CE Delft: Afvalsector in 20 jaar fors verduurzaamd

02 juni 2014 Consultancy.nl

In de afgelopen 20 jaar is de afvalsector fors verduurzaamd. Hoewel de hoeveelheid afval met 26,9% is toegenomen, is de hoeveelheid uitgestoten broeikasgas meer dan 2x zoveel gedaald (59%). Ook creëert de afvalsector beduidend minder slechte luchtstoffen. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van CE Delft in opdracht van ministerie van I&M. 

Landelijk Afvalbeheerplan
In 2003 heeft de Nederlandse regering voor het eerst een landelijk beleidskader ontwikkeld voor afvalbeheer (‘Landelijk Afvalbeheerplan’). Het beleid, ook bekend als LAP1 (2003 – 2009) en LAP2 (2009 – 2015), bestaat uit zo’n 20 doelstellingen, waaronder een aantal op het gebied van duurzaamheid. Zo heeft de overheid de ambitie opgesteld dat de CO2-uitstoot in 2020 30% minder is dan in 1990. Een andere doelstelling is dat de hoeveelheid afval niet meer dan 68 Mton mag bedragen in 2015, en 73 Mton in 2021. 

Meer afval, maar nuttiger gebruikt
Van 1985 tot 2000 nam de hoeveelheid afval toe, waarna het gestabiliseerd bleef rond net boven de 60.000 kton. De totale hoeveelheid afval is tussen 1985 en 2010 gestegen met 26,9%, bijna 13.000 kton. Hoewel we met zijn allen meer afval hebben geproduceerd, is er voor bijna 120% meer afval een nuttige toepassing gevonden dan in 1985. Dit komt onder andere doordat er veel minder is geloosd en gestort. Op basis van de ontwikkeling in de jaren 2000 tot 2010 lijkt het er op dat de gestelde doelstellingen niet meer in gevaar komen. 

CE Delft - Afvalsector verduurzaamd afvalverwerking

Daling CO2 emissies
Tussen 1990 en 2011 is de CO2 emissie uit afval met 59% gedaald. De grootste inhaalslag is behaald op de daling van het sterke broeikasgas methaan (CH4) uit storten. In 1997 is een stortverbod ingesteld, de CH4 emissie in 2011 is daardoor toe te wijden aan een na-ijleffect; CH4 komt nog vele jaren na het storten vrij. Daarnaast is het methaan ook beter afgevangen voor hergebruik. Meer GFT afval is gecomposteerd en meer organisch afval verbrand, wat bijdraagt aan het percentage duurzaam opgewekte energie in Nederland. De doelstelling was om in 2020 ten opzichte van 1990 30% minder CO2 uitstoot te realiseren, wat nu dus al ruimschoots is gehaald. 

Broeikasgasemissies Afvalverwerking

Luchtstoffen
De luchtverontreiniging tussen 1990 en 2012 is flink afgenomen. De vijf belangrijkste lucht-verontreinigende stoffen NOX, SO2, NH3, NMVOS en fijnstof zijn respectievelijk afgenomen met 55%, 81%, 68%, 70% en 60%. De niveaus zijn onder het plafond voor 2010. Ook de emissie van de stoffen in de afvalsector is afgenomen. 

Luchtverontreinigende Stoffen 

Kortom, uit de doorlichting van onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat het grootste deel van de kwantitatieve duurzaamheidsdoelstellingen zijn behaald. Nog sterker zelfs, de sector is groener geworden dan gepland. Zie het rapport ‘Evaluatie Landelijk Afvalbeheerplan’ voor meer informatie.

Nieuws