Vrouwen in de top: Masha Hennequin, partner bij Improven

21 oktober 2019 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel

De Sociaaleconomische Raad (SER) adviseerde het kabinet onlangs om met ingang van 2020 een dwingend quotum in te voeren voor meer vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven. Het vrijwillige streefcijfer dat in 2013 werd ingevoerd, blijkt niet te zijn gehaald. Krijgen vrouwen voldoende gelegenheid door te stoten naar de top? En zo nee, waar ligt dat aan en wat is er nodig dat te veranderen? 

Journalist Hugo Postma vroeg het aan Masha Hennequin (42), januari jongstleden benoemd als vijfde partner van consultancyfirma Improven. “De aanwezigheid van vrouwen in besturen of senior management verbetert de kwaliteit van besluitvorming en daardoor de prestaties van ondernemingen. Bovendien hebben we vrouwen hard nodig nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt”, aldus Hennequin. 

We zien steeds meer vrouwen in topposities. Toch geeft het recente SER-advies aan dat het niet genoeg is. Zie jij dat ook zo?

“Als je naar de cijfers kijkt dan presteert Nederland gemiddeld ten opzichte van andere landen”, zegt Hennequin. “Het aantal vrouwen in de raden van bestuur en commissarissen is de afgelopen jaren weliswaar van 4% naar 15% gestegen, maar het streefquotum van 30% is nog niet gerealiseerd. Ik heb begrip voor het advies van de SER, maar ben zelf geen voorstander van een dwingend quotum. Ik verwacht niet dat het leidt tot een werkelijke verhoging van de vrouwenparticipatie, vooral in het middenkader waar ik denk dat vrouwen juist het verschil kunnen maken. Het gaat dan om vele duizenden posities.” 

Bestaat dat werkelijk, die vrouwelijke kijk op ondernemen of is dat een vooringenomenheid uit oude tijden?

Hennequin: “Vrouwen komen nou eenmaal op een andere manier tot beslissingen. Ze werken en denken meer van buiten naar binnen. Ze verzamelen eerst informatie en feiten en verbinden dat vervolgens met hun eigen opvattingen. Bij mannen gaat dat precies andersom. Zij zoeken bewijs voor datgene wat aansluit bij hun ideeën. En dit kan tot een verkokerde visie leiden.”

Masha Hennequin, partner bij Improven

“Ik vind het opmerkelijk dat onderzoek laat zien dat bedrijven met een grotere aanwezigheid van vrouwen in sleutelposities daadwerkelijk betere resultaten schrijven. De integratie van vrouwelijke gezichtspunten in de bedrijfsvoering is nou eenmaal belangrijk. Ook binnen onze eigen organisatie krijg ik terug dat, met mijn toetreden als enige vrouwelijke partner de dynamiek aan tafel is veranderd en er andere gespreksonderwerpen en invalshoeken zijn die leiden tot soms een heel andere aanpak of uitkomst.” 

Wat moet er gebeuren om vrouwen beter te laten doorstromen naar het management en naar de top van ondernemingen?

“De traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen overheerst helaas nog steeds. Zodra vrouwen moeder worden, gaan zij doorgaans in deeltijd werken en stromen ze niet meer door naar het middenmanagement en naar de top. Het moederschap blijkt een aanzienlijke hindernis. Niet omdat je als moeder niet goed genoeg bent, maar omdat nog steeds een cultuur heerst waarbij gedacht wordt dat deeltijdwerken en leiderschap niet samengaan. Het verandert gelukkig wel. Ik ben zelf het levende bewijs dat die aanname niet klopt. Ik ben moeder, heb een leuk sociaal leven, werk daarnaast hard en gelukkig met een zekere flexibiliteit als partner bij Improven. Dat gaat prima.” 

“Toch help het als er omstandigheden worden gecreëerd waardoor vrouwen geen stap terug hoeven te doen. Een goed voorbeeld is het ouderschapsverlof. Vrouwen krijgen zes weken verlof. Het ouderschapsverlof van mannen is onlangs verlengd van twee dagen naar een week. Medio twee 2020 gaat dat naar vijf weken. Dát gaat helpen bij een gelijkwaardiger taakverdeling rond de zorg voor de kinderen. Als beide ouders verantwoordelijk worden voor de zorgtaken en beiden parttime gaan werken, dan leidt dit tot een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen.”

Hoe is de man-vrouw verhouding bij Improven?

Hennequin: “Bij Improven is ruim een derde van de collega’s vrouw. Wij zijn actief op het gebied van finance, risk en IT. Dat wij juist in deze vakgebieden een derde vrouwen aan het werk hebben, is iets om trots op te zijn. Enkele vrouwen zijn werkzaam in de staf en een groot aantal is consultant. Zij doen hetzelfde werk als de mannen en ze verdienen ook hetzelfde. Daarnaast hebben we ook werkende vaders bij Improven, die bewust kiezen voor een parttime dienstverband.” 

Hoe heeft jouw carrière zich ontwikkeld en hoe was het voor jou om moederschap en werk te combineren?

“Ik ben bij de rechtsvoorganger van Improven komen werken toen ik al twee kleine kinderen had”, vertelt Hennequin. “Ik kreeg de ruimte om werk en privé te combineren. Vier dagen in de week werken en op woensdag thuis. Als een van de kinderen ziek was dan kon ik thuis bijspringen. Die flexibiliteit gaat twee kanten op, als je het mij vraagt. Want als ik als een speer naar huis moest, schoof ik ’s avonds of in het weekend met plezier achter de laptop. Wat mij ook geholpen heeft, is dat mijn partner en ik de zorgtaken gelijkwaardig hebben verdeeld. Ik denk dat het heel belangrijk is dat vrouwen die een professionele carrière ambiëren die kant van hun leven goed regelen en daar in een vroeg stadium met hun partner afspraken over maken.” 

“De aanwezigheid van vrouwen in besturen verbetert de kwaliteit van besluitvorming en daardoor de prestaties. Bovendien hebben we vrouwen hard nodig nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt.”

Botst deeltijdwerken met de wensen van opdrachtgevers?

Hennequin: “Het is belangrijk om hierover transparant te zijn. Wij leggen onze klanten uit dat onze consultants, staf en partners ook andere verantwoordelijkheden hebben. Dat geldt voor de zorg voor kinderen maar ook voor het vervullen van bijvoorbeeld een hoogleraarschap, waardoor er momenten zijn dat zij niet beschikbaar zijn.” 

Jij bent in januari 2019 partner geworden bij Improven, was dat altijd je ambitie?

Hennequin: “Ik heb daar nooit naar gestreefd. Ik was actief in commerciële managementfuncties Bij de start van Improven in 2016 ben ik Director Sales & Marketing geworden en heb meegeholpen het nieuwe merk op te bouwen. Dat ik begin dit jaar als vijfde partner ben toegetreden is een harte-kwestie. Ik houd van dit team en wil helpen Improven verder op te bouwen. Collega Guido Anninga en ik zijn twee jaar geleden ‘Young Improven’ gestart, de kweekvijver voor jonge en bevlogen talenten. Dit team telt inmiddels 20 consultants van ca. 22 tot 26 jaar, de helft vrouw en de helft man. Dat geeft dit bedrijf een goede mix van jongere en oudere collega’s, met heel diverse achtergronden en ambities.” 

Wat wil je jonge vrouwen meegeven die aan het begin staan van een professionele carrière?

Hennequin: “Vrouwen, voel je gelijkwaardig! Zo sta ik zelf ook in het leven. Bewijs door hard te werken dat je het vertrouwen waard bent. Maak bewuste keuzes en dwing af dat men je ook als gelijkwaardig ziet. Juist ook op werk, in hoe je presteert en in de onderhandelingen over beloning en arbeidsvoorwaarden. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen nog steeds 15% minder verdienen bij gelijkwaardig werk. Neem daar geen genoegen mee. Wees op een ontspannen manier strijdlustig. Als je alles voor lief neemt dan kom je er niet. Je moet dingen ook ter discussie durven te stellen.”