Bureaus ontwikkelen routekaart voor Topsector Energie

02 februari 2015 Consultancy.nl

Een consortium van drie adviesbureausBerenschot, CE Delft en Overview – heeft van de Topsector Energie de opdracht gekregen om een routekaart te ontwikkelen voor de flexibele vraag in Nederland. De routekaart wordt op 1 maart gepresenteerd aan de Topsector Energie.

Om de wereldwijde concurrentiepositie van Nederland in bepaalde branches te verbeteren lanceerde de overheid een tijdje terug het zogeheten ‘topsectorenbeleid’. Als onderdeel van het beleid zijn topsectoren teams – bestaande uit een wetenschapper, een topambtenaar, een innovatieve MKB’er en een boegbeeld uit de sector – ingericht rondom negen sectoren, waaronder agri & food, chemie, energie, high tech en water. Zij hebben de doelstelling gekregen om ervoor te zorgen dat Nederland binnen hun terrein “uitblinkt”. Om de plannen te realiseren heeft het Rijk honderden miljoenen beschikbaar gesteld voor onderzoek, kennisontwikkeling, het opzetten van samenwerkingsverbanden en de uitvoering van innovatiecontracten*.

Topsector Energie

De Topsector Energie, die onder leiding staat van Ecofys CEO Manon Janssen**, heeft als belangrijkste doelstelling het betrouwbaar en betaalbaar houden van de energievoorziening. Daarnaast moet de werkgroep ook een bijdrage leveren aan de duurzame ambities van het kabinet en ervoor zorgen dat Nederland op termijn uitgroeit tot “het energieknooppunt van Europa.” 

Een van de thema’s van de Topsector Energie is het vraagstuk van ‘flexibele energievraag’. Door de opkomst van nieuwe businessmodellen en technologieën spelen consumenten een steeds grotere rol in het beïnvloeden van de energievraag en zelfs het energieaanbod. Zo kan de eindgebruiker inspelen op de steeds grotere variaties in zonne- en windenergie, bijvoorbeeld door bij overschotten meer te gaan verbruiken en zo te profiteren van goedkope stroom. Daarnaast kan de verbruiker een overschot aan lokaal opgewekte energie het energiesysteem insturen. Voor de sector biedt deze trend zowel grote uitdagingen als kansen. Waar tot voorheen de energiecentrales alle variaties opvingen, zal er in de komende jaren een verschuiving plaatsvinden naar de slimme eindverbruiker, waarbij het balanceren van de energievraag en –opwekking centraal staat. Vanuit een duurzaamheidsoogpunt wordt vraagflexibiliteit ook gezien als een belangrijke aanjager van verduurzaaming.

Om beleid te vormen op het gebied van vraagflexibiliteit heeft de Topsector Energie besloten een routekaart op te stellen. In de routekaart wordt onder andere aangegeven waar de overheid, de industrie en onderzoekers zich de komende 15 jaar op zouden moeten richten als het gaat om onderzoek, ontwikkeling en toepassing van vraagflexibiliteit. Daarnaast schetst het op hoofdlijnen de economische kansen op dit gebied voor Nederlandse partijen op de Europese en wereldmarkt. Om de routekaart te ontwikkelen heeft de Topsector Energie drie consultancybureaus ingeschakeld: Berenschot (organisatieadviesbureau), CE Delft (onderzoeks- en adviesbureau) en Overview (het adviesbureau van energiespecialist John Baken).

Thuis energie opwekken

Het project richt zich aan de hand van een aantal onderzoeksvragen op verschillende soorten verbruikers: industrie, middelgrote verbruikers (waaronder kantoren en glastuinbouw), en tenslotte de huishoudens inclusief hun rol in het elektrisch opladen van auto’s. De adviseurs hebben tot eind deze maand de tijd om de routekaart te ontwikkelen – op 1 maart dient het eindrapport gepresenteerd te worden aan de Topsector Energie. De inhoud wordt gebaseerd op desk research, de inbreng van experts, best practices en bevindingen uit voorgaande onderzoeken.

Energieopslagsystemen
Afgelopen maand gunde de Topsector Energie een andere opdracht aan Berenschot, DNV GL en TU Delft. De adviesbedrijven kijken met name naar de kansen omtrent energieopslagsystemen.

* Voor elk van de negen topsectoren is een innovatiecontract gemaakt. In deze innovatiecontracten staan maatregelen, plannen en afspraken om de topsectoren de komende jaren te versterken.

** In haar rol als boegbeeld van de Topsector Energie was Manon Janssen afgelopen jaar betrokken bij diverse handelsmissies van het kabinet. Zo verzorgde ze tijdens de handelsmissies in Japan (eind oktober) nog een keynote over offshore wind energie. Vorig jaar werd Janssen uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzaamheid.

Nieuws

Meer nieuws over