ConQuaestor maakt Maturity Model voor Interne Audit

14 augustus 2012 Consultancy.nl

Adviseurs van ConQuaestor hebben een raamwerk ontwikkeld waarmee de volwassenheid van een interne audit functie in kaart kan worden gebracht. Het model, genaamd CIAMM Internal Audit Maturity Model, biedt een referentiekader en ontwikkelmodel waarmee de auditfunctie kan worden beoordeeld. Daarnaast kan het ook in perspectief worden geplaatst, ten opzichte bijvoorbeeld de veranderende omgeving en de prestaties van concurrenten.
 
Interne audit functie sterk aan verandering onderhevig
De interne audit functie (IAF) is de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig. Het management van een IAF ziet zich geconfronteerd met allerlei interne en externe ontwikkelingen. Een verschuiving van controleur naar een rol als business partner en adviseur van het senior management is veelvuldig onderwerp van gesprek, evenals de bijbehorende verwachtingen en eisen vanuit de business, toezichthouders en andere stakeholders.
 
Het Internal Audit Maturity Model
Het Internal Audit Maturity Model (CIAMM) bestaat uit zeven volwassenheidsdimensies, te weten:
-    Rol, taken en aandachtsgebieden;
-    Personeel;
-    Professional practices;
-    Automatisering en softwarematige ondersteuning;
-    Prestatiemanagement en accountability;
-    Relatiemanagement en cultuur;
-    Governance structuur.
 
Door de IAF langs de meetlat van deze zeven verschillende dimensies te leggen helpt het model om onder andere te bepalen in welke ontwikkelingsfase een IAF zich per dimensie bevindt. Het model dient als praktische referentie voor de IAF om systematisch inzicht te verkrijgen in de eigen status (‘as-is’) en de verdere ontwikkelmogelijkheden (‘to-be’).
 
Volwassenheidsdimensies
Aan de zeven dimensies is in het CIAMM de volgende invulling gegeven:
 
Rol, taken en aandachtsgebieden
Beoordeling langs deze dimensie is gericht op de vraag op welke wijze de IAF invulling geeft aan haar primaire functie als onafhankelijke en objectieve assurance provider en daarnaast aan haar natuurlijke adviesrol. Onderwerpen zijn onder andere de grondslag voor de uit te voeren audits (bijv. ad hoc, gepland of risk based), de mate van betrokkenheid bij organisatieveranderingen en de frequentie en diepgang van de samenwerking met interne en externe stakeholders.
 
Personeel
Bij de dimensie personeel gaat het om de mate waarin er aandacht wordt gegeven aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers van de IAF, hun achtergrond, specialisaties en deskundigheid. Binnen deze dimensie valt tevens het scheppen van een werkomgeving waarin de auditors optimaal tot hun recht kunnen komen.
 
Professional practices
Het onderdeel professional practices omvat het beleid, de procedures, werkwijzen, maar ook de bijdrage die de IAF levert aan de interne organisatie en aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Deze dimensie wordt onder meer beoordeeld door te kijken naar de inrichting van de werkzaamheden, de rapportagemethodiek en de mate waarin de IAF gebruik maakt van best practices en beschikbare beroepsstandaarden (zoals de International Professional Practice Framework – IPPF).
 
Automatisering en softwarematige ondersteuning
Hierbij gaat het om de mate waarin auditprocedures zijn geautomatiseerd: in hoeverre maakt de IAF gebruik van beschikbare auditsoftware & computer-assisted audit techniques (CAATs; continuous auditing) en wanneer worden deze ingezet? Het gaat hierbij om automatisering die de effectiviteit en efficiency van de auditwerkzaamheden bevordert.
 
Prestatiemanagement en accountability
Door het beoordelen van geleverde prestaties, bereikte resultaten, de bijbehorende informatie-voorziening en verantwoordingslijnen, kunnen de activiteiten van de IAF op een effectieve en efficiënte wijze worden aangestuurd, bewaakt en bijgestuurd. Belangrijk binnen deze dimensie is de mate waarin er sprake is van prestatiesturing, kwaliteitsbewaking en verbetering van de eigen auditpraktijk. Aan kwaliteitsbewaking en -verbetering kan invulling worden gegeven door bijvoorbeeld externe reviews, certificering en peer-reviews en door het uitvoeren van klantevaluaties.
 
Relatiemanagement en cultuur
Ook een IAF dient zich te profileren, zowel binnen als buiten de organisatie. Het doel hiervan is belanghebbenden bekend te maken met de dienstverlening en kwaliteit van de IAF en de toegevoegde waarde van de IAF te waarborgen. Afstemming cq. alignment met in- en externe ontwikkelingen is daarom een belangrijk beoordelingscriterium binnen deze dimensie.
 
Governance structuur
Deze dimensie is gericht op de wijze waarop de IAF is gepositioneerd in de governance structuur van de organisatie en de rol die zij daarin vervult. Ook de structuur en frequentie van de formele rapportagelijnen zijn onderdeel, alsmede de vraag of en hoe escalatielijnen zijn ingericht. 
 
Positiebepaling en doorontwikkeling
De volwassenheid (‘maturity’) van elk van de zeven dimensies is onderverdeeld in vijf niveaus:
Niveau 1: Initieel - Interne audit activiteiten worden op ad hoc basis uitgevoerd.
Niveau 2: Opkomend - De IAF vormt een vast organisatieonderdeel dat gericht is op ontwikkeling.
Niveau 3: Gestructureerd - De IAF kenmerkt zich door een gestructureerde rol, aanpak en uitvoering.
Niveau 4: Geïntegreerd - De IAF is geïntegreerd in het beheerskader van de organisatie.
Niveau 5: Partner in Business - De IAF wordt gezien als een volwaardige gesprekspartner van het MT. 

Gebaseerd op een artikel van ConQuaestor adviseurs Laszlo Nagy en Robert Jan van Leijden.

Nieuws