First Consulting helpt netbeheerder met datakwaliteit verbeterslag

23 november 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Data speelt een steeds belangrijkere rol in de operationele processen van netbeheerders (zoals Enexis, Liander of Stedin). Automatiseren van de bedrijfsvoering, conditiegedreven onderhoud en investeringsbeslissingen op basis van (toekomstige) belastingprognoses van het net zijn voorbeelden waarin de beschikbaarheid én kwaliteit van data belangrijke factoren zijn. Het effectief en efficiënt inrichten van het proces waarbij assetdata wordt aangeleverd en geregistreerd is daarom cruciaal. First Consulting is door een netbeheerder gevraagd om het proces rondom datalevering met een externe dienstverlener te formaliseren.

Netbeheerders werken samen met externe organisaties, zoals aannemers en andere dienstverleners, voor het realiseren en beheren van hun assets. Dit geldt ook voor de netbeheerder waar First Consulting aan de slag is gegaan. Hier zijn externe dienstverleners verantwoordelijk voor het aanleveren van assetdata en dragen ze zorg voor de registratie ervan in de systemen van de netbeheerder. First Consulting heeft er samen met de netbeheerder en de dienstverlener voor gezorgd dat de databehoefte van de netbeheerder volledig, juist en tijdig in de systemen geregistreerd wordt. De aanpak bestond uit de volgende vier stappen:

1. Vaststellen interne databehoefte
2. Beleggen verbeterinitiatieven in de organisatie
3. Inrichten datakwaliteit monitoringsrapportage
4. Opstellen dienstverleningsovereenkomst

First Consulting helpt netbeheerder met datakwaliteit verbeterslag

Vaststellen interne databehoefte

Databehoefte is een breed begrip waar verschillende typen informatie onder kunnen vallen (zoals technische-, financiële- en logistieke data). De focus tijdens dit project lag op de technische assetdata. Na het analyseren van het logisch datamodel en de systemen waarin de assetdata geregistreerd wordt, zijn expertsessies gehouden om de databehoeftes van de verschillende stakeholders vast te stellen. Op basis van deze behoeftes zijn de aanlevereisen vastgesteld. Aanlevereisen zijn de gegevens op object- en attribuutniveau die aangeleverd en geregistreerd dienen te worden door de dienstverlener.

Beleggen verbeterinitiatieven in de organisatie

In deze fase is per aanlevereis vastgesteld of deze te herleiden is naar het logisch datamodel én of deze momenteel geregistreerd kan worden in het hiervoor aangewezen bronsysteem. Op basis van deze analyse zijn de benodigde datamodel- en systeemaanpassingen inzichtelijk gemaakt en binnen de organisatie belegd. De aanlevereisen die te herleiden waren naar het logisch datamodel én geregistreerd konden worden in het bronsysteem zijn op een webpagina gepubliceerd waar zowel de medewerkers van de netbeheerder als de dienstverlener toegang tot hebben.

Inrichten datakwaliteit monitoringsrapportage

Aan de hand van de aanlevereisen is vervolgens een monitoringsrapportage ingericht. Het doel van deze rapportage is om inzicht te bieden in de kwaliteit van de (reeds) opgevoerde assetsdata zodat, samen met de dienstverlener, eventuele dataverbeteringen proactief gesignaleerd en geïnitieerd kunnen worden, nog voordat de gebruikers last ondervinden van datakwaliteit-issues.

Opstellen dienstverleningsovereenkomst

De laatste stap was het formeel vastleggen van de (proces)afspraken tussen de netbeheerder en de dienstverlener met betrekking tot aanlevering, registratie en beheer van de assetdata. Deze afspraken, inclusief KPI’s die de prestaties van de dienstverlener meetbaar maken, zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst die vanaf januari 2019 van kracht zal zijn.

Dit project is van toegevoegde waarde voor de organisatie omdat het de beschikbaarheid van betrouwbare data voor besluitvorming, procesverbetering en -automatisering faciliteert. Deze case, waarbij proces, technologie en implementatie samenkomen, is een goed voorbeeld van de projecten die First Consulting realiseert, variërend van probleemanalyse en ontwerp tot daadwerkelijke implementatie.