Gemeenten schakelen B&A in voor sociaal domein-onderzoeken

11 december 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau B&A is door gemeente Roosendaal en de rekenkamercommissie van gemeenten Ermelo en Harderwijk ingeschakeld om onderzoek te doen binnen het sociaal domein.

Roosendaal

In Roosendaal, een gemeente met ruim 77.000 inwoners, wil het gemeentebestuur een beeld krijgen van de sociaal-maatschappelijke opgaven voor kwetsbare en niet-kwetsbare bewoners per wijk. Hiertoe zal B&A onderzoek doen naar een toekomstbestendige invulling van de buurthuizen per wijk en dorpskern en wat daarbij nodig is

Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een motie die al in 2017 binnen de gemeente werd aangenomen. Het gemeentebestuur kreeg toen de opdracht om enerzijds te onderzoeken hoe de gebouwen in stand gehouden kunnen worden, en of een andere subsidiestructuur tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.

Buurthuizen kampen met bezuinigingen

Aanleiding voor de motie waren de aanhoudende bezuinigingen op de gebouwen. Die hadden ertoe geleid dat meerdere buurthuizen in de financiële problemen waren geraakt, met mogelijke sluitingen tot gevolg. Gezien de maatschappelijke rol die buurthuizen vervullen, werd besloten dat actie moest worden ondernomen, zeker gezien de uitdagingen waarmee de gemeente kampt en met het oog op het leefbaar houden van van wijken en dorpen.

B&A voert onderzoek uit binnen Roosendaal, voor betere invulling en bestuurs- en financieringsmodel buurthuizen

Maatschappelijke uitdagingen waarmee de gemeente onder andere kampt, zijn eenzaamheid onder senioren, een lage participatiegraad onder bewoners en overlastgevende jongeren. B&A zal onderzoeken welke rol buurthuizen in dat kader kunnen innemen, zoals het faciliteren van ontmoetingsplekken en activiteiten. Ook zal B&A achterhalen hoe de gemeente de besturen van buurthuizen kan helpen en op welke manier deze het beste gefinancierd kunnen worden.

B&A zal gesprekken voeren met het leiderschap van de buurthuizen, de werkzame professionals (bijvoorbeeld opbouwwerkers en wijkcoördinatoren), de bewoners die ervan gebruikmaken, evenals met contactpersonen van andere ontmoetingscentra in de wijk, zoals woon- en zorgcentra.

Behoefte afstemmen met aanbod

Door middel van het verzorgen van werksessies zal B&A bovendien inzicht krijgen in de maatschappelijke opgaven die binnen de gemeente spelen en hoe buurthuizen hier in de toekomst een rol in kunnen spelen met hun activiteiten. De verkregen inzichten zullen met het bestuur van de buurthuizen en de gemeente worden gedeeld. Doel van het onderzoek is om de vraag en behoefte van de wijk of dorpskern beter bij het aanbod te laten aansluiten.

B&A zal per buurthuis een advies uitbrengen, voorzien van een maatgesneden financierings- en bestuursmodel. Eind 2020 zal het rapport door B&A worden aangeboden aan gemeente Roosendaal.

B&A onderzoekt de inrichting en resultaten van jeugdhulp binnen Ermelo en Harderwijk

Gemeente Ermelo en Harderwijk

In een andere casus binnen het sociaal domein, helpt B&A de gemeenten Ermelo (ruim 26.500 inwoners) en Harderwijk (ruim 47.500 inwoners) met een onderzoek naar de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van de jeugdhulp in beide gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de rekenkamercommissie van de twee gemeenten.

Jeugdhulp maakt samen met jeugdbescherming en jeugdreclassering deel uit van Jeugdzorg in Nederland. De Jeugdzorg in Nederland heeft betrekking op jongeren tot 18 jaar, maar kan verlengd worden tot 23 jaar. In 2015 kregen 380.000 jongen tot 23 jaar jeugdzorg, vorig jaar is dit aantal opgelopen tot maar liefst 428.000.

De rekenkamercommissie wil naast een actuele status van de jeugdhulp in de twee gemeenten ook de beide bestuursraden ondersteunen in de invulling van de rollen van volksvertegenwoordiging en kaderstelling en deze controleren. Zodoende wil ze grip krijgen op dit onderdeel van het sociaal domein en daarin richting kunnen geven.

Organisatie en resultaten onder de loep

B&A zal onder meer onderzoeken hoe de inrichting en uitvoering van de jeugdhulp in beide gemeenten is georganiseerd en welke resultaten er worden gerealiseerd. Zowel de gemeente en professionals als vertegenwoordigers van ouders en jongeren in de twee gemeenten, zullen gevraagd worden naar welke acties er volgens hen op het gebied van jeugdhulp nog nodig zijn. Het adviesbureau zal eveneens de best practices van andere gemeenten in ogenschouw nemen, om zo inzichtelijk te maken welke mogelijkheden en behoeften er liggen.

Om te beginnen zal B&A documentenonderzoek verrichten (beleids- en raadsstukken, cliënt-ervaringsonderzoeken). Ook gaat het in gesprek met alle relevante stakeholders – betrokken portefeuillehouders en beleidsmedewerkers, professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin en zorgaanbieders. Verder zal worden gesproken met de leden van de Adviesraad Sociaal Domein in beide gemeenten, “om het bewonersperspectief te horen”. Bovendien gaat B&A in gesprek met de vertegenwoordiging van de gemeenteraden van Ermelo en Harderwijk. “In deze sessies gaan we na hoe ze geïnformeerd worden en of de raad met deze informatie ook daadwerkelijk kan sturen op de jeugdhulp”, aldus B&A.

Alle bevindingen zullen uiteindelijk worden gebundeld in een eindadviesrapport per gemeente, met conclusies en aanbevelingen op maat. Eind 2020 zal het rapport vervolgens worden aangeboden aan de rekenkamercommissie.