CE Delft: Gedragsverandering verduurzaamt verkeer

05 januari 2015 Consultancy.nl

Door gedragsveranderingen te stimuleren kan CO2-uitstoot gereduceerd worden en de verkeerssector verduurzamen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau CE Delft, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het adviesbureau voerde een quickscan uit, waarbij het CO2-reductiepotentieel en de kosteneffectiviteit van een selectie maatregelen werd onderzocht. Daaruit blijkt dat het mogelijk is om – naast zuinigere voertuigen en duurzame, eventueel alternatieve, brandstoffen te stimuleren – de CO2-emissies van de verkeerssector te verminderen door gedragsmaatregelen te treffen. Door men te stimuleren minder te reizen bijvoorbeeld, of gebruik te maken van duurzamere vervoersmethoden of door op een meer efficiënte manier gebruik te maken van voertuigen.

CE Delft bracht het CO2-reductiepotentieel van achttien gedragsmaatregelen in kaart.

CO2-reductiepotentieel van de verschillende maatregelen in 2020

De figuur geeft het CO2-reductiepotentieel weer voor de onderzochte maatregelen in 2020, waarbij het vervagende uiteinde staat voor de onzekerheid van het CO2-reductiepotentieel. De analyse toont aan dat de keuze voor zuinige banden het grootse potentieel heeft, met een reductiepotentieel van zeker 300 kiloton*. Dit valt te verklaren doordat de markt de komende jaren steeds meer zuinige banden zal aanbieden, en automobilisten en garages hiervan kennis zullen nemen vanwege onder meer een geplande informatiecampagne van de overheid. Ook eco-routing – het kiezen van een route dat minder brandstof verbruikt en CO2-emissies verlaagt – blijkt effectief, evenals het overstappen naar de elektrische fiets en Het Nieuwe Werken, dat voor minder reiskilometers zorgt omdat flexibeler gewerkt wordt.

1,5 – 2,9 Megaton
Vervolgens hebben de onderzoekers gekeken naar de kosteneffectiviteit en benodigde beleidsinspanningen van de 18 gedragsmaatregelen, zodat gekeken kan worden naar de kosten versus baten en implementeerbaarheid van de initiatieven. Hieruit blijkt dat het totale CO2-reductiepotentieel bij een grote – maar niet extreme – beleidsinspanning tegen 2020 zo’n 1,5 Megaton en in 2030 circa 2,9 Megaton bedraagt; een belangrijke bijdrage aan de beleidsdoelstellingen voor de mobiliteitssector**. Het CO2-reductiepotentieel is wederom het grootst bij het optimaliseren van de bandenkeuze. Bovendien is de maatregel kosteneffectief: het levert ook aanzienlijke baten in de vorm van brandstofbesparingen op. Daarna volgt eco-routing en Het Nieuwe Rijden. De elektrische fiets, die een sterk CO2-reductiepotentieel toont, blijkt na een diepgaandere analyse te weinig kosteneffectief te zijn.

CO2 reductiepotentieel

Verder onderzoek
Het onderzoek van CE Delft biedt de eerste voorzichtige conclusie: gedragsverandering kan veel impact hebben op de verduurzaming van de verkeerssector. Wil men echter daadwerkelijk overgaan tot een beleid met concrete actieplannen, dan zal er nog verder onderzoek verricht dienen te worden, dieper ingegaan worden op details en meer kwantitatief onderzoek verricht worden om de kosten en impact, evenals de potentiële synergiën met overige beleidsdoelen implementeerbaar te maken.

* Een kiloton is een massaeenheid van 1000 ton of 1 miljoen kilogram.

** Hiermee zou circa 26% van het SER-doel voor 2030 gerealiseerd kunnen worden.