Ecorys: Schiphol maakt geen misbruik van machtspositie

07 mei 2012 Consultancy.nl

Luchthaven Schiphol maakt geen misbruik van zijn economische machtspositie. Daarnaast functioneert het systeem van wettelijke eisen die het kabinet heeft ingevoerd en het daaraan gerelateerde toezicht door de NMa op hoofdlijnen goed. Dat concludeert adviesbureau Ecorys in een rapport uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het onderzoek van Ecorys is onlangs door het kabinet gedeeld met de Tweede Kamer.

Download het rapport ‘Evaluatie Machtspositie Schiphol’.

Luchthaventarieven gereguleerd
In het licht van de destijds voorgenomen privatisering van de luchthaven Schiphol heeft het kabinet medio 2006 nieuw wet- en regelgeving geïntroduceerd op het gebied van luchthaventarieven. Doel was om het risico op misbruik van de economische machtspositie van Schiphol tegenover de gebruikers te verkleinen en het garanderen van de continuïteit van de luchthaven als vitale schakel in de mainport. Het kabinet besloot toen ook om na 4 jaar de doeltreffendheid en effecten van de wet- en regelgeving in de praktijk te evalueren.

Wettelijk systeem en Nma functioneert naar behoren
De hoofdconclusie van de Ecorys adviseurs is dat er geen aanwijzingen zijn voor misbruik van marktmacht en daar hebben de wet en het toezicht aan bijgedragen. Wel constateert Ecorys op een aantal punten ruimte voor verbetering. Als belangrijk punt noemt het rapport dat de “countervailing power” bij de gebruikers beperkt is wat betreft de invloed op de ontwikkeling van de investeringen, kosten en tarieven. Verder zijn de tariefsprongen een knelpunt omdat een stabiele ontwikkeling van tarieven voorspelbaarheid van kosten voor gebruikers en van inkomsten voor Schiphol oplevert.

Nieuwe beleidsdoelen
De huidige systematiek is ook geëvalueerd in de context van nieuwe beleidsdoelen en ontwikkelingen. Ecorys constateert dat de huidige wet voor de realisering van deze doelstellingen weinig handvatten biedt. Daarnaast doet Ecorys aanbevelingen en worden oplossingsrichtingen geschetst ten aanzien van de geconstateerde knelpunten voor het realiseren van zowel de huidige doelstellingen van de wet als de nieuwe beleidsdoelen. Belangrijke thema’s die hierin naar voren komen zijn onder andere het verbeteren van de consultatie, meerjarenafspraken, beperking tariefschommelingen, efficiencyprikkels en “dual till” met verplichte bijdrage vanuit niet-luchtvaartactiviteiten.

Nieuws

Meer nieuws over