Peelgemeenten moeten samenwerken. De vraag is hoe

03 juni 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Er is veel aan te merken op het samenwerkingsverband tussen de Peelgemeenten. Zo stelt SVDL, dat in opdracht van de vijf gemeenten onderzoek deed naar de samenwerking binnen het sociaal domein. Tegelijkertijd biedt de bundeling van krachten volgens de onderzoekers veel voordelen. Iedereen lijkt het er dan ook over eens te zijn dat de samenwerking moet worden voortgezet, alleen is er veel minder eensgezindheid over de manier waarop.

Eind 2016 tekenden de vijf burgemeesters en secretarissen van Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de regionale zorg. Hiermee was GR Peelgemeenten een feit: vanaf 1 januari 2017 zouden de vijf kleine gemeenten in het oosten van Noord-Brabant de krachten bundelen op het gebied van Wmo, Jeugd en bijzondere bijstand. Twee jaar later blijkt echter dat de samenwerking – die later ook nog werd uitgebreid naar het minimabeleid en de schulddienstverlening – verre van vlekkeloos verloopt. 

Verdeeldheid

Dit blijkt uit het onlangs uitgelekte vertrouwelijke rapport van SVDL, dat de afgelopen maanden onderzoek deed naar het samenwerkingsverband, waarbij met name werd gekeken naar de ambities, doelen en de mate van realisatie daarvan en naar de bestuurlijk/juridische en ambtelijke governancestructuur rondom de samenwerking. In het rapport – getiteld ‘Kiezen of (op)delen!’ – wordt een beeld geschetst van een organisatie die te lijden heeft onder de verdeeldheid tussen de vijf gemeentebesturen. 

Zo worden de taken van het samenwerkingsverband, evenals de daarvoor benodigde middelen en de personele versterking voortdurend aan de kaak gesteld, wat leidt tot onrust op de werkvloer. Terwijl de samenwerking is ingestoken vanuit een idee van collectief eigenaarschap, houden de gemeentebesturen volgens SVDL te veel vast aan eigenbelang.

Peelgemeenten moeten samenwerken. De vraag is hoe

Ter illustratie van het gebrek aan goede samenwerking wordt gewezen op het besluit begin dit jaar van Gemert-Bakel en Deurne, om zelf jeugdzorg-medewerkers in dienst te nemen zonder af te wachten wat de andere drie gemeenten zouden doen. De onderzoekers stellen dat het “een enorme impuls aan de robuustheid” van GR Peelgemeenten had kunnen geven als alle vijf de gemeenten ervoor hadden gekozen om de gezins- en jeugdcoaches voortaan onder te brengen bij de Peelgemeenten.

Wat ook niet helpt is dat financiën de boventoon voeren in de onderlinge gesprekken. Dit vertroebelt volgens SVDL de samenwerking. Terwijl bijna alle Nederlandse gemeenten te kampen hebben met zeer hoge zorgkosten, werden de vijf gemeenten extra verrast door de budgetoverschrijding. Door het gebrek aan transparantie over de uitgaven binnen de organisatie zagen ze deze hoge kosten niet aankomen. De onderzoekers stellen dat de gemeenten inmiddels het gevoel hebben dat ze de grip op de financiën verliezen. Anderzijds zouden de medewerkers van GR Peelgemeenten een gebrek aan vertrouwen ervaren.

Voortzetting verstandshuwelijk

Terwijl de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie door cliënten nog als hoog wordt ervaren, waarschuwt SVDL dat de diverse samenwerkingsproblemen tussen de gemeenten op termijn hun tol kunnen gaan eisen. Tegelijkertijd lijkt het beëindigen van de samenwerking onverstandig. Door de krachtenbundeling vertegenwoordigt de organisatie nu 120.000 inwoners, waarmee de gemeenten meer slagkracht hebben in de lobby richting andere overheden, zo stellen de onderzoekers. 

Ook binnen de regionale politiek lijken de meesten het erover eens te zijn dat de samenwerking moet worden voortgezet. “Je kunt niet zonder elkaar", stelt gemeenteraadslid Ron Verschuren van Algemeen Belang Laarbeek in het Eindhovens Dagblad. De vraag is alleen: hoe dan? De onderzoekers concluderen dat sommige gemeenten alleen regionaal denken wanneer dit hun lokale belangen dient. 

Bovendien blijkt nu al dat de opvattingen over de toekomst van de samenwerking uiteenlopen, bijvoorbeeld over de omvang van het samenwerkingsverband. “De basisgedachte was altijd om een lichte gemeenschappelijke regeling in te richten, maar het lijkt nu wel een uitdijend circus”, stelt fractievoorzitter Bart van Oort van de Dorpspartij in Gemert-Bakel. “We moeten goed afspreken waarmee we willen samenwerken. Wie gaat het primaat nemen om hier iets aan te doen?”, aldus Theo Hikspoors, raadslid voor GroenLinks in Deurne.

In dat primaat ligt volgens SVDL precies het probleem. Geen van de vijf betrokken deelgemeenten gunt elkaar het bestuurlijk leiderschap over GR Peelgemeenten. Hoe de samenwerking nu voort wordt gezet blijft vooralsnog de vraag. Een woordvoerder stelt dat de colleges van burgemeesters en wethouders de komende maanden bekijken hoe ze met de conclusies in het rapport zullen omgaan, waarbij de gemeenteraden zullen worden geconsulteerd.