KWINK evalueert Commissie van Aanbestedingsexperts

04 februari 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

KWINK groep is onlangs door het ministerie van Economische Zaken ingehuurd om de Commissie van Aanbestedingsexperts te evalueren. Deze commissie behandelt klachten over aanbestedingen van zowel ondernemers als aanbestedende diensten. Onderdeel van de evaluatie door KWINK groep vormen diverse gesprekken met betrokkenen, een documentanalyse, enkele cases en een enquête.

Commissie van Aanbestedingsexperts
Overheden en andere publiekrechtelijke organisaties, maar ook bepaalde overheidsbedrijven, zijn verplicht hun inkoop te laten verlopen volgens aanbestedingsprocedures, zoals die geregeld zijn in de Aanbestedingswet 2012. Indien een ondernemer van mening is dat de aanbestedingsregels niet juist zijn toegepast of hij/zij onheus bejegend is, kan hij daarover een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze commissie werd hiervoor per 1 april 2013 in het leven geroepen door het ministerie van Economische Zaken, met als doel de kwaliteit van overheidsopdrachten te verbeteren. 

De doelstellingen van de commissie zijn het helpen oplossen van aanbestedingsklachten door snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten, het vakgebied verder te professionaliseren en een leereffect teweeg brengen bij ondernemers en aanbestedende diensten. Hierbij kunnen ondernemers en aanbestedende diensten met klachten over de overheidsaanbestedingen terecht bij de commissie, welke kan bemiddelen en/of (niet bindende) adviezen kan geven. Op deze manier kunnen klachten opgelost worden zonder dat er naar de rechter gestapt hoeft te worden. 

KWINK evalueert Commissie van Aanbestedingsexperts

Evaluatie door KWINK groep 
Bij de oprichting is afgesproken dat de commissie na twee jaar zou worden geëvalueerd om te kijken of de beoogde doelen zijn gerealiseerd. Het ministerie van Economische Zaken heeft hiervoor KWINK groep in de arm genomen, een bureau uit Den Haag gespecialiseerd in het evalueren van organisaties, beleid en wetgeving. Om inzicht te krijgen in dit vraagstuk zal KWINK groep gesprekken voeren met aanbestedende diensten en ondernemers, en tevens in gesprek gaan met andere betrokkenen zoals wetenschappers en advocaten. Ook zullen de adviseurs een documentanalyse uitvoeren, dieper ingaan op een aantal cases en een enquête uitvoeren.

KWINK groep heeft de afgelopen maanden verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van aanbestedingen. Momenteel voeren zij bijvoorbeeld ook de evaluatie uit van de Aanbestedingswet 2012. Ook bij overige evaluatietrajecten is het adviesbureau geregeld betrokken. Zo evalueerde het bureau onlangs – samen met Rebel Group – het Kunst van Lezen project, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en monitorde het in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Green Deal aanpak.