BluPoint Change Management Framework voor succesvol veranderen

27 november 2020 Consultancy.nl 11 min. leestijd

Het BluPoint Change Management Framework is een integraal concept dat helpt met het creëren van gestructureerde kennis en inzichten in de succesfactoren van een verandering en helpt bij de vertaling van deze inzichten in een passende veranderstrategie met bijbehorende interventies. Adviseurs van BluPoint vertellen over de bewezen aanpak.

Een crisis zoals de huidige Covid-19-uitbraak brengt op veel vlakken een stroomversnelling en dwingt organisaties tot veranderen. Dit zijn echter veranderingen op grote schaal en deze zijn, zodra de crisis zich aandoet, makkelijk te herkennen. Zij die snel en wendbaar/flexibel kunnen anticiperen op veranderingen, zelf geïnitieerd of extern opgedrongen, zijn organisaties die in de huidige tijdsgeest blijven bestaan en zelfs floreren. BluPoint helpt organisaties om veranderingen te regisseren, ondersteunen en uit te voeren.

Verandering is een breed begrip. Vanuit een organisatieperspectief zijn er continu strategische (her)oriëntaties, fusies en reorganisaties. Initiatieven komen tegenwoordig vaker vanuit de IT-hoek (digitalisering, technologie), maar dit is verre van exclusief. Veranderingen zijn sector-, markt- en onderwerp-onafhankelijk.

Het kan iedereen in een organisatie raken, binnen alle lagen. Het richt zich vaak tot de producten en processen van een organisatie, maar minder op de bijkomende capabilities, cultuur en gedrag. De nadruk ligt niet op één aspect, maar juist op het samenbrengen van zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van verandering om tot het beoogde resultaat te komen.

Daarbij is in een digitaliserende wereld het belang van beter (succesvoller) en sneller veranderen steeds crucialer. De noodzaak om dit veranderproces te beheersen en trajecten hieromtrent te initiëren dient zich daarmee steeds nadrukkelijker aan. Het Change Management Framework (hierna: BCMF) van BluPoint biedt hiervoor uitkomst. 

Kritiek op traditionele veranderprogramma’s

Traditionele veranderprogramma’s zijn onderhevig aan alsmaar groeiende kritiek vanuit zowel de academische als de zakelijke wereld – en niet te vergeten vanuit directiekamers binnen heel Rijnlands Europa. Uit onderzoek blijkt dat ruim 70% van de verandertrajecten zijn langetermijndoelen niet haalt. Desalniettemin wordt er nog dagelijks vanuit de directiekamer de opdracht gegeven voor het starten van een verandertraject dat ambieert het gedrag van medewerkers te veranderen en heroriënteren.

Het is daarom niet verwonderlijk dat mensen verandermoeheid ervaren. Hoewel veel leidinggevenden de noodzaak erkennen voor het veranderen van de ‘way of working’ binnen hun veranderprogramma’s, richt het overgrote gedeelte aan resources zich nog steeds op het toepassen van traditionele gedragsversterkende technieken, zoals het gebruik van beloningen in de vorm van pay-for-performance. Het blijkt dat organisaties inzichten, resulterend uit onderzoeken wat mensen echt motiveert, nog onvoldoende toepassen in de praktijk.

De meeste veranderprogramma’s starten met een fundamenteel gebrekkige veronderstelling: ‘alle betrokken partijen delen een gemeenschappelijk belang’. Machtsdynamiek, contextuele overwegingen en weerstand tegen verandering worden onderschat en zelfs als abnormaal beschouwd. Het gevolg hiervan is dat niemand open en transparant durft te zijn over emotionele of politieke kwesties. Hierdoor blijft dit spelen onder de oppervlakte van een verandertraject.

Organisatieverandering betekent het veranderen van menselijk gedrag. Hierdoor is het van cruciaal belang om kennis en inzicht te verkrijgen in de hoofdoorzaken van het gedrag dat een verandertraject drijft of blokkeert (drivers en blockers).

Er is een constante verschuiving van de focus van veranderingen. Zo zijn verandering in crisistijd vaak gericht op lijfsbehoud, waarbij reguliere verandering veelal gericht is op groei, vooruitgang en concurrentievermogen. Doordat bijvoorbeeld medewerkers in crisistijd abrupt worden geconfronteerd met personele bezuiniging en herstructurering is het ervaren van veranderingsmoeheid niet verassend maar een logische rationele reactie. 

Hoewel verandertrajecten vaak beschreven worden in termen van valse vertrekpunten, weerstand en vermoeidheid, zijn wij bij BluPoint overtuigd dat verandering een positieve noot heeft. Zowel in termen van businesswaarde als persoonlijke ontwikkeling. Het begint bij de erkenning dat er iets ontbreekt in de meeste verandertrajecten: humaniseer en personaliseer op zowel individueel als organisatieniveau.

Bovendien moeten organisaties, om grootschalige transformaties effectiever en lonender te maken, manieren vinden om hun inspanningen op het gebied van verandermanagement te koppelen aan de opkomende lessen van gedragseconomie. Het integreren van deze aspecten is waarom het BluPoint Change Management Framework heeft geleid tot succesvolle transformaties. 

BluPoint gelooft dat consultancy snel tot aantoonbare klantwaarde moet leiden, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is. We geloven daarbij ook dat de realisatie en implementatie het bewijs van het advies is, dat kun je niet los van elkaar kan zien.

Daarom is onze aanpak en methodiek ook anders. Wij spreken dan over change management: een beoogd doel middels een verandering van begin tot eind begeleiden (met aantoonbaar resultaat), met duidelijke focus op de succesfactoren. Dit vraagt om andere vaardigheden dan traditioneel projectportfoliomanagement. 

Veranderstrategieën en interventies (die wel werken)

Waarom ontwikkelen organisaties vandaag de dag (nog steeds) traditionele veranderprogramma’s met bijbehorende interventies? In een typische reactie om medewerkers aan boord te krijgen worden veel veranderprogramma’s gebaseerd op rationele (kosten/baten-)interventies die hun oorsprong vinden in de neoklassieke economie en sterk de menselijke psychologie en sociale factoren negeert. Daarbij is het gebruikelijk dat medewerkers in leidinggevende functies zich tijdens een verandertraject wenden tot rationele interventies en extrinsieke motivatie (zwaaien met wortels).

BluPoint Change Management Drivers

Dit veronderstelt dat we volledig rationele wezens zijn – wat natuurlijk zelden het geval is, hoe graag we dat ook willen geloven. Uit onze ervaring blijkt dat rationele interventies over het algemeen niet succesvol zijn, aangezien er geen rekening wordt gehouden met de irrationaliteit van het menselijke gedrag. Mensen gedragen zicht zeker niet altijd rationeel.

Uit verschillend wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de Change Management Drivers (zie hierboven) onze bereidheid tot veranderen beïnvloeden. Daarom is het modelleren van een succesvolle veranderstrategie en bijbehorende interventies veel complexer dan de metafoor ‘stok & wortel’.

Als het simpelweg toepassen van extrinsieke beloningen niet werkt, wat werkt dan wel om blijvende verandering te realiseren? Om dit te beantwoorden dienen de Change Management Drivers en Flow (zie hieronder) nauwkeurig en systematisch op de veranderomgeving te worden getoetst. Om dit succesvol uit te voeren hebben wij op basis van het Framework een bewezen Change Management Assessment ontwikkeld. 

Change Management Flow

Het resultaat van het assessment geeft heldere inzichten in de hoofdoorzaken die het verandertraject drijft of blokkeert. Uiteraard vindt een verandering niet plaats in een isolement. De dynamiek van een verandering verandert. Hiermee wordt er een continu spel geïntroduceerd van beschouwen en interpretatie van Change Management Drivers en Flow en het bijschaven van de veranderstrategie, aanpak en interventies. 

Na het in kaart brengen van de status quo van de verandering op basis van het framework is een doorvertaling naar passende veranderstrategie met bijbehorende interventies – in lijn met de veranderambitie – binnen handbereik. Let wel: iedere verandering is uniek en vraagt om een eigen passende veranderaanpak.

Het BCMF in combinatie met Change Management Assessment is een waardevolle tool die gebruikt kan worden als veranderkompas op weg naar de route van succesvolle en blijvende verandering.

Toets en begrijp wat er gebeurt onder de oppervlakte

We weten dat mensen kunnen worden geïnspireerd door leiderschap en zingeving: waarom worden medewerkers dan in de meeste verandertrajecten met uitgebreide PowerPoint-presentaties en spreadsheets vol grafieken om de oren geslagen? De rationele en op extrinsieke motivatie gerichte benadering van verandering negeert onze intrinsieke drijfveren en psychologische behoeften. 

Medewerkers worden behandeld als doelen in plaats van change agents die het veranderingsproces helpen te interpreteren en vorm te geven. Wanneer het werk eenvoudig is en de voorgestelde verandering binnen de comfortzone van de werknemer valt, zijn extrinsieke middelen waarschijnlijk voldoende. Maar hoe complexer het werk, hoe meer de intrinsieke drive nodig is om de verandering vooruit te helpen.
BluePoint Change Management Framework

Onze collectieve ervaring, onderbouwd door uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, leert ons dat mensen geïnspireerd kunnen worden om te veranderen. Zelfs in moeilijke omstandigheden, zolang een Change Manager in hun psychologische behoeften van de Change Management Drivers en Flow kan voorzien. Het probleem is dat PowerPoint en grafieken worden gezien als resultante en niet als middel om een doel te verduidelijken, waardoor het zelden in de behoefte kan voorzien. 

Als de Change Management Drivers en Flow het verschil kunnen maken bij het succesvol uitvoeren van een organisatietransformatie, hoe kunnen we dit dan effectief inzetten om projectportfoliomanagement zoals we dat kennen te transformeren? Een gedegen antwoord kan gevonden worden in het bovenstaande raamwerk, waarin op een integrale wijze de Change Management Flow en Drivers, inclusief de interactie tussen deze onderdelen, schematisch wordt weergeven.

BluPoint Change & Management Consulting

Hoe initieer je een verandering? En hoe bepaal je het pad dat bewandeld moet worden om het beoogde resultaat te behalen? Wij helpen onze klanten hier invulling aan te geven. We regisseren, begeleiden en voeren samen met hen de verandering door op het gebied van mensen, processen en systemen. Van begin tot eind, of binnen een specifiek onderdeel.

BluPoint biedt aan de hand van het BCMF een Assessment en/of Quick Scan aan om uw huidige behoefte, situatie en mogelijkheden in kaart te brengen. De Quick Scan biedt daarbij voor uw organisatie snel en laagdrempelig inzicht in waardevolle verbeteringen.

Portfolio
Sinds onze oprichting begin 2007 hebben wij altijd hetzelfde doel voor ogen gehad: schouder aan schouder met onze klanten hun ambities realiseren door focus op realisatie van klantwaarde. De lange termijn relaties die wij inmiddels hebben opgebouwd onderstrepen dit.

Met meer dan 150 succesvolle projecten in diverse sectoren worden werkzaamheden aangedragen en uitgevoerd middels diverse rollen, van Management Consultant, Change Manager, Project, Programma, Portfolio Management of Product Owner.

Daarom BluPoint

Onze aanpak, zienswijze, ervaring en vaardigheden. Onze werkwijze stopt niet bij een invulling van traditionele projectmanagement methodieken. Verandertrajecten zijn op zichzelf staand uniek en vergt iedere keer een opmaat gemaakte aanpak en uitvoering. Met een breed scala aan succesvolle trajecten brengen we deze kennis en ervaring binnen bij onze klanten om de aanpak samen met de klant vorm te geven.

Meer dan alléén advies. Wij geloven dat consultancy moet leiden tot aantoonbare klantwaarde. Wij zien de realisatie en implementatie als het bewijs van het advies. Onze inzet stopt daarom niet bij het advies, maar is gericht op het behalen van de uiteindelijk beoogde klantwaarde.

Onafhankelijke partij. Dat wil zeggen, we geven onafhankelijk advies en voeren onze werkzaamheden zelfstandig uit, samen met de klant, in lijn met de beoogde resultaten van de opdracht.

Ons netwerk van expertise. Een verandertraject vraagt vaker diverse specialisme om het gewenste resultaat te behalen. We hebben een breed spectrum aan expertise om samen met de klantorganisatie het resultaat te behalen.