Inwoners Dordrecht relatief tevreden over schuldhulpverlening

12 februari 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De gemeente Dordrecht is in de ogen van haar inwoners een meedenkende schuldeiser. Dat blijkt uit onderzoek van RadarAdvies in opdracht van de Rekenkamercommissie van de Zuid-Hollandse gemeente.

Naar aanleiding van vragen van een aantal raadsfracties, kreeg de Rekenkamercommissie de opdracht om de effectiviteit en doelmatigheid van het schuldhulpverleningsbeleid onder de loep te nemen. De Rekenkamercommissie schakelde hiervoor de hulp in van RadarAdvies, dat onafhankelijk onderzoek verrichtte.

Het schuldhulpverleningsbeleid voor Dordrecht is vastgesteld door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). De SDD maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, waarbinnen Dordrecht en zes naastgelegen gemeenten samenwerken.

Inwoners Dordrecht relatief tevreden over schuldhulpverlening

De adviseurs onderzochten in hoeverre het schuldhulpverleningsbeleid van de SDD erin slaagt om inwoners met schulden in de gemeente Dordrecht te bereiken en in hoeverre dit vervolgens bijdraagt aan het verminderen van hun schuldenproblematiek. Hiervoor werden verschillende interviews afgenomen met professionals en inwoners die te maken hebben (gehad) met schulden.

Uit de onderzoeksbevindingen van de Rekenkamercommissie komt om te beginnen naar voren dat het beleid van de gemeente rondom het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen ruimhartig te noemen is. Toch rijmen schuldhulpverlening enerzijds en zelfredzaamheid van burgers anderzijds niet altijd even goed.

Meer samenwerking nodig

Het gemeentelijk bestuur laat ten aanzien van de bevindingen weten dat het bij schuldverlening belangrijk is om signalen vroeg op te pikken en onderstreept ook het belang van stress-sensitieve dienstverlening. Dit zal de komende periode een speerpunt worden van de gemeente, naast meer lokale en regionale samenwerking ten aanzien van schuldhulpverlening. Het advies van de Rekenkamercommissie zal deel uitmaken van het lokale en regionale beleid.

Passende schuldhulpverlening

Een ander verbeterpunt is het in een vroeg stadium betrekken van partners in de keten, en dat hoewel de focus van de gemeente Dordrecht reeds ligt op integraal werken. De onderzoekers adviseren Dordrecht om zich gezamenlijk met alle maatschappelijke stakeholders hard te maken voor een laagdrempeliger ondersteuningsaanbod. Ook is het belangrijk om een doelgroepanalyse door te voeren om zo een passend schuldhulpverleningsaanbod te kunnen ontwikkelen. De gemeente heeft deze adviezen te harte genomen.

Aandacht voor complexiteit en nazorg

Voor inwoners van de gemeente die zelf op zoek gaan naar hulp blijkt de bereikbaarheid van het schuldhulpverleningsaanbod goed op orde te zijn, zo stellen de onderzoekers. Toch loopt het proces niet helemaal vlekkeloos. In het geval van complexere projecten kan het lang duren alvorens het traject in gang is gezet en begonnen kan worden met de curatiefase.

Daarnaast worden de oriëntatiefase en de stabilisatiefase als ondoorzichtig en stroperig beoordeeld, wat het curatietraject niet ten goede komt. Tot slot verdient de nazorg meer aandacht, aangezien deze te vrijblijvend is.

De adviezen van de Rekenkamercommissie maken deel uit van de herijking van het armoedeprogramma Dordrecht en zullen ook onderdeel worden van het regionale beleidsplan schuldhulpverlening Drechtsteden 2021-2024.