Nederlands consortium helpt Java bij duurzaam kustmanagement

11 februari 2019 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Meer nieuws over

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een consortium bestaande uit Twynstra Gudde, Witteveen+Bos, Akvo en het Indonesische bedrijf Bita geselecteerd om de provincie Centraal Java te ondersteunen in het beschermen van de kustgebieden. Samen zullen de adviseurs een strategie en actieplan ontwikkelen voor een betere en duurzamere kustontwikkeling. Het is de bedoeling dat de kennis binnen twee jaar wordt overgedragen aan lokale beleidsbepalers. 

“Met dit project hopen we echt bij te dragen aan de toekomst van Centraal Java. We zijn enorm blij dat we deze aanbesteding gewonnen hebben”, zegt Susan Arts, werkzaam in de adviesgroep Water van Twynstra Gudde. Samen met Twynstra Gudde-partners Jaap de Heer en Pim Nijssen nam Arts het voortouw in de winnende tenderprocedure.

Om een integrale dienstverlening te garanderen – inclusief kennis van techniek, water en de precieze lokale omstandigheden – sloeg leadpartner Twynstra Gudde de handen ineen met drie partijen die elk hun eigen specifieke expertise ter tafel brengen. Zo heeft ingenieursbureau Witteveen+Bos ervaring met projecten op Java, terwijl Bita als plaatselijk adviesbureau in het bijzonder goed op de hoogte is van de gang van zaken in de omgeving. Het gecombineerde trackrecord van de partners binnen het consortium gaf voor de RVO de doorslag – verschillende partijen hadden zich ook ingeschreven voor de high-profile internationale klus.

Natuurlijke buffer vernietigd

Indonesië is met ruim 14,5 duizend eilanden en meer dan 260 miljoen inwoners ’s werelds grootste archipel. Het grootste deel van de Indonesische bevolking – zo’n 145 miljoen mensen – woont op Java, dat daarmee meteen ook het meest bevolkingsrijke eiland ter wereld is. Hier gaat het consortium de lokale instellingen helpen met het professionaliseren van de wijze waarop wordt omgegaan met de kust. Dit omvat verschillende elementen, zoals het behouden van biodiversiteit en het minimaliseren van het risico op overstromingen, maar ook het zorgen dat de kust een betere plek is om te wonen en werken voor de lokale bevolking. “Op Java – en eigenlijk in heel Indonesië – wonen en werken veel mensen aan de kust. De druk op de beschikbare ruimte is daarom groot”, legt Arts uit.

Nederlands consortium helpt Java bij duurzaam kustmanagementDe verslechtering van kust – met name aan de noordkant – is hoofdzakelijk het gevolg van de bevolkingsgroei op Java, en de daaraan gerelateerde stijgende voedselbehoefte. Waar de noordkust voorheen werd beschermd door mangroven – bomen die groeien in de overgang van land naar zee – zijn veel van deze bossen inmiddels gekapt om ruimte te maken voor extra viskwekerijen. De mangroven hadden echter een beschermende werking voor de kust. Zo zorgen ze dat de stroming van de zee vermindert en het water wordt afgeremd, zodat het sediment de kans krijgt om te bezinken. Bovendien houden de wortels van de bomen de grond op zijn plek. Tot slot hebben de mangroven ook een dempende werking, waarmee de kustlijn wordt beschermd tegen golfslag.

Met het verdwijnen van de bossen werden de golven niet langer gedempt, kon sediment niet meer bezinken en werd de bodem niet meer vastgehouden. Zo viel de kust ten prooi aan erosie. In de afgelopen vijftien jaar tijd zijn tientallen vierkante kilometers aan land opgeslokt door de zee. Maatregelen van de Indonesische overheid om de erosie te stoppen werkten averechts: dammen werden aangelegd, maar op een bodem van instabiel slib. Hierdoor verzakten de barrières en veranderde de zeestroming, waarmee de golfslag werd vergroot en de erosie werd versneld. Ook het aanleggen van nieuwe mangroven bleek niet te werken. Door de stroming kreeg het zaad van de bomen geen kans zicht te ontwikkelen en het planten van volgroeide mangroven bood ook al geen oplossing: of ze gingen dood, of ze ontwikkelden zich niet verder.

Een ander probleem waar Java mee te kampen heeft is bodemdaling, onder meer door de grote hoeveelheden grondwater die aan de bodem worden onttrokken voor drinkwater en industriële toepassingen. Daarnaast hebben de vele kust- en bodemproblemen ook weer andere vervelende gevolgen. Zo neemt de biodiversiteit sterk af en wordt het eiland steeds kwetsbaarder voor overstromingen.

Hulp vanuit Nederland

Al met al is er dus genoeg werk aan de winkel voor het Nederlands-Indonesische consortium. Gelukkig staan ze niet helemaal alleen. Naast dat er al verschillende lokale projecten lopen om de situatie te verbeteren, levert de Nederlandse overheid sinds 2013 ook steun. Hierbij heeft de Rijksoverheid de noordkust van Java aangewezen als een van de aandachtsgebieden. Sindsdien ondersteunt en financiert Nederland projecten in de regio. 

“Uiteindelijk draait deze opdracht ook om het coachen, de provincie Centraal Java moet het zelf gaan doen.”
– Susan Arts

Het grootschalige nieuwe project wordt wederom gefinancierd door de Nederlandse overheid en gaat in maart van start. Twynstra Gudde geeft aan dat het consortium in de eerste fase zal onderzoeken welke kennis en skills al aanwezig zijn bij de plaatselijke overheid en de overige betrokkenen op Centraal Java. Op basis van die bevindingen wordt dan gekeken waar nog verbetering mogelijk is. “We maken een plan voor tien jaar en een tweejarig uitvoeringsprogramma”, vertelt Arts. “Die eerste twee jaar zullen we ook zeker nodig hebben. Leren kost tijd.”

Zorgen voor een blijvend effect

Gedurende deze periode wil het team een solide basis neerzetten voor de toekomst. Dit betekent dat het essentieel is dat de Javaanse beleidsbepalers aan het eind van het project zelf het stokje kunnen overnemen: “We gaan de provincie Centraal Java helpen om zich de principes eigen te maken van ‘Integrated Coastal Zone Management’. Zodat ze dit over twee jaar zelf kunnen toepassen”, vertelt Arts. “Het gaat hier op Java om heel actuele en urgente problemen. De vraag in de tender van de RVO was: ‘Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat de provincie Centraal Java blijvend kan inspelen op de uitdagingen die rondom duurzame kustontwikkeling op ze afkomen.” 

“Anders gezegd, het moet een blijvend effect hebben”, vervolgt Arts. “Daarom gaan we samen een langetermijnstrategie opstellen voor de ontwikkeling van kennis en capaciteiten.” Jaap de Heer vult aan: “We hebben veel kennis over ervarend leren en het ontwikkelen van capaciteiten. Ons uitgangspunt is dat we betrokken stakeholders aanspreken op hun expertise en belangen. We werken nauw samen om tot veelzijdige en kansrijke oplossingen te komen. Zo ontstaat een rijke aanpak met meer draagvlak en kans op blijvende verandering.”

Uitdagende opgave

Arts geeft aan dat het team oog heeft voor de hoge complexiteit van de veranderopgave waar het aan gaat beginnen. Er zijn vele stakeholders, conflicterende belangen, politieke gevoeligheden en bestuurlijke uitdagingen. Daarnaast is er ook nog eens onzekerheid over de toekomst. “Denk alleen al aan de gewenste ontwikkelingen op het gebied van economie en alle bijbehorende infrastructuur”, aldus Arts. “We zijn ons bewust van die ingewikkelde context, en we weten ook dat we andere ontwikkelingen niet kunnen sturen. Wat we wél kunnen, is zorgen dat we het onderwerp bestuurlijk agenderen en de overheid helpen hiermee om te gaan. Binnen het consortium werken we daarom samen met lokale liaisons met een sterk netwerk in Indonesië en een grote kennis van de lokale en bestuurlijke cultuur.” 

Het consortium gaat de klus dan ook vol goede moed tegemoet. Leadpartner Twynstra Gudde kan bij het project onder meer putten uit de lessen die het heeft opgestoken in andere internationaal projecten op het gebied van watermanagement. Zo geeft het bureau ook leiding aan het consortium dat is betrokken bij de ontwikkeling van het Bangladesh Delta Plan 2100. Dit grootschalige project moet Bangladesh – nu, maar vooral ook in de toekomst – helpen goed om te gaan met de vele uitdagingen die gepaard gaan met de dynamische delta die een groot deel van het land beslaat.