Ecorys: Stikstof bestrijding en economie hand in hand

25 september 2013 Consultancy.nl

De invoering van de ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ geeft de Nederlandse economie een flinke boost. Het initiatief zorgt voor ruim €87,5 miljard aan investeringen in de economie en levert op termijn zo’n 40.000 extra banen op. Dit blijkt uit een economische impactanalyse van Ecorys in opdracht van het Interprovinciaal Overleg.

Achtergrond

Door bijvoorbeeld uitstoot door industrie en auto’s of mest van landbouwbedrijven komt stikstof in het milieu terecht. Helaas kampen veel natuurgebieden – geschat op circa 60% van de Nederlandse Natura-2000 gebieden* – met een te hoge concentratie van stikstof. Daardoor komt het realiseren van de natuurdoelen in gevaar. Om die reden heeft de overheid voor activiteiten in en rond natuurgebieden die met stikstofuitstoot gepaard gaan, een vergunningplicht in het leven geroepen.

Ecorys - Natuurgebieden

Probleem is echter dat, als gevolg van een rechtszaak in 2009, vergunningenprocedures al een tijdje stilliggen. Om die impasse te doorbreken hebben onder andere het Rijk, de provincies en de waterschappen gekozen voor een gezamenlijke aanpak van dit probleem. Dit heeft geleid tot de zogenaamde ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS). Het programma streeft ernaar om de uitstoot van stikstof in te perken en tegelijkertijd ook ontwikkelruimte voor landbouw en industrie te creëren, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe economische activiteiten.

Economische impactanalyse

Om inzicht te krijgen in het belang van de PAS vroeg het Interprovinciaal Overleg (IPO) adviesbureau Ecorys om de economische voordelen in kaart te brengen. De consultants concluderen dat de zakelijke belangen fors kunnen oplopen. Wanneer PAS succesvol wordt ingevoerd dan wordt er naar verwachting ruim €87,5 miljard geïnvesteerd in de economie. De grootste bijdragen aan investeringen worden geleverd door bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en woningbouw.

In termen van werkgelegenheid komt dit neer op circa 40.000 banen: 29.000 directe banen, 11.000 indirecte banen en 4.000 bestaande banen die als gevolg van PAS behouden kunnen blijven. Het totale aantal banen (40k) betreft een end-state schatting: “Het betreft een proces van (tenminste) zes jaar. Het effect van PAS moet dan ook cumulatief beschouwd worden” schrijft Ecorys.

Ecorys - PAS Onderzoek

Conclusie

Het advies van Ecorys luidt als volgt: “Vastgesteld kan worden dat PAS een effectief instrument is om er voor te zorgen dat, ondanks strenge regelgeving op het gebied van internationaal beschermde natuur en de forse overbelasting door stikstof, de noodzakelijke economische ontwikkelingen toch gewoon doorgang kunnen vinden” aldus de onderzoekers.

* Natura-2000 zijn beschermde natuurgebieden, met als doel om bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) te beschermen. In Nederland zijn ruim 160 gebieden aangemeld als Natura 2000-gebied – een deel daarvan moet nog door de EU de formele status krijgen.

Nieuws

Meer nieuws over