Ecorys en DHV onderzoeken groeiambities van Almere

05 januari 2012 Consultancy.nl

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft adviesbureaus Ecorys en DHV gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren op de ambititieuze doelstellingen van Almere. De stad heeft de ambitie om in de komende 20 tot 30 jaar te verdubbelen. Door het bouwen van 60.000 extra woningen en het uitbreiden van de infrastructuur wil Almere haar (internationale) concurrentiekracht versterken. De consultancykantoren gaan de effecten op het gebied van natuur, bereikbaarheid, sociaal economische infrastructuur en verstedelijking bekijken.

Ecorys wordt verantwoordelijk voor de (maatschappelijke) kostenbaten-analyse. Adviesbureau DHV leidt de uitvoering van milieueffectrapportages rond ruimtelijke inrichtingsprojecten en locatiekeuzes.

Versterken van concurrentiepositie van Noordelijke Randstad
In 2009 heeft het Kabinet een besluit genomen over een aantal grote projecten in de Noordelijke Randstad. Het Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) maakt hiervan deel uit. Hierin is bepaald dat er 60.000 nieuwe woningen in Almere worden gebouwd, om in de regionale woningvraag op de lange termijn te kunnen voorzien. In het programma worden planalternatieven vergeleken. Dit levert inzichten op waar de bouw het best kan plaatsvinden, welke maatregelen op het gebied van infrastructuur nodig zijn en welke natuurmaatregelen wenselijk zijn. Ecorys en DHV zetten de effecten van de voorliggende alternatieven en varianten op een rij, onder meer in de vorm van een maatschappelijke kostenbaten-analyse (MKBA) en een milieueffectrapportage (MER).

Bereikbaarheid en impact op natuur
De komst van 60.000 nieuwe woningen en de aanleg van nieuwe infrastructuur, bijvoorbeeld een metrolijn of een nieuwe weg, zal vanzelfsprekend gevolgen hebben voor de bereikbaarheid in de regio en van de stad. Ook de natuurlijke ruimte (land en water) in de regio zal effecten ondervinden, niet alleen door de toename van het aantal mensen, maar ook door de keuze waar de woningen zullen komen. De MKBA en MER zijn bedoeld om deze effecten voor de verschillende alternatieven in kaart te brengen en zo de alternatieven te kunnen vergelijken. Het IJmeer is een Natura2000-beschermd gebied, waardoor de milieueffecten van groot belang zijn.

Nieuws