First Consulting helpt klant met impact van marktmodel

17 juli 2012 Consultancy.nl

In de energiemarkt gaat de komende tijd veel veranderen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is dat volgend jaar alle marktpartijen klaar moeten zijn voor het nieuwe marktmodel. In het nieuwe marktmodel vindt er tussen marktpartijen een verschuiving plaats van verantwoordelijkheden.

First Consulting heeft een regionale netbeheerder geholpen met het bepalen van de impact op hun processen en de mogelijke integratie van verschillende betrokken teams. Voornamelijk het dicht op de werkvloer opereren heeft geleid tot een succesvolle afronding van dit traject.

Verschuiving verantwoordelijkheid meetdataprocessen
Regionale netbeheerders zien tijdens de aanloop naar het nieuwe marktmodel hun administratieve werkzaamheden verminderen. Vooral in het proces rondom collecteren en valideren van meetdata (standen en verbruiken) neemt de rol van de netbeheerder af. In het nieuwe marktmodel komt deze verantwoordelijkheid namelijk vooral bij de leveranciers te liggen.

Het logische gevolg voor de interne organisatie van de netbeheerder is dat de afdelingen die meetdata collecteren en valideren minder werk krijgen en dat de teamcapaciteit gereduceerd moet worden.

Impact op teams
Voor veel marktpartijen is nog niet helder wat de impact van het nieuwe marktmodel zal zijn op hun processen en de interne organisatie. Een grote netbeheerder heeft First Consulting ingeschakeld om te helpen met de inventarisatie van deze impact op de afdeling die verantwoordelijk is voor het registreren van meetdata. First Consulting diende antwoord te geven op de vraag of integratie van de verschillende teams binnen de afdeling zinvol zou zijn. Zo ja, diende er een vervolgadvies opgesteld te worden over de wijze waarop deze integratie het beste gerealiseerd zou kunnen worden.

First Consulting - Teamimpact

Missing links
Bij de initiatie van dit project waren niet alle huidige processen en bijbehorende werkstromen vastgelegd. De eerste stap was daarom het in kaart brengen van alle werkstromen in hun huidige vorm. Er is middels heldere flowcharts vastgelegd waar iedere werkstroom in het totaalproces plaatsvond en wat de benodigde capaciteit per werkstroom was. Hierdoor is inzicht op inhoudelijk niveau gecreëerd. Deze informatie is verzameld door op de werkvloer uitvoerig met medewerkers te praten over hun dagelijkse werkzaamheden.

Tegelijkertijd is bepaald wat het benodigde werkaanbod en de daarvoor benodigde teamcapaciteit was. In principe waren de middelen voor deze administratie al aanwezig, maar niet alle betrokken managers waren overtuigd dat het administreren van de werkvoorraden en de benodigde capaciteit nut had. Grondige en heldere communicatie over het doel van deze inventarisatie en het project trok de laatste betrokken managers over de streep: inzicht in aantallen is nuttig voor meer dan alleen sturen op efficiëntie.

Op basis van deze twee producten is vervolgens bepaald op welke werkstromen het nieuwe marktmodel impact gaat hebben en wat deze impact zal zijn. Deze impact is geïndexeerd op zowel inhoudelijk als werkvoorraadniveau. Op basis van deze informatie is geconcludeerd dat integratie van de verschillende teams zinvol zou zijn. Daarna is in samenspraak met de interne organisatie bepaald hoe de integratie uitgevoerd diende te worden. Het advies werd al tijdens de formulering grondig afgestemd met de betrokkenen zodat de interne organisatie na presentatie het advies meteen om kon zetten in actie.

First Consulting valt op
De netbeheerder is erg tevreden met de bijdrage die First Consulting heeft geleverd bij het helpen realiseren van de resultaten. De aanwezigheid van veel talent voor het doorgronden van ingewikkelde processen heeft hier zeker aan bijgedragen. Echter, dit was niet de enige reden waarom deze partij graag werkt met First Consulting: ‘Wat First Consulting doet opvallen is de hoge mate waarin ze opgaan in onze interne organisatie. Dit leidt tot een zeer prettige samenwerking waarmee ze goede resultaten voor ons realiseren.’

First Consulting zoekt nieuw talent 
First Consulting heeft groeidoelstellingen en is daarom altijd op zoek naar nieuwe talenten die zich kunnen vinden in hun pragmatische en no-nonsense werkwijze. Zie ook het bericht First Consulting groeit en lanceert recruitmentcampagne. Heb je interesse om te werken voor First Consulting? Neem dan contact op met recruitment@firstconsulting.nl.

Nieuws