Mobilee: De 9 drivers voor een datagedreven organisatie

06 september 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Het wordt gezien als het nieuwe goud voor de komende decennia: data. Door middel van geavanceerde data-analyse kunnen bedrijven tot betere commerciële inzichten komen, hun customer journeys verbeteren en strategische beslissingen beter onderbouwen. In het bedrijfsleven is daarom een wedloop ontstaan om een datagedreven organisatie te worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Adviseurs van Mobilee delen hun perspectief op de negen belangrijkste drivers om een datagedreven organisatie te worden en blijven. 

Op basis van jarenlange ervaring in het werkveld, stellen de adviseurs van Mobilee dat er heel wat knoppen zijn waar organisaties aan kunnen draaien om data waardevol(ler) te maken. Deze drivers zijn in te delen in drie belangrijke thema’s: dataverzameling, databeheer en datagebruik. Ongeacht de omvang van de organisatie of het vakgebied* of de branche waarin deze actief is, geldt altijd dat data (ook real-time data) eerst moet worden verzameld en beheerd. Vervolgens moet ook de toegang tot de data goed worden geregeld. 

Waar sommige van de drivers op zichzelf staan, hangen andere knoppen voor waardevollere data juist sterk met elkaar samen. Samenhang over het geheel is volgens Mobilee echter cruciaal. “Optimaal presteren op één of enkele drivers leidt vrijwel nooit tot duurzaam succes”, aldus de adviseurs. Hetzelfde geldt voor de manier waarop de drivers intern worden gemanaged; er is één geharmoniseerd geheel nodig. Datagedreven werken is afhankelijk van een brede verzameling stakeholders, die naast de ICT-afdeling ook bestaat uit financiën, sales, marketing en management, de personen die data invoeren en Compliance. En, nu het gebruik van data steeds meer in de spotlights staat met betrekking tot de bescherming van privacy, speelt ook de juridische afdeling een steeds belangrijkere rol.

De 9 drivers voor een datagedreven organisatie

De negen drivers voor het worden van een datagedreven organisatie:

1. Doel met data

Het eerste advies dat de adviseurs geven is dat organisaties eerst moeten denken, en dan pas moeten doen. Het worden van een datagedreven organisatie moet niet een doel op zich zijn, maar moet een middel zijn om business-ideeën te kunnen realiseren waarin waarde wordt toegekend aan data. Organisaties moeten zichzelf onder meer de vraag stellen: “Welke hypotheses bestaan er voor problemen, oorzaken, gevolgen en oplossingen?” En: “In welke mate is data onderdeel van het verdienmodel?” Dat laatste is volgens de adviseurs “noodzakelijk om te weten in verband met risicomanagement”.

2. Ken de klant

Klantgegevens zijn van cruciaal belang om te kunnen achterhalen welke behoeftes bepaalde klantgroepen of individuele klanten hebben. Hoewel ‘de klant centraal’ een mooie belofte is, kan deze volgens de adviseurs zelden echt worden ingelost**. Maar met de juiste data is het wel mogelijk om inzichtelijk te maken hoe verschillende klanten worden bediend en hoe dit in het vervolg verbeterd zou kunnen worden. 

3. Cultuur van experimenteren

In een cultuur van experimenteren is er sprake van een constante drive om te willen vernieuwen. De organisaties kijkt vooruit en staat open voor nieuwe initiatieven. Om een dergelijke cultuur te realiseren zijn wel enkele randvoorwaarden nodig, vertellen de adviseurs. Zo moet de vernieuwingsdrang leven onder de werknemers, moet er ruimte zijn voor initiatieven om te mislukken en moet er kort-cyclisch worden gewerkt om de waarde van nieuwe toepassingen te toetsen. 

4. Datacompetenties

De skillset van medewerkers is ook zeker niet onbelangrijk. Het personeel moet beschikken over de kennis, competenties en ervaring om met de data(diensten) te kunnen werken, of moeten deze opdoen. Hoe veel tijd ervoor nodig is om de kennis onder het personeel op te schalen naar het gewenste niveau, speelt mee in de mate waarin organisaties aan de andere knoppen kunnen draaien.

5. Stuur-metrics

Op het gebied van stuur-metrics moeten organisaties zich een aantal vragen stellen. “Wordt er op dit moment al op de juiste, écht belangrijke metrics gestuurd? Hoe veranderen deze metrics als gevolg van een toenemend belang van data binnen de organisatie? En hoe verandert de manier van monitoring met real-time/forecasting datadiensten?”, noemen de adviseurs als belangrijke vragen. 

Onderlinge interactie tussen de drivers is cruciaal

6. Autoriteit van data

Pas als de data van voldoende kwaliteit, volledig en actueel genoeg is, kunnen organisaties waardevolle inzichten ontlenen aan deze data. Volgens de adviseurs moet data continu worden gevoed en moeten medewerkers de zeggingskracht van data accepteren voordat een organisatie echt datagedreven kan worden. 

7. Dataveiligheid

Een belangrijke randvoorwaarde voor het worden van een datagedreven organisatie is dat de dataveiligheid op orde is. Omdat niet alleen de organisatie gevaar loopt bij een cyberaanval, maar ook de klanten waarvan gegevens beschikbaar zijn bij de organisatie, maken de overheid en het bedrijfsleven zich momenteel op voor de komst van datawetgeving GDPR. Organisaties moeten de veiligheid en continuïteit van data kunnen garanderen. Maar ook data-interpretatie en de mindset van medewerkers zijn volgens de adviseurs belangrijke onderdelen van dataveiligheid. 

8. Data-eigenaarschap

Met het oog op onder meer privacyvraagstukken, is het van belang om in kaart te brengen wie de rechtmatige eigenaar is van de beschikbare data. Niet alle data mag zomaar worden geëxploiteerd, bijvoorbeeld wanneer het eigenaarschap bij de klant of leverancier ligt. Ook stellen de adviseurs dat het eigenaarschap voor de kwaliteit en het rendement van de data in de organisatie goed moet worden belegd. 

9. Technische infrastructuur

Voor een datagedreven organisatie is de IT-omgeving van cruciaal belang. De gebruikte architectuur, hardware en tooling moeten voldoende robuust, toekomstbestendig en tegelijkertijd voldoende wendbaar zijn. Belangrijke vragen zijn onder meer: “Liggen de verhoudingen intern-extern goed op dit gebied? En welke investeringen zijn er op korte en middellange termijn nodig om de veiligheid en continuïteit te waarborgen?”, aldus de adviseurs.

“De weg naar de datagedreven organisatie zit vol succes- én faalmomenten”, concluderen de adviseurs. “Wij zetten aanvankelijk veel te laag in, waardoor slechts enkele drivers werden aangepakt.” Om zijn klanten beter te kunnen helpen, heeft Mobilee op basis van de negen drivers een Data Scan ontwikkeld. Deze Data Scan maakt het mogelijk om de status van een organisatie op de weg naar een datagedreven organisatie in kaart te brengen bij het begin van een project.

* Ook bijvoorbeeld Interal Audit-afdelingen investeren steeds meer in data analytics voor datagedreven besluitvorming.

** In een recent opiniestuk van Jan-Paul van Term en Ferdinand Veenman, beiden partner bij KPMG, stellen zij dat bijvoorbeeld in de bankensector de klant vooral op papier centraal staat.