ConQuaestor: Tips voor finance functie zorginstelling

28 mei 2013 Consultancy.nl

Elke Nederlandse zorgorganisatie wordt geacht te handelen volgens de Zorgbrede Governancecode 2010 (hierna te noemen ‘de code’). De code beschrijft het belang van en de algemene opvattingen over professioneel bestuur, toezicht en verantwoording. De code vormt een richtinggevend normenkader voor goed bestuur en goed toezicht. De code implementeren, dat is toch iets van bestuur en toezichthouders? En wat heeft de financiële functie van onze zorginstelling daar dan mee te maken?

Echter, als de code goed tegen het licht wordt gehouden, dan blijkt zowel een sterke ‘financiële’ component aanwezig te zijn als een zware rol voor de financiële functie binnen zorgorganisaties. Niet iedereen is zich daarvan bewust. Onze visie op de rol van de financiële functie in relatie tot ‘goed bestuur’ is samengevat in een aantal tips. Het opvolgen van deze tips draagt bij aan een meer actieve rol van de CFO en de financiële functie ten aanzien van goed bestuur in de zorgsector.
 
Creëer transparantie in bedrijfsvoering
Het begint allemaal bij transparante bedrijfsvoering. Zonder enige mate van transparantie in de bedrijfsvoering is er ook geen basis en referentiekader voor ‘goed bestuur’. Creëer deze basis door het adequaat vastleggen van verantwoordelijkheden en zeggenschap. Maak primaire, ondersteunende en bestuurlijke organisatieprocessen en -structuren inzichtelijk als basis voor transparantie. De rol van de financiële functie hierin is veelal initiërend, vormgevend en verantwoordend vanwege de organisatiebrede blik van financials.
 
Monitor de status van doelstellingen
Een kerntaak van bestuur en toezichthouders, is het doelgericht monitoren van de realisatie van statutaire-, maatschappelijke- en algemene organisatiedoelstellingen. Het transparant weergeven van deze doelstellingen en de status van de realisatie is een belangrijke taak van de financiële functie. Richt een planning- en control cyclus in waarbij op transparante wijze wordt toegewerkt naar de juiste doelen. Informeer bestuurders en toezichthouders hierover periodiek en proactief.
 
ConQuaestor - Finance in de zorg
 
Organiseer adequate bestuurlijke informatievoorziening
Betrouwbare en effectieve bestuurlijke (en financiële) informatievoorziening is van evident belang voor het goed kunnen functioneren bestuur en toezichthouders. Leg vast, verwerk, stel beschikbaar, monitor en onderbouw financiële en niet-financiële informatie over de bedrijfsvoering. Kijk hierbij ook naar het (laten) meten en monitoren van de kwaliteit van zorgverlening, het opstellen van business cases ten behoeve van majeure beslissingen en het tijdig verstrekken van gewenste stuurinformatie aan bestuur en toezichthouders.
 
Initieer effectief risicomanagement
Zoals gebleken uit recente voorvallen bij publieke instellingen, is effectief risicomanagement essentieel voor het functioneren van de organisatie. Het beheersen van zowel financiële, zorginhoudelijke (kwaliteit en veiligheid) als algemene bedrijfsmatige risico’s is van groot belang voor het functioneren van de organisatie als geheel. Het inventariseren, afwegen, benoemen van beheersmaatregelen en het inzetten van controlesystemen ten aanzien van risico’s is hier de belangrijkste activiteit. Hierbij kan de financiële functie een belangrijke initiërende en sturende rol vervullen. Dit temeer omdat de belangrijkste risico’s veelal een financiële impact hebben.
 
Presenteer een betrouwbare (financiële) verantwoording
Een betrouwbare verantwoording over financiële en meer kwalitatieve indicatoren is essentieel in het kader van ‘goed bestuur’. Hierbij is zowel het financiële jaarverslag (van begroting tot en met jaarrekening) als het maatschappelijke jaarverslag (van beleid tot en met resultaat) van belang. Stem dus af met interne- en externe stakeholders (o.a. externe accountant) tijdens het proces en presenteer de uitkomsten na afloop in het jaarverslag.
 
Een artikel van Barry van Leeuwen, Senior Consultant bij ConQuaestor.

Nieuws

Meer nieuws over