SiRM brengt ontwikkelingen in de spoedzorgketen in kaart

17 oktober 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Netwerk Acute Zorg Brabant heeft adviesbureau SiRM gevraagd om belangrijke ontwikkelingen in de spoedzorgketen in kaart te brengen. Het bureau kijkt onder meer naar welke impact trends als vergrijzing en organisatorische ontwikkelingen in de regio zullen hebben op de vraag naar en het aanbod van spoedzorg. 

Bij spoedzorg denken de meeste mensen aan de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis of bij de huisartsenpost. Spoedzorg beslaat echter breder spectrum. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die plotseling (medische) zorg of opvang nodig hebben en waar de huidige situatie, wanneer er niks verandert, binnen een of twee dagen onhoudbaar zal worden. Spoedzorg draait dus niet alleen om acute situaties, maar ook om zorg die onverwachts nodig is en waarvoor geen gewone afspraak is gemaakt. Voorbeelden van spoedzorg/spoedopvang kunnen zijn, het plotseling wegvallen van een mantelzorger, een plotselinge psychiatrische crisissituatie waarbij zorg nodig is, of bijvoorbeeld een bevalling.

Voor spoedzorg kunnen mensen terecht bij verschillende instanties, waaronder de huisarts of een huisartsenpost (HAP), de spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis (ook wel EHBO-afdeling genoemd), een ambulancedienst of een spoedpost: een combinatie van een huisartsenpost met een SEH-afdeling.

ROAZ / NAZB

Om ervoor te zorgen dat spoedzorg goed is geregeld, maken ketenpartners binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) afspraken om er voor te zorgen dat iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. In Brabant wordt het ROAZ ondersteund door het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). Een van de uitdagingen waar het NAZB mee te maken heeft, is dat er een groeiende vraag is naar spoedzorg, waardoor er toenemende druk komt te liggen op de spoedzorgketen. De organisatie besloot de krachten te bundelen met ROAZ om proactief in te spelen op ontwikkelingen die impact hebben op de vraag en het aanbod in de spoedzorgketen. Op deze manier willen de twee organisaties tijdig inspelen op de ontwikkelingen die op middellange termijn (vijf jaar) op hen afkomen.

SiRM brengt ontwikkelingen in de spoedzorgketen in kaartOm de NAZB hierbij te ondersteunen, werd SiRM aan boord gehaald. SiRM, dat staat voor Strategies in Regulated Markets, is een bureau uit Utrecht dat is gespecialiseerd in onderzoek en advies. De focus ligt daarbij op de zorgmarkt, maar ook op andere gereguleerde markten zoals elektriciteit, gas, warmte en water. Voor opdrachtgever NAZB zal SiRM modelleren wat de impact is van bovengenoemde ontwikkelingen op de vraag- en aanbodzijde van de spoedzorgketen. Het adviesbureau zal in kaart brengen welke ontwikkelingen de partijen zelf kunnen beïnvloeden, daarnaast zullen ze een concept activiteitenplan opstellen, met daarin praktische tips en tricks die ze zelf praktisch kunnen omzetten.

Aan de hand van de keten die een patiënt met een acute zorgvraag doorloopt (melding/instroom; triage en bepaling inzet; diagnose en behandeling; uitstroom naar huis, ELV of ziekenhuis) brengt SiRM de huidige vraag naar en aanbod van de acute zorg in Brabant in kaart. “Daarna analyseren we welke ontwikkelingen de komende jaren impact hebben op de Brabantse acute zorg en geven we een inschatting van hoe de vraag en het aanbod over vijf jaar eruitzien”, aldus Susanne Lucieer, senior consultant bij SiRM.

“Aan het eind van het project beschikt ROAZ-Brabant over een concept activiteitenplan met daarin een feitelijk beeld van de ontwikkelingen in vraag en aanbod van de acute zorg en praktische handvatten waarmee ketenpartners proactief kunnen inspelen op deze ontwikkelingen”, voegt ze toe.

Zorgcoördinatie in de spoedzorgketen

De opdracht in Brabant volgt kort op het afronden door SiRM van een groot onderzoek naar zorgcoördinatie in de spoedzorgketen in Oost-Nederland. In opdracht van de vijf Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Oost-Nederland, stelde SiRM een advies op over hoe de coördinatie kan worden verbeterd, door knelpunten te verwijderen en bestaande krachten uit te bouwen. In het onderzoek kwam naar voren dat de huidige spoedzorgketen in de regio niet optimaal is ingericht: er zijn verschillende loketten voor dringende zorgvragen, er is geen actuele informatie over patiënten of over de beschikbare capaciteit van spoedzorg op een centraal punt beschikbaar en de keten van spoedzorgaanbieders werkt suboptimaal.

Op basis van bureauonderzoek op bestaande beleidsstukken van de RAV’s en Ambulancezorg Nederland (AZN), aangevuld met de uitkomsten van 35 interviews met spelers in de keten (zorg, openbare orde en veiligheid, zorgverzekeraars, RAV-medewerkers), stelden de adviseurs aanbevelingen op over hoe betere zorgcoördinatie de situatie significant kan verbeteren. Tegelijkertijd kan betere zorgcoórdinatie betekenen dat de RAV’s de komende jaren beter tegemoet kunnen komen aan de stijgende vraag naar spoedzorg.

Zorgcoördinatie betekent volgens de adviseurs één loket, actuele informatie over patiënten en de capaciteit van spoedzorg, en een gestroomlijnde spoedzorgketen. Huisartsenspoedzorg, acute wijkverpleegkundige zorg, acute ggz en ambulancezorg voeren in een zorgcoördinatiecentrum (ZCC) gezamenlijk regie over spoedzorgvragen, totdat opvolging is geregeld of zelfmanagementadvies is gegeven.