Het bibliotheekstelsel presenteert zijn Netwerkagenda

03 september 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Na maanden van onderzoek, overleg en voorbereiding publiceerde het bibliotheekstelsel onlangs zijn Netwerkagenda. Daarin is vastgelegd wat lokale bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek de komende jaren gaan doen om het bibliotheekstelsel sterk te houden en een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke opgaven. KWINK groep ondersteunde de totstandkoming van de agenda.

Tegen de achtergrond van de snel veranderende rol van bibliotheken binnen de samenleving ondertekenden vertegenwoordigers van de drie overheidslagen (het ministerie van OCW, IPO en VNG) en de drie bibliotheekvoorzieningen (VOB, SPN en KB) het afgelopen najaar het ‘Bibliotheekconvenant 2020-2023’.

Het doel van het convenant is tweeledig. Ten eerste willen de ondertekenaars samen zorgen voor een instandhouding van een stelsel van krachtige gespreide lokale bibliotheken. Ten tweede willen ze bibliotheken beter in staat te stellen om een bijdrage te leveren aan drie grote maatschappelijke opgaven: (1) het bevorderen van lezen, (2) het stimuleren van participatie in de informatiesamenleving en (3) het aanmoedigen van een leven lang ontwikkelen.

Het bibliotheekstelsel presenteert zijn Netwerkagenda

De gezamenlijke ambities liegen er niet om. De samenwerkende partijen willen het publieksbereik verdubbelen van 4 naar 8 miljoen bibliotheekgebruikers. Daarvoor achten ze het nodig dat iedere inwoner van Nederland “binnen een redelijke afstand toegang heeft tot een volwaardige openbare bibliotheek”. Met name voor kleinere en middelgrote bibliotheekorganisaties is dit een grote uitdaging, “die vraagt om een goede basis en bijbehorende financiering”.

Hierover zijn in het Bibliotheekconvenant intenties uitgesproken en afspraken gemaakt. In de nu gepresenteerde Netwerkagenda 2021 – 2023 wordt verdere invulling gegeven aan deze afspraken. De Netwerkagenda bevat de uitwerking van drie maatschappelijke opgaven plus acht daaraan gerelateerde ‘stelseluitdagingen’ voor het bibliotheekstelsel – denk bijvoorbeeld aan digitale (netwerk)infrastructuur, (vrijwillige) medewerkers, innovatie en gezamenlijke klantbenadering.

Bij de totstandkoming van de Netwerkagenda werd het bibliotheekstelsel de afgelopen maanden bijgestaan door KWINK groep. Het onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken hielp met het formuleren van uitdagingen, ambities en het jaarprogramma voor 2021.

“Bijzonder aan deze opdracht is dat in totaal met 140 mensen in 12 verschillende groepen is gewerkt aan de Netwerkagenda. Van medewerkers van bibliotheken, van partnerorganisaties tot aan directeuren”, aldus het bureau. “Door het organiseren en faciliteren van brainstorms en bijeenkomsten zijn kleine groepen aan de slag gegaan met het schrijven van teksten.”

KWINK groep vervulde “een ondersteunende rol” in dit proces. “Dat hield in dat we kaders voor de opdracht opstelden, soms meeschreven en zorgden voor verbindingen tussen de verschillende groepen.”