First Consulting helpt netbeheerder met duurzaamheid en circulariteit

11 maart 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

First Consulting heeft recentelijk een netbeheerder (zoals Alliander, Enexis en Stedin) geholpen bij het duurzaam omgaan met middenspanningsruimtes. Naast ondersteuning bij het procesontwerp waarin duurzaamheid en circulariteit belangrijke factoren zijn, is First Consulting ook betrokken geweest bij het implementeren van de pilotfase.

De netbeheerder vindt circulariteit in haar bedrijfsprocessen belangrijk. Dit houdt het duurzaam omgaan met assets en bedrijfsmiddelen in, waarbij grondstoffen telkens opnieuw tot bruikbare materialen omgevormd worden en niet verloren gaan. Om invulling te geven aan het bestaande beleid en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit is de behoefte ontstaan het herinzet-proces van middenspanningsruimtes verder te professionaliseren. First Consulting is door haar ervaring met het ontwerpen en verbeteren van processen, systemen en organisatiestructuren gevraagd concreet invulling te geven aan dit idee.

Achtergrond
Groot-zakelijke klanten worden via klantstations, een type middenspanningsruimte, aangesloten op het elektriciteitsnet. Klantstations komen geregeld terug naar de verschillende locaties van de netbeheerder, bijvoorbeeld door faillissement van een klant.

De herinzet van klantstations biedt niet alleen voordelen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Ten opzichte van een nieuwe installatie kunnen de kosten voor een occasion namelijk lager zijn voor zowel de netbeheerder als de klant. Dit maakt de herinzet voor beide partijen financieel gezien ook een interessante optie.

Doelstellingen
De regionale pilot heeft de volgende doelstellingen:

  • Onderzoeken of de herinzet van klantstations via een verbeterd proces lucratief is;
  • Optimaliseren herinzet-proces door het wegnemen van de procesknelpunten uit verschillende losse herinzet-processen;
  • Onderzoeken of de samenwerking met de leverancier voordelen biedt.

Aanpak
Om het herinzet-proces verder te professionaliseren heeft First Consulting middels een procesanalyse inzicht gecreëerd in de knelpunten van de verschillende processen. Onderstaand de drie belangrijkste knelpunten met de bijbehorende geïmplementeerde oplossingen:

  1. Vraag en aanbod naar informatie over de middenspanningsruimtes sluiten niet op elkaar aan. Dit informatieprobleem is opgelost door het opleveren van een interne webshop die voorziet in de benodigde informatie over de huidige voorraad klantstations;
  2. De rollen en verantwoordelijkheden binnen de herinzet-processen zijn onvoldoende duidelijk. Door de betrokken partijen samen te laten werken aan een integraal procesontwerp zijn de rollen en verantwoordelijkheden verduidelijkt en belegd;
  3. De kwaliteit van middenspanningsuimtes voldoet niet aan de richtlijnen. Het revisie- en ombouwproces is verder aangescherpt, waardoor de kwaliteit voldoet aan de richtlijnen uit het opgestelde beleid. Daarnaast is de kwaliteit van een middenspanningsruimte inzichtelijk gemaakt voor de klant.

Resultaat
De pilot is succesvol verlopen. Onder andere door de voorgestelde samenwerking met de leverancier heeft de herinzet een positieve business case en voordelen op het vlak van circulariteit. Door het oplossen van de knelpunten is een geprofessionaliseerd herinzet-proces opgezet. Dit verbeterde proces heeft geleid tot een toename van de vraag naar gereviseerde klantstations in het pilotgebied. In de praktijk blijken ondernemerschap en circulariteit dus goed samen te gaan.

Conclusie
De pilot geeft een succesvolle invulling aan het beleid met betrekking tot de herinzet van klantstations. Door het aantonen van de voordelen voor zowel de netbeheerder, haar klanten als de samenleving wordt momenteel gekeken naar het toepassen van het opgezette herinzet-proces van klantstations in het gehele verzorgingsgebied. Daarnaast wordt gekeken of de herinzet van andere assets via een soortgelijk proces voordelen oplevert.

Diensten van First Consulting
Bovenstaande case is een voorbeeld van een project dat First Consulting uitvoert binnen de thema’s Process en Business Implementation. First Consulting levert advies en projectmanagement rondom drie thema’s: Process | Business Implementation | Technology. Bekijk de pagina First Consulting | Projecten voor een overzicht van alle projectbeschrijvingen op Consultancy.nl.