Bedrijfscontinuïteit vergroten door risicogebaseerd werken

18 januari 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Bij asset-intensieve bedrijven is de beschikbaarheid van betrouwbare assets zeer belangrijk. Onderhoud dient dan ook structureel te worden uitgevoerd, waarbij de bedrijfscontinuïteit zo min mogelijk mag worden verstoord tijdens uitvoering van deze werkzaamheden. Door de beperkte beschikbaarheid van vakkundig technisch personeel in een groeiende markt komt de kwaliteit echter vaak onder druk te staan. First Consulting helpt bedrijven de stap te maken naar risicogebaseerde assetmanagement-methodieken, waardoor de beschikbaarheid toeneemt en (de impact van) het aantal incidenten afneemt.

Het fundament van risicogebaseerd werken is het uitvoeren van een risicoanalyse. Tijdens verschillende stappen van het assetmanagementproces dienen de kans en de gevolgen van mogelijke ongewenste gebeurtenissen te worden ingeschat. Deze inschatting leidt tot de risicoclassificatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een risicomatrix. Randvoorwaardelijk voor een effectieve risicoclassificatie is het gebruik van één risicomatrix die organisatiebreed gedragen wordt. De risicoclassificatie van meerdere ongewenste gebeurtenissen volgens dezelfde risicomatrix leidt in dat geval tot een feitelijke en organisatiebrede prioritering van alle risico’s.

De kracht van risicoanalyses komt in het bijzonder tot uiting wanneer de uitvoering ervan wordt geïntegreerd in bestaande processen. Hieronder volgen twee voorbeelden, van toepassing in het onderhoudsproces en in het uitvoeringsproces.

Bedrijfscontinuïteit vergroten door risicogebaseerd werken

Onderhoudsproces

Eén van de risicogebaseerde toepassingen voor asset-intensieve bedrijven betreft het onderhoudsproces. Hierbij wordt op basis van de faalkans van assets en de gevolgen voor de operatie en/of klanten de risicoclassificatie bepaald. Deze classificatie vormt niet alleen de basis van het onderhoudsconcept van dat specifieke asset, maar kan ook worden gebruikt tijdens investeringsbeslissingen en prioriteringsvraagstukken. Op basis van een integrale benadering van alle risico’s worden feitelijke beslissingen mogelijk gemaakt.

Door een integrale benadering van alle risico’s in de assetbase blijven dossiers tevens continu zichtbaar en is operationele sturing op de voortgang van onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor onderhoud dat niet volgens planning wordt uitgevoerd kan direct worden besloten om bij te sturen op basis van de risicoanalyse. 

Aandacht voor de risico’s tijdens het onderhoudsproces leidt op middellange en lange termijn tot betrouwbaardere assets en minder incidenten. 

Uitvoeringsproces

Een andere risicogebaseerde toepassing is mogelijk tijdens het uitvoeringsproces van werkzaamheden. Dit kan betrekking hebben op de uitvoering van werkzaamheden voor onderhoud, uitbreiding of nieuwbouw. De toegevoegde waarde van de risicoanalyse hierbij is het grondig en aantoonbaar formuleren van de juiste beheersmaatregelen in de voorbereidingsfase. De realisatie vindt daardoor met een hogere kwaliteit plaats, waardoor de bedrijfscontinuïteit beter geborgd blijft.

Tijdens de voorbereidingsfase van werkzaamheden dient onderscheid te worden gemaakt tussen de ‘overlast’ en ‘risico’s’. De overlast beschrijft de hinder die de omgeving en/of gebruikers zullen ervaren tijdens de werkzaamheden. Deze dient zo goed mogelijk te worden opgevangen door overlastbeperkende maatregelen. De risico’s beschrijven welke ongewenste gebeurtenissen kunnen optreden tijdens de uitvoering. De risico’s dienen met specifieke mitigerende maatregelen te worden beheerst, zodat de kans dan wel het gevolg afneemt. Voorbeelden van mitigerende maatregelen zijn de uitvoering van extra schouwingen om onbetrouwbare tekeningen te valideren, aanpassing van het uitvoeringsmoment (bijvoorbeeld naar de nacht, zodat de overlast beperkt is mocht een ongewenste gebeurtenis zich voordoen) of extra inzet van menskracht. 

Door risicoanalyses te integreren in de voorbereidingsfase wordt het uitvoeringsproces beter beheerst. Het integrale overzicht van de risico’s maakt operationele sturing mogelijk, de effectiviteit van beheersmaatregelen wordt meetbaar en door visualisatie van individuele risico’s wordt het belang van een kwalitatieve voorbereiding vergroot.

Aandacht voor de risico’s tijdens het uitvoeringsproces leidt op korte termijn tot een verhoogde First Time Right (minder incidenten, storingen en annuleringen) en een hogere beschikbaarheid van assets.

Aandachtspunten implementatie

De toepassing van risicogebaseerd werken bij asset-intensieve bedrijven heeft het grootste effect als de uitvoering van de risicoanalyses wordt geïntegreerd in de bestaande processen. De uitvoering van de risicoanalyses dient gedaan te worden door de specialisten zelf. De continue visualisatie van de resultaten vergroot de bewustwording voor kwaliteit van het hele bedrijf, waarbij transparantie over deze aanpak naar de operatie en/of klanten het vertrouwen in de samenwerking en de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de assets vergroot.

Bekijk de pagina First Consulting | Projecten voor een overzicht van projecten die door de ruim 200 collega's van het bureau zijn uitgevoerd.