Watersector op schema voor 450 miljoen besparing

13 januari 2015 Consultancy.nl

Vanaf 2020 kan ten opzichte van 2010 jaarlijks €450 miljoen bespaard worden op watervoorzieningen. Dit doel is bijna behaald, zo blijkt uit een recent rapport van de Visitatiecommissie Waterketen, waar ook adviesbureau Berenschot een bijdrage aan leverde. De komende periode verschuift de focus van beleid naar executie.

Om de kosten voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering betaalbaar te houden heeft de overheid in 2011 het zogeheten ‘Bestuursakkoord Water’ (BAW) opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt om vanaf 2020 sectorbreed een besparing van €450 miljoen te realiseren, met de doelstelling dat de sector deze efficiencywinst ook doorspeelt aan consumenten. Om dit in de praktijk te realiseren zijn allerlei actieplannen, interne programma’s en samenwerkingsverbanden opgezet door waterorganisaties van gemeentes, waterschappen en drinkwaterbedrijven.

Drinkwater in Nederland

Net als bij alle ambitieuze besparingsprogramma’s is het ook in dit geval van belang om een vinger aan de pols te houden. Om de stand van zaken zo’n twee jaar na start van het programma in kaart te brengen is onder leiding van Karla Peijs – voormalig minister van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten Balkenende I en II – een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld*, bestaande uit onder meer sectorexperts, wetenschappers en adviseurs van Berenschot**. In het afgelopen anderhalf jaar heeft de commissie onderzoek gedaan naar de voortgang, waarbij de belangrijkste vraag was of de afgesproken doelen met betrekking tot kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit vanaf 2020 zullen leiden tot een structurele besparing van €450 miljoen per jaar. Medio december werd het eindrapport uitgebracht, en door Peijs overhandigd aan Melanie Schultz van Haegen, de huidige minister van Infrastructuur en Milieu. 

Doelstelling bijna gehaald
Op basis van de huidige plannen kan er €440 miljoen bespaard worden op watervoorziening. Daarmee is het overkoepelende doel van €450 miljoen bijna gehaald. Er zijn echter verschillen zichtbaar tussen de prestaties van regio’s en drinkwaterbedrijven. Het totaalbeeld voor de regio’s staat op €355 miljoen aan kostenbesparingen per jaar in 2020, waarmee de regio’s €25 miljoen onder de BAW blijven, aangezien de doelmatigheidsdoelstelling voor hen op €380 miljoen gezet was. Het totaalbeeld van de drinkwaterbedrijven komt daarentegen op €85 miljoen uit; €15 miljoen boven de vastgestelde doelstelling van €70 miljoen.

Waterketen 2020

Schultz: “Ik ben tevreden dat de beoogde besparing van €450 miljoen in 2020 bijna is gehaald. En met extra afspraken gaan we ook de laatste meters maken. Die ambitie hebben we nodig om de kosten voor alle mensen minder te laten stijgen! Daar gaat het om. Dat hadden we voor ogen toen we de afspraken maakten in het Bestuursakkoord Water in 2011.” 

Volgende fase
Volgens Schultz is het tijd voor de volgende fase: die van de uitvoering. Vooralsnog betreft het voor een groot gedeelte slechts plannen op papier, de komende jaren zullen deze geïmplementeerd dienen te worden. “Inmiddels liggen er concrete afspraken, en is het aan de betrokken partijen deze uit te voeren. Op het vlak van beheer en onderhoud, maar ook met betrekking tot beslissingen over investeringen, wordt steeds meer samengewerkt,” aldus Schultz.

Karla Peijs en Melanie Schultz van Haegen

Tegelijk met de uitvoering zal er ook verdere aandacht uitgaan naar achterblijvende regio’s / drinkwaterbedrijven. Zij zullen worden gestimuleerd om hun doelstellingen aan te scherpen en te leren van de best practices van de koplopers, om zodoende een evenredige bijdrage te leveren aan de efficiencyslag. Door scherp te kijken naar waar de bedrijven binnen de keten geld kunnen besparen, in combinatie met een solide implementatie, is de commissie er van overtuigd dat aan het einde van de rit het doel behaald of zelfs voorbijgestreefd zal worden.

* De Visitatiecommissie Waterketen bestaat uit Karla Peijs (ex-minister van Verkeer en Waterstaat), Maarten Allers (directeur Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO)), Hans Bressers (voorzitter van het Twente Water Centrum (TWC)), Corine Hoeben (senior onderzoeker COELO), Kris Lulofs (manager TWC), Luuk Rietveld (hoogleraar ‘Integratie en innovatie urbane watercyclus’ aan de Technische Universiteit Delft), Gerhard Schwarz (adviseur bij Twynstra Gudde) en Evert Visser (projectleider Rekenkamer Metropool Amsterdam).

** Annemieke Hendriks (managing consultant bij adviesbureau Berenschot) verzorgde het secretariaat van de commissie met ondersteuning van Tom de Greef en enkele adviseurs van Berenschot.

Nieuws