WIN draagt bij aan programmabeheersing van SmartwayZ.NL

06 mei 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Met het SmartwayZ.NL-programma werken Brabant en Limburg samen met ketenpartners aan “het mobiliteitssysteem van de toekomst”. Richard Wezelenburg van WIN is als programmabeheerser betrokken bij deze grootschalige mobiliteitsopgave.

SmartwayZ.NL werd in 2016 gelanceerd en omvat acht samenhangende infrastructurele opgaven in Noord-Brabant en Limburg. Deze liggen op de corridor Breda-Venlo (A58, A2, A67), de A2 Weert-Eindhoven, de N279 Veghel-Asten en het gebied Zuidoost-Brabant.

Doelstellingen zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming van de wegen, waarbij tegelijkertijd de focus ligt op het innoveren van de manier waarop mensen verschillende transportmogelijkheden inzetten.

WIN draagt bij aan programmabeheersing van SmartwayZ.NL

“Binnen het programma houd ik me als programmabeheerser zowel bezig met de inrichting als met de operatie van programmabeheersing”, trapt Wezelenburg af, consultant projectbeheersing bij WIN. Programmabeheersing is zoals in ieder groot programma een essentiële werkstroom, aangezien het ervoor zorgt dat de tijdslijnen, kwaliteit en budgetten in lijn blijven met de planning.

Een belangrijk onderdeel van programmabeheersing is het aanbrengen van ritme in het programma, zo legt Wezelenburg uit, die het inrichten van een rapportagecyclus met voortgangsgesprekken, of het agenderen van kansen en risicomanagement op programmaniveau als voorbeelden noemt. “Zo brengen we sturings- en verantwoordingsinformatie op het juiste moment op de juiste plek.”

Nieuwe samenwerkingen

SmartwayZ.NL is een programma dat voortdurend in beweging is, vertelt de adviseur. Dit betekent dat naarmate er wordt gewerkt aan de verschillende opgaven binnen het programma, “de scope van het traject kan veranderen”.

Zo kunnen bijvoorbeeld samenwerkingen worden aangegaan ten behoeve van de belangrijke doelen van het programma. Dergelijke nieuwe initiatieven moeten naadloos in het programma worden geïntegreerd en het is “de uitdaging om deze bewegingen in het programmaritme te krijgen en de samenhang waar nodig te borgen”, legt Wezelenburg uit.

Als voorbeeld wijst hij op de ontwikkeling van het uitvoeringsplan Smart Mobility Zuid-Nederland binnen de nieuwe aanpak van de deelopgave Smart Mobility. In Zuid-Nederland werken overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven de komende jaren intensief samen aan duurzame en slimme mobiliteit.

“Al met al leidde het proces tot een plan met uitvoeringskracht, innovatie én samenwerking.”

De ambitie is om Zuid-Nederland op die manier “uit te laten groeien tot dé ‘Smart Mobility Region’ met een optimale bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid”. Hierbij is het cruciaal dat er een “match is tussen vraag en het aanbod van slimme mobiliteitsdiensten”.

Iedere fase kent eigen dynamiek

Volgens Wezelenburg kent iedere fase in het SmartwayZ.NL-programma een “eigen dynamiek”, waarmee wendbaar dient te worden omgegaan. “Zo zagen we in 2019 de filedruk versneld stijgen en de uitvoering van de infraopgaven door de stikstofproblematiek vertragen. Een knelpunt wordt dus groter terwijl een oplossing nog wat langer op zich laat wachten.”

Samen met nieuwe partners werden de handen ineengeslagen en werd een uitvoeringsplan voor vier jaar opgesteld, met de ambitie de slimste regio met het slimste mobiliteitssysteem te zijn. Wezelenburg legt uit: “Van tevoren tekenden we de besluitvormingsroute uit. Op deze route werkten we al divergerend en convergerend vanuit verschillende thema’s het plan uit en bedachten we een opzet om gebiedsgericht te werken.”

Het programma kreeg bewust een flexibel karakter, “waardoor er expliciet aandacht is om mee te bewegen op nieuwe relevante ontwikkelingen”, vertelt Wezelenburg: “De geschetste problematiek werd zo een driver om versneld in te zetten op smart mobility.”

Concreet is er ingezet op onder meer slimme verkeerslichten, structurele gedragsverandering, MaaS-dienstverlening, slimme logistiek en meer. “Al met al leidde dit proces tot een plan met uitvoeringskracht, innovatie én samenwerking”, blikt Wezelenburg terug.

Integratie in bestaande plannen

Hij benadrukt nogmaals het belang van het inpassen van nieuwe elementen in de bestaande planning: “Vanuit programmabeheersing gezien was het van belang om de financiële stromen en de al bestaande afspraken uit bijvoorbeeld het BO Mirt op de juiste wijze in het plan te laten landen en daarbij aansluiting te vinden met de plannen en beoogde resultaten van de afzonderlijke thema’s.”

Ook de communicatiestromen dienden goed te worden afgestemd. Wezelenburg: “Toen het plan bestuurlijk was vastgesteld werd het zaak om de nieuwe projecten en organisatie in het al eerdergenoemde programmaritme mee te laten lopen en de informatiestromen te stroomlijnen.”

De adviseur van WIN besluit: “Ritme brengen in beweging zodat we de voortgang en ontwikkelingen binnen het programma in beeld houden en zo kunnen sturen op de verbetering van de bereikbaarheid en de stimulering van innovaties.”