First Consulting helpt netbeheerder met ketensamenwerking

13 juli 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Voor een netbeheerder zijn kwaliteit van werk en tijdigheid van levering belangrijke factoren in het succesvol bedienen van klanten. Een goede samenwerking tussen afdelingen en medewerkers binnen de organisatie dragen hieraan bij. First Consulting heeft daarom bij een netbeheerder (zoals Liander, Enexis of Stedin) het werken in ketenteams geïmplementeerd. Deze nieuwe teamstructuur heeft geleid tot meer wederzijds begrip onder collega’s, hogere tevredenheid over de samenwerking en verbetering van zowel klanttevredenheid als productiviteit.

Bij de netbeheerder werd het werk voorheen gefragmenteerd georganiseerd. De verschillende afdelingen werden apart aangestuurd en er was (fysieke) afstand tussen de medewerkers binnen op kantoor (voorbereiding) en de medewerkers buiten in het veld (realisatie). Door deze manier van werken sloten werkzaamheden niet altijd voldoende op elkaar aan. Daarnaast kwam het regelmatig voor dat werk opnieuw moest worden uitgevoerd doordat weinig onderlinge afstemming plaatsvond. Mede hierdoor werden projecten niet altijd tijdig en kwalitatief goed afgerond, wat van invloed was op de klanttevredenheid en de productiviteit.

Aanpak

Om integrale samenwerking te bereiken zijn ketenteams geïmplementeerd. De teams die voorheen gescheiden van elkaar werkten (voorbereiding en realisatie), werken voortaan als één team onder één teamleider samen. Deze nieuwe teams zijn integraal verantwoordelijk voor het realiseren van projecten in een specifiek gebied, zowel voor klantvragen als netuitbreidingen. Dit houdt in dat ze end-to-end verantwoordelijk zijn voor deze projecten, van aanvraag tot daadwerkelijke aansluiting en nazorg. Door de kortere lijnen en het gemeenschappelijk doel zijn de teams in staat om klantgerichter en productiever te werken. Om deze teams succesvol in te richten was een verandering nodig in de manier van werken en de organisatie-inrichting.

First Consulting helpt netbeheerder met ketensamenwerking

De aanpak voor deze implementatie is gefaseerd per gebied uitgerold en bestaat uit vier fases:

Fase 1 – Inrichtingsprincipes bepalen
In de eerste fase zijn de overkoepelende voorbereidingen opgepakt. Zo zijn o.a. uitgangspunten en kaders voor het inrichten van ketenteams bepaald samen met de teamleiders. Ook is de implementatieplanning opgezet voor fase 2.

Fase 2 – Voorbereiding per regio
Vervolgens is de voorbereiding per regio gestart. Hieronder valt bijvoorbeeld de gebiedsindeling (welk team werkt in welk gebied), de ketenteamindeling (welke medewerkers vallen binnen welk team), maar ook een plan van aanpak voor het overdragen van de werkzaamheden. Andere aspecten die in fase 2 zijn meegenomen zijn: fysiek samenwerken op een centrale locatie, de nieuwe overlegstructuur en het ontwikkelen en aanpassen van stuurmiddelen. Daarnaast zijn voor de start in fase 3 de kick-off en teambuilding-activiteiten voorbereid.

Fase 3 – Implementatie per regio
In fase 3 is daadwerkelijk gestart met de implementatie van ketenteams in de organisatie. Gefaseerd per regio zijn de ketenteams gestart met het werken volgens de nieuwe werkwijze. Aan de hand van workshops maakten de medewerkers kennis met de nieuwe rollen, taken en processen. Daarnaast is de gebiedsverdeling en teamindeling geëffectueerd, samen met de fysieke samenwerkdagen en nieuwe overlegstructuur. In samenwerking met een vertegenwoordiging vanuit elk team werd gemonitord hoe het team zich ontwikkelde (met behulp van een volwassenheidspiramide). De resultaten van iedere meting dienden als input voor verdere ontwikkeling van de teams (maatwerk per team). Ook is er een verbeterbord ingericht waarin verbetermogelijkheden konden worden opgenomen.

Fase 4 – Formalisatie
Na een positieve evaluatie met de ondernemingsraad is besloten de nieuwe structuur en werkwijze te formaliseren. De laatste fase bestond daarom uit het doorvoeren van wijzigingen in de systemen (op het gebied van o.a. Finance, HR en IT).

Resultaat en borging

Zowel de tussentijdse metingen als de eindevaluatie van de implementatie hebben aangetoond dat de nieuwe teamstructuur en werkwijze zorgen voor meer wederzijds begrip tussen de medewerkers, hogere tevredenheid over de samenwerking en verbetering van zowel klanttevredenheid als productiviteit. Dankzij het betrekken van de medewerkers vanaf dag één en de focus op kennisborging vanuit het project zijn de teams nu zelfstandig in staat om zich verder te blijven ontwikkelen.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting realiseert. De ruim 200 adviseurs van het bureau ondersteunen klanten in diverse sectoren met operationele vraagstukken, van probleemanalyse en ontwerp tot daadwerkelijke implementatie.