Magnus: Stappenplan voor Business Objects 4.x upgrade

14 mei 2014 Consultancy.nl

In de afgelopen periode heeft Magnus bij een van zijn klanten een succesvolle SAP Business Objects (BO) upgrade afgerond. Het ging hierbij om een upgrade van BO 3.1 naar BO 4.1. Er is gekozen voor een nieuwe ‘schone’ installatie van BO 4.1 om vervolgens de benodigde BO 3.1 objecten te migreren naar de BO 4.1 omgeving met behulp van de Upgrade Management Tool. Aan de hand van deze ervaring geeft Ton van Velzen, adviseur bij het technologieadviesbureau, inzicht in hoe dit precies in zijn werk gaat. 

Beschikbaar stellen van te migreren objecten in BO 3.x testomgeving
De 3.x omgeving bestaat uit zowel een ontwikkel-/testomgeving als uit een productieomgeving. De testomgeving wordt echter enkel gebruikt als sandbox, de daadwerkelijke ontwikkeling vindt plaats op de productieomgeving. Dit is een gevolg van het ontbreken van de BO LifeCycle Manager (LCM) in de 3.x architectuur. Met de LCM module kunnen ontwikkelingen op een eenvoudige manier worden getransporteerd van een ontwikkelomgeving naar een productieomgeving.

Om de Upgrade Management Tool (UMT) goed te kunnen testen, moesten er representatieve rapportages beschikbaar worden gesteld op de 3.x testomgeving. Het zou relatief arbeidsintensief zijn geweest om de complexe rapportages na te bouwen. Gelukkig heb ik een manier gevonden om rapportages (plus bijbehorende objecten) te transporteren vanuit de productieomgeving naar de testomgeving: export en import van objecten in een 3.x omgeving is namelijk ook mogelijk met de ‘good old’ Biar Command Line Tool!

Gebruik Biar Command Line Tool
In een Windows omgeving is de tool (biarengine.jar) te vinden in de directory “Install DirectoryBusiness Objectscommon4.0javalib” op de BO server. Om de tool te kunnen gebruiken moet een Java Runtime Environment geïnstalleerd zijn op de BO server. De export vindt plaats op de productie BO server en de import wordt uitgevoerd op de test BO server.

De Biar Tool vereist een ‘properties file’ die de parameters bevat die vertellen welke acties de tool moet uitvoeren. Voorwaarde is dat dit bestand de extensie “.properties” heeft.

Property file - Magnus

Voorbeeld van de inhoud van een ‘properties file’ ten behoeve van een export (productieomgeving).

Tabel - Magnus

‘CMS query language format’

Met de CMS query language kan de CMS repository worden uitgevraagd. Documentatie kan hier worden gevonden. Met name de volgende secties zijn relevant:

  • SDK fundamentals | How do I use the query language to retrieve objects from the CMS repository? Hier worden de basiscs uitgelegd.
  • Reference | Query language properties: Hier worden alle properties die je kunt uitvragen uiteengezet.

De query statements kunnen worden getest in de eigen BO omgeving:
http://[server]:[port]/AdminTools/:

Welkom Admin - Magnus

Import Notepad - Magnus

Voorbeeld van de inhoud van een ‘properties file’ ten behoeve van een import in de testomgeving.

De uitvoer van de export/import binnen de Command Prompt:

Command Prompt - Magnus

Gebruik van de Upgrade Management Tool ten behoeve van objectmigratie

Daar 3.x objecten niet werken in een 4.x omgeving biedt SAP de mogelijkheid om gebruik te maken van de Upgrade Management Tool (UMT) om de betreffende objecten te migreren. Ik had nog geen ervaring met deze tool en ik was dus zeer benieuwd of de objectmigratie zonder al te veel problemen zou verlopen. Achteraf kan ik zeggen: “Piece of cake!”

Gebruik Upgrade Management Tool
De UMT is – na installatie van de 4.x omgeving – beschikbaar op de 4.x server als GUI interface voor Windows en als command line interface voor Unix/Linux. Je hebt de mogelijkheid om een volledige migratie uit te voeren of je kunt de te migreren objecten selecteren. In de command line interface kan alleen een volledige migratie worden uitgevoerd. Ik heb ervoor gekozen specifieke objecten te selecteren binnen de GUI interface.

Binnen de GUI interface zijn de volgende migratiescenario’s mogelijk:Live to Live | UMT exporteert objecten uit 3.x omgeving, slaat de objecten tijdelijk lokaal op de BO 4.x server op om ze vervolgens te importeren in de 4.x omgeving. Migratie vindt tussentijds plaats. Bij een migratie van een groot aantal objecten is het dus een voorwaarde om voldoende vrije schijfruimte beschikbaar te hebben op de BO 4.x server.

  • Live to BIAR | UMT exporteert objecten uit 3.x omgeving en slaat deze op in een ‘biar file’.
  • BIAR to Live | UMT importeert objecten uit ‘biar file’ in 4.x omgeving.

Magnus Business Smart User Centric

Overige opties binnen de GUI interface:

  • Per object kan worden aangegeven of deze op zichzelf moeten worden gemigreerd of dat afhankelijke objecten ook moeten worden gemigreerd.
  • Naamgeving conflicten: indien er in de 4.x omgeving al een soortgelijk object bestaat met dezelfde naam, kan ervoor gekozen worden het ‘nieuwe object’ niet te exporteren of het object te hernoemen.
  • Voor identieke objecten (CUID is gelijk) kan worden bepaald of deze al dan niet moeten worden overschreven en of de ‘object security’ moet worden overschreven.

Mijn ervaringen met de UMT zijn uitstekend. Het is zeer gebruikersvriendelijk. Ik heb zonder enkele foutmelding folders, universes, connecties en webi-documenten gemigreerd. Allen werken zoals verwacht in de 4.x omgeving. 

SAP BO omgevingen

  • BO Edge XI 3.1 SP4
  • BO Edge 4.1 SP2

Nieuws

Meer nieuws over