Ecorys: Stijgende druk op prijzen in de kaashandel

25 mei 2012 Consultancy.nl

De markt van de kaashandel zal in de komende jaren meer gericht zijn op automatisering en flexibilisering. De vergrijzing in de sector is beperkt en zal geen grote gevolgen hebben. De werkgelegenheid zal per saldo groeien, maar er zal vooral vraag zijn naar meer technisch en commercieel personeel. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau Ecorys, in opdracht van het Productschap Zuivel.

Download het rapport De Toekomstige Arbeidsmarkt van de Kaashandel 

Marktontwikkelingen
De marges van zowel leveranciers als afnemers in de kaashandel komen steeds meer onder druk te staan. Automatisering, nieuwe producten en een grotere focus op de buitenlandse markt moeten de prijsdruk verminderen. Daarnaast worden ook bedrijfsactiviteiten zelf naar het buitenland verplaatst en neemt het aantal fusies toe. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen wilde de kaassector meer inzicht krijgen in de toekomstige vraag naar arbeid binnen de branche.  Ecorys heeft daarom onderzocht wat de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen in de arbeidsvraag van de kaashandel zullen zijn in de komende vijf tot tien jaar.

Beperkte vergrijzing
De vergrijzing in de kaashandel is beperkt in vergelijking met het gemiddelde in Nederland. In 2009 was ongeveer 19% van de werknemers in de kaassector 50 jaar of ouder, ten opzichte van 29% in heel Nederland. De uitstroom van oudere werknemers zal volgens de kaashandel niet tot grote problemen leiden. De afname van personeel kan worden opgevangen voor uitzendkrachten en automatisering.

Automatisering is een uitdaging voor ouderen
Wel zal de automatisering in de sector een uitdaging vormen voor oudere werknemers. De fysieke inzetbaarheid, maar ook de kennis en vaardigheden van ouderen sluiten niet aan bij de toekomstige automatiseringsontwikkelingen. De kaashandel probeert oudere werknemers inzetbaar te houden door cursussen aan te bieden en, in mindere mate, taakroulatie in te voeren. Ook proberen bedrijven zoveel mogelijk jongeren aan te nemen en op te leiden.

Grotere vraag naar flexibel personeel
De werkgelegenheid zal naar verwachting per saldo toenemen. Door de automatisering neemt deze groei met name tot 2016 echter af ten opzichte van voorgaande jaren. Eind 2010 werkten er ruim 3.600 mensen van 21 jaar of ouder in de kaashandel. In 2016 zal dit aantal gestegen zijn tot circa 3.750 werknemers, in 2021 zullen ongeveer 4.000 mensen in de sector werkzaam zijn.

De vraag naar arbeidskrachten krijgt wel een ander karakter. Er is meer behoefte aan technische en commerciële werknemers en ICT-personeel. Ook zal de vraag naar flexibele werknemers, zoals uitzendkrachten, en/of buitenlands personeel toenemen. Deze flexibilisering is voornamelijk het gevolg van toegenomen volatiliteit in de productvolumes.

Nieuws