First Consulting helpt netbeheerder met nieuwe storingswachtdienst

29 juli 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd

First Consulting helpt momenteel een netbeheerder (zoals Alliander, Enexis en Stedin) met het inrichten van een nieuwe storingswachtdienst. Hierbij zorgt First Consulting voor procesondersteuning, data-analyse, faciliteren van besluitvorming en implementatie.

Achtergrond
De netbeheerder heeft voor het oplossen van storingen in het net een storingswachtdienst georganiseerd, welke alle uren van de dag beschikbaar is. Aangezien storingen en de werkzaamheden die hieruit volgen zich niet laten plannen, komt het voor dat een monteur meer uren op een dag werkt dan volgens de arbeidstijdenwet (ATW) toegestaan is.

De netbeheerder vindt bovendien de duurzame inzetbaarheid en werk-privé balans van de storingswachtdienst medewerker belangrijk. Dat wil zeggen dat de netbeheerder ernaar streeft de piekmomenten in de werklast in te perken en de inzetbaarheid van de medewerker richting de pensioengerechtigde leeftijd in stand te houden.

Doelstellingen
De netbeheerder wil de volgende doelstellingen voor 2017 realiseren:
1. Reduceren van het aantal ATW-overschrijdingen binnen de storingswachtdienst tot nul.
2. Verbeteren van de duurzame inzetbaarheid en werk-privé balans van de storingswachtdienst medewerker.

Storingswachtdienst

Aanpak
De netbeheerder heeft in een eerder stadium een aantal maatregelen uitgewerkt die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Deze maatregelen zijn ook in verschillende vormen op een aantal locaties als pilot getoetst. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is het introduceren van een verschoven rooster: een monteur begint later en werkt ook tot later door. Hierdoor is de ingeroosterde oploscapaciteit voor storingen over een groter gedeelte van de dag beschikbaar, waarmee overuren en dus ATW-overschrijdingen zoveel mogelijk voorkomen worden.

De netbeheerder heeft First Consulting gevraagd te helpen met het coördineren van het proces en het uitvoeren van onderliggende acties om te komen tot een goedgekeurd pakket aan maatregelen en om deze maatregelen te implementeren.

First Consulting heeft daarbij de volgende aanpak gehanteerd:

  • Gezamenlijk met de klant de definitie en meetmethode van de doelstellingen en kaders waaraan voldaan moet worden vaststellen, zodat er een eenduidig en gedragen beeld is van het beoogde resultaat.
  • Bewerkstelligen van een actieve rol van medewerkers van de netbeheerder (van werkvloer tot management) in het proces inclusief mandaten, om zodoende draagvlak en daadkracht te realiseren.
  • Uitvoeren van data-analyses om de verschillende maatregelen kwantitatief door te rekenen, om de bijdrage aan de gestelde doelstellingen per maatregel te bepalen.
  • Maken van impact-analyse van de maatregelen op bestaande processen, systemen en organisatie, zodoende te bepalen waar delta’s zitten en welke wijzigingen hier doorgevoerd moeten worden.
  • Faciliteren van besluitvorming door de resultaten van de kwantitatieve analyse te combineren met zowel de praktijkervaringen opgedaan vanuit de pilots als de uitkomsten van de impact-analyse.
  • Klant ondersteunen in het OR-adviestraject door de juiste feiten aan te dragen in de discussies en in het proces ervoor te zorgen dat er continue progressie is.
  • Ondersteunen van de implementatie van het genomen besluit door acties rondom communicatie en wijzigingen te coördineren en waar nodig zelf uit te voeren.

Resultaat
De netbeheerder heeft inmiddels het voorgenomen besluit genomen. Dit besluit bestaat uit een pakket aan maatregelen welke per 2017 op alle locaties ingevoerd gaan worden. De verwachting is dat deze maatregelen positief gaan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid en werk-privé balans van de medewerker en dat het aantal ATW-overschrijdingen tot nagenoeg nul gereduceerd kan worden. Bovendien wordt dit gerealiseerd zonder dat de medewerker en de netbeheerder er financieel op achteruit gaan.

First Consulting helpt netbeheerder met inrichting van storingswachtdienst

In het tweede deel van 2016 zal First Consulting samen met de netbeheerder de implementatie van het voorgenomen besluit uitvoeren. Onderdelen van de implementatie zijn een instemmingstraject met de OR, benodigde systeem- en procesaanpassingen, en belangrijk, communicatie naar en opleiding van de medewerker in de nieuwe manier van werken.

Tot slot
Een dergelijk groot verandertraject komt niet zomaar van de grond. Er is veel tijd en energie nodig om tot besluiten en implementatie, en daarmee tot daadwerkelijk veranderen, te komen. Belangrijk daarin zijn samenwerking, openheid, transparantie en beschikbaarheid van de juiste feiten zodat over de hele breedte van de organisatie draagvlak ontstaat. Leiderschap is vervolgens benodigd om knopen door te hakken. Uiteindelijk is het resultaat niet alleen een geïmplementeerd pakket van maatregelen, maar ook een veranderde en in volwassenheid gegroeide organisatie.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert op het snijvlak van de thema’s Business Process, Business Implementation en Business Technology. Alle projecten van First Consulting vind je op deze pagina.