First Consulting helpt Enexis Netbeheer grip op data te krijgen

26 april 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Met de komst van de energietransitie staat Enexis Netbeheer, net zoals andere netbeheerders, voor een belangrijke uitdaging. Om goed voorbereid te zijn op deze transitie heeft Enexis Netbeheer een drietal doelen gesteld om te realiseren in 2020: state-of-the-art dienstverlening en netwerken, duurzame energievoorziening en innovatieve oplossingen. Dit doet Enexis Netbeheer aan de hand van een aantal transitieprogramma’s.

Het succes van deze programma’s wordt voor een groot deel bepaald door de beschikbaarheid en kwaliteit van data. Onder andere voor het realiseren van benefits op initiatieven zoals het tegengaan van energiediefstal, een soepele migratie van data naar SAP of inzicht krijgen in de belangrijkste KPI’s van primaire processen. First Consulting is gevraagd om te ondersteunen bij het vormgeven, inrichten en operationaliseren van Data Management bij Enexis Netbeheer. De aanpak van het bureau baseert zich op erkende frameworks toegepast op de specifieke situatie van klanten.

Aanpak en Framework

‘Voordoen – samendoen – zelf doen’ als fundament voor duurzame verandering

Volgens First Consulting is ‘voordoen – samendoen’ het belangrijkste onderdeel van een duurzame verandering en dient daar dus de focus op te liggen. Consultants van First Consulting dragen actief bij aan de Data Management-capability van Enexis Netbeheer en zetten in op het ‘samendoen’, wat betekent dat medewerkers en consultants samen als team opereren om de resultaten te realiseren. In de laatste fase van het ‘zelf doen’ ligt de focus vooral op duurzame borging van Data Management in de Enexis Netbeheer-organisatie, in dit geval in de vorm van een nieuwe afdeling.

CMMI DMM model voor Data Management

First Consulting heeft Data Management ingericht volgens het CMMI – Data Management Maturity (DMM)-raamwerk. Het raamwerk focust zich op het ‘wat’ van Data Management. Het ‘hoe’ is vooral gebaseerd op best practices en ervaring van First Consulting in combinatie met de kennis en ervaring binnen het Enexis Netbeheer-team, toegesneden op de concrete behoefte van de business. Van de CMMI-gebieden is de focus initieel gelegd op data governance, datakwaliteit en datastrategie – de gebieden waar de meest concrete stappen te zetten waren en waarmee het beste draagvlak in de business gecreëerd werd. Daarmee is het fundament gelegd voor volgende stappen op gebied van data-architectuur, data operations en ondersteunende processen.

Data Governance

De belangrijkste succesfactor voor Data Management volgens First Consulting, is zorgen dat de business eigenaarschap van zijn data neemt. Bij Enexis Netbeheer is dit gedaan volgens een hybride model: het eigenaarschap van data zo dicht mogelijk bij de business zelf beleggen. Dat wil zeggen: in de business en stafafdelingen bij de medewerkers die de data dagelijks gebruiken – zowel op strategisch als op tactisch en operationeel niveau – die daarbij worden ondersteund door een centraal team waarbij ook bedrijfsbrede vraagstukken worden aangepakt. 

“De belangrijkste succesfactor van Data Management is dat het eigenaarschap van data door de business zelf wordt genomen,” aldus Patrick Baeyens, Manager Data Office a.i. bij Enexis Netbeheer.

Datakwaliteit

Voor data bij alle organisaties – ook bij Enexis Netbeheer – geldt ‘garbage in - garbage out’. Geen goede inzichten, rapportages of data analytics zonder goede, betrouwbare data. Welke data als eerste moet worden geschoond is een businessbesluit, maar volgens First Consulting kan dat enkel effectief worden gedaan met duidelijke procesafspraken en datakwaliteitsmetingen. Alleen dan komt naar voren of de maatregelen die genomen worden ook het gewenste effect hebben.

“Data Management is een essentiële randvoorwaarde voor de energietransitie, en daarmee voor Enexis Netbeheer een onderwerp van strategisch belang”
– Han Slootweg, Chief Data Officer

EBDM

Binnen een grote organisatie als Enexis Netbeheer worden definities en concepten per afdeling anders gebruikt. Elkaar begrijpen – ook als het om data gaat – is essentieel om data op eenduidige wijze te interpreteren en in te zetten in bedrijfsprocessen. Door middel van een Enterprise datamodel – opgesteld vanuit de business en niet vanuit IT – heeft Enexis Netbeheer een referentiekader om definities, processen, systemen en data-eigenaarschap aan dataobjecten te koppelen.

Resultaat en vervolgstappen

Met deze aanpak is in een jaar tijd voor alle data binnen Enexis Netbeheer eigenaarschap belegd, zijn operationele data governance-teams per afdeling gevormd en is een uniform proces voor datavraagstukken in de vorm van een dataloket ingericht. Hiermee heeft First Consulting Enexis Netbeheer geholpen om een fundamentele randvoorwaarde in te vullen om data-gebaseerde initiatieven te ontplooien, zoals energiediefstal-preventie, scenario tooling en andere innovaties die Enexis Netbeheer in lijn met de strategie klaarstomen voor de energietransitie.

Bij First Consulting werken ruim 225 consultants aan operationele vraagstukken in verschillende sectoren. Het bureau onderscheidt zich naar eigen zeggen door diepgaande proces- en systeemkennis te combineren met operationele realisatiekracht.