ZICHT Consultants ondersteunt netbeheerder bij programma aanraakveiligheid

16 februari 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

ZICHT Consultants heeft een netbeheerder ondersteund bij het uitwerken en implementeren van een werkwijze voor het verbeteren van de aanraakveiligheid van de elektriciteitsnetten.

De directe aanleiding van het programma zijn aangescherpte eisen vanuit de ACM op het gebied van aanraakveiligheid van het laagspanningsnet en het openbare verlichtingsnet.

Deze aangescherpte eisen leveren een flinke puzzel op voor de netbeheerder, waar veel stakeholders bij betrokken zijn. Een goede samenwerking tussen verschillende partijen is daardoor vereist, onder andere met de gemeenten, aannemers en experts in de interne organisatie.

ZICHT Consultants helpt netbeheerder bij programma aanraakveiligheid

Om het werkpakket vanuit de aanleiding aanraakveiligheid zo efficiënt mogelijk uit te voeren wordt het werkpakket van aanraakveiligheid gecombineerd met een reeds bestaand werkpakket. Deze twee werkpakketten sluiten goed op elkaar aan waardoor synergievoordelen optimaal benut kunnen worden. Hiermee wordt tijdens de uitvoering van de twee werkpakketten een grote efficiëntieslag geslagen en wordt overlast voor omwonenden beperkt.

Rol van ZICHT Consultants

Met de harde deadline van de ACM in zicht is een multidisciplinaire aanpak vereist. ZICHT Consultants ondersteunt de netbeheerder bij het opzetten en uitrollen van een adequate werkwijze waarop de aanraakveiligheid gegarandeerd kan worden.

In samenwerking met de betrokken experts is er een plan van aanpak opgesteld bestaande uit de volgende stappen:

1) Aan de hand van verschillende thema’s worden expertisehouders van verschillende afdelingen bij elkaar gebracht in werksessies om tot de benodigde inzichten te komen. Deze thema’s worden vervolgens uitgewerkt en samengebracht tot een totaalpakket met de benodigde middelen, procedures, werkafspraken en besluiten om het werkpakket te kunnen uitvoeren.

2) Door middel van een uitgebreide analyse van het elektriciteitsnet worden alle knelpunten gesignaleerd en in kaart gebracht. Dit leidt tot inzicht in het totaal te verzetten werk.

3) Het gehele werkpakket wordt op een logische wijze in buurten opgedeeld en geprioriteerd. Het opdelen van het totaal te verzetten werk in buurten wordt gedaan zodat de knelpunten op een efficiënte manier aangepakt kunnen worden en synergievoordelen maximaal benut kunnen worden. De buurten zullen dan in één keer aanraakveilig opgeleverd worden.

4) De organisatie wordt efficiënter ingericht en uitgebreid. Dit omvat onder andere de opschaling, inrichting van een workflow, inrichting van de overlegstructuren en identificeren van proces- en systeemwijzigingen.

5) Er wordt een uitgebreide risico analyse uitgevoerd, en de daarbij behorende mitigerende maatregelen wordt in werking gezet in nauwe samenwerking met het projectteam.

Door het volgen van bovenstaande stappen is de voorbereiding voor de implementatie en uitvoering met succes afgerond. De uitvoeringsfase is hierdoor een maand eerder gestart dan gepland.

De netbeheerder is momenteel bezig met de uitvoeringsfase. ZICHT Consultants blijft betrokken bij het programma door de voortgang te bewaken, de uitvoering te blijven monitoren en bij te sturen daar waar nodig.