Peter Pottjewijd, Principal Consultant bij DCE Consultants

18 april 2012 Consultancy.nl

Een interview met Peter Pottjewijd, Principal Consultant bij DCE Consultants (onderdeel van Altran).

U heeft meer dan 25 jaar ervaring in de in de adviesbranche. Wat heeft u ervaren als de grootste veranderingen die de consultancybranche heeft doorgemaakt in de afgelopen twee decennia?
De inhoud waarop de adviezen betrekking hebben, verandert nagenoeg niet. Ik was voor een bijeenkomst met oud collega’s pas geleden wat oud materiaal aan het bekijken en kwam dezelfde problematiek als tegenwoordig tegen. Dat verbaasde me wel enigszins. Het laat zien hoe moeizaam veranderen gaat. De vorm waarin adviezen worden gegeven verandert wel. De tendens is dat bedrijven steeds meer kortcyclisch advisering vragen, waarbij begeleiden van medewerkers een belangrijk onderdeel is, zodat de organisatie in de toekomst zelf in staat is de activiteiten uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat de sales inspanning steeds groter wordt en het opbouwen van een duurzame relatie essentieel is.

U specialiseert zich in Business Process Management (BPM). BPM wordt ook wel omschreven als het ‘hart van de bedrijfsvoering’ van een organisatie. Kunt u uitleggen waarom procesmanagement zo bepalend is voor het functioneren van een organisatie?
De klant is het bestaansrecht van een organisatie. Een goede BPM-toepassing stelt klant-tot-klant processen centraal. De bedrijfsvoering wordt dan direct gerelateerd aan de toegevoegde waarde voor de klant. BPM is op die manier het hart van de bedrijfsvoering. Consequentie is dat een foutieve implementatie van BPM ook direct tot teleurstellende resultaten leidt. Voor een goede BPM-toepassing is het nodig dat de bedrijfsvoering een bepaalde vorm van volwassenheid bereikt heeft.

Uit de meest recente cijfers van Kennedy blijkt dat - van de vijf hoofdsegmenten in de consultancybranche - Operations Management het snelst zal groeien tussen 2012 – 2015. Wat zijn volgens u de belangrijkste verklaringen hiervoor?
Klant-tot-klant processen die centraal staan, vormen de basis voor een effectief en efficiënt lopende operatie.  Belangrijk hierbij is het meten van feiten. Door te meten blijkt dat op het gebied van efficiency en effectiviteit nog veel te verbeteren is. Ik heb bedrijven geadviseerd waar makkelijk 30% kostenreductie mogelijk was door het verbeteren van het Operations Management. Zorgen dat de juiste mensen/middelen op het juiste moment op de juiste plek worden ingezet, is vooral in dienstverlenende organisaties nog een onontgonnen terrein.

Consultants krijgen veelvuldig het verwijt dat ze generieke oplossingen inzetten mede doordat ze te weinig kennis hebben van specifiek processen bij opdrachtgevers. Hoe zorgt u ervoor dat u keer op keer verschillende klanten kunt adviseren over hoe ze de volwassenheid van hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren?
Het belangrijkste is dat de consultant de markt van de opdrachtgever kent zodat de problematiek begrepen wordt. Met die bagage is het mogelijk de problematiek van die specifieke organisatie te analyseren. Om de volwassenheid van de bedrijfsvoering vast te stellen hebben we een Business Excellence scan opgesteld. Niet één die op basis van een aantal vragen een cijfer geeft, maar die als basis dient om aan de hand van de gekozen strategie van de organisatie een verbeterprogramma te realiseren. Ook deze scan is alleen maar uit voeren als je voldoende marktkennis hebt. Alleen dan is het mogelijk je verplaatsten in de specifieke problemen van de klant. Aan deze marktkennis wordt binnen DCEdaarom veel aandacht besteed. Verder komen in de verbeteringsvoorstellen geen best practices of ingevulde modellen voor. Die kennis is wel aanwezig, maar een goed werkende oplossing voor de ene organisatie is nog niet de beste oplossing voor de andere organisatie.

DCE Consultants heeft onlangs een nieuwe propositie gelanceerd “Procestranformatie, innovatieve procesinrichting”.  Kunt u de dienst kort toelichten? En wat onderscheidt het van bestaande marktproposities?
Belangrijkste onderscheid met bestaande marktproposities is dat de analyse van de huidige situatie achterwege blijft.

Alle  methoden voor procesverbetering zijn ze terug te brengen op twee basisvormen.  De ene basisvorm richt zich meer op continue doorstroom, de andere meer op het beperken van variatie. Analyse van de huidige situatie is bij de huidige methoden het uitgangpunt voor de verbetering. Innovatieve aan onze nieuwe propositie is dat die analyse niet meer plaatsvindt. We transformeren het proces naar een gewenste situatie zonder eerst veel tijd te besteden aan de analyse van de huidige situatie. Wel nemen we de huidige producten en diensten/producten als uitgangspunt. Zo ontstaat een greenfield voor het nieuwe proces binnen grenzen, wat optimaal aansluit bij de huidige gedachtewereld van de organisatie zonder de historische ballast.

Door het achterwege laten van de analyse van de huidige situatie wordt veel geld bespaard, terwijl door de gekozen aanpak het nieuwe proces vaak meer efficiency en effectiviteit laat zien dan nieuw ontworpen processen volgens traditionele methoden.

In de industrie vinden veel productinnovaties plaats m.b.v. TRIZ-principes. Wij hebben ons product, procesverbetering, ook geïnnoveerd met behulp van TRIZ-principes. In de flyer “Procestransformatie; Innovatieve procesinrichting bij financiële organisaties zonder historische ballast”  wordt de methode verder toegelicht.

In 1997 werd DCE Consultants overgenomen door het wereldwijde Altran groep (18.000+ consultants). Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen voor DCE door onderdeel te zijn van een wereldwijde speler?
Altran is de toonaangevende consultancy-firma op het gebied van innovatie en technologie. De adviezen die we geven zijn specifiek voor onze markt, maar de technologische kennis en het innovatieve karakter is een belangrijke katalysator  bij de adviezen. Zoals ik al eerder zei, hebben we onze procestransformatie methode ontwikkeld m.b.v. TRIZ-principes. Innovaties met TRIZ is een gebied dat Altran goed beheerst. Ook mogelijkheden op het gebied van datamining door het analyseren van systeemdata zijn vergroot doordat we nu onderdeel zijn van Altran. Juist als aanvullende technische kennis nodig is, komen de voordelen van Altran goed in zicht. Verder helpt het een wereldwijde speler te zijn, als internationaal werkzaam gevraagd wordt bij een opdracht.

U werkt sinds 1987 voor DCE Consultants, veel langer de gemiddelde levensduur van een consultant bij één adviesfirma. Wat maakt volgens u DCE Consultants zo’n goede werkgever?
Voordat ik bij DCE ging werken, heb ik het nooit langer dan anderhalf jaar bij een werkgever gewerkt. Het gaat erom dat hetgeen je doet uitdagend blijft. DCE is voor mij een goede werkgever door de grote diversiteit van opdrachten en de mogelijkheden die geboden worden om eigen creativiteit ten toon te spreiden. Ik heb in alle marktgebieden opdrachten uitgevoerd en veel ideeën vertaald in aanpakken en bijbehorende opleidingen.

Tot slot, management consulting staat bekend om het harde werken. Met welke activiteiten laadt u ‘s avonds of in het weekend de accu weer op?
Ik beleef ontzettend veel plezier aan toneelspelen en dan met name improvisatietoneel. Veel acteeroefeningen hebben ook toegevoegde waarde voor het consultancy vak. Dat is mooi meegenomen. Sinds kort heb ik ook mijn golfvaardigheidsbewijs. Dus de golfbaan zie ik ook regelmatig.

Nieuws

Meer nieuws over