaven gezamenlijk goed kunnen oppakken dan moeten ze een aantal factoren overwegen. Zo moet er een gezamenlijke visie komen en een samenwerkingsstrategie waarin de richtlijnen staan beschreven die aan de basis staan van de ambtelijke coöperatie. Een organisatiewijziging wordt geadviseerd - de ambtelijke organisatie moet op sommige gebieden worden gebundeld. Ook is het belangrijk dat de vier gemeenten elkaars belangen kennen en respecteren.

Wantrouwen
Het rapport van Twynstra Gudde onderstreept dat op dit moment niet aan alle randvoorwaarden voor meer regionale samenwerking wordt voldaan. Zo signaleren de consultants teveel wantrouwen tussen de diverse gemeenten. “Door het gebrek aan onderling vertrouwen en door de onduidelijkheid en onzekerheid over politiek-bestuurlijke posities, zijn de persoonlijke samenwerkingsrelaties gespannen. Er is geen sprake van verbindend leiderschap dat kan zorgen voor daadkracht en tegelijkertijd draagvlak” aldus de onderzoekers. Het advies is helder: gemeenten moeten hier  aan werken voordat ze dergelijke plannen uitvoeren.

Besluitvorming
Het kansenonderzoek is eind juli door de stuurgroep aan de leden van de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen aangeboden. Waarschijnlijk na de zomer zullen de vier gemeenteraden zich beraden over de inhoud van het rapport.