Conclusion werkt mee aan IV-professionalisering van UWV

26 augustus 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Het UWV werkt aan de verdere professionalisering van zijn informatievoorziening (IV). De reorganisatie moet de wendbaarheid en flexibiliteit brengen die nodig is om in te kunnen spelen op de snelle veranderingen in de hedendaagse informatiesamenleving. Consultants van Conclusion zijn betrokken bij een van de deelprojecten van het grootschalige IV-programma.

Het UWV is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Iedere maand verwerkt het zelfstandig bestuursorgaan zo’n half miljoen uitkeringen. Binnen deze dienstverlening speelt ICT uiteraard een essentiële rol. Op de Informatievoorziening (IV)-organisatie van het UWV werken 1.500 professionals in samenwerking met externe ICT-leveranciers om e-dienstverlening te bieden die past bij de wensen van de burger, werkgevers, politiek en overige stakeholders.

Enkele jaren terug werd in verband met het toenemende belang van flexibiliteit en wendbaarheid besloten tot een reorganisatie van de IV-organisatie, waarbij de diverse bedrijfsonderdelen van het UWV meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun deel van de ICT. Dit betekent onder meer dat ze ieder een eigen ICT-afdeling krijgen, evenals een eigen ICT-directeur die rapporteert aan de directeur van het bedrijfsonderdeel en aan de centrale CIO.

Aanvankelijk keerde de Ondernemingsraad zich tegen het plan, omdat werd gevreesd voor meer bureaucratie, te weinig inhoudelijke sturing en onduidelijkheid over informatieoverdracht. Het UWV kwam echter tegemoet aan de bezwaren door, onder meer, een praktijkjaar in te stellen waarin “proefondervindelijk verder invulling” wordt gegeven aan de reorganisatie. Daarop trok de Ondernemingsraad zijn bezwaren ruim een jaar geleden in en was de weg vrij voor de professionaliseringsslag van de IV-organisatie, het besturingsmodel en het proces van voortbrenging.

Conclusion werkt mee aan IV-professionalisering van UWV

Flexibel en wendbaar werken

Onderdeel van de IV-professionalisering is de update van het functiehuis, oftewel de Informatievoorziening-functies van UWV. Dit project wordt begeleid door Conclusion Implementation. Vanuit het bureau dragen business consultants Max Tiel en Tjerk Potma bij aan de realisatie van de IV-professionalisering door ondersteuning te bieden aan de doelstellingen van de portefeuille HR & Goed Werkgeverschap.

Door de reorganisatie van de IV-organisatie verandert er veel, vooral voor de mensen die er werken. Er wordt overgeschakeld op een agile manier van werken, waardoor bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet langer in de lijn liggen.

In het kader van het nieuwe flexibel en wendbaar werken, houden Tiel en Potma zich bezig met de gevolgen daarvan voor de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de toepassing van enerzijds meer generieke functies en anderzijds nieuwe specialistische functies. “We werken op het snijvlak van HR en IT. Vanuit HR verwachten medewerkers zekerheid over hun functie, maar de IT-ontwikkelingen leiden steeds meer tot de inrichting van wendbare organisaties met flexibele invulling van rollen. Dit vraagt om omdenken”, legt Tiel uit.

“Het is een zeer waardevolle ervaring om voor een omvangrijke organisatie zoals het UWV mee te helpen met het neerzetten van een inrichting die een nieuwe manier van werken mogelijk maakt.”

De nieuwe werkwijze vraagt om meer organiserend vermogen van medewerkers: er zijn meer rollen en minder functies, en medewerkers werken meer proces- en keten-overstijgend. Ook is er meer sprake van divisie-overstijgende verantwoordelijkheden. Daarbij zorgt het speelveld van de verschillende divisies, medezeggenschap, medewerkers en bestuurders binnen UWV voor uiteenlopende belangen en prioriteiten.

Complexe uitdaging

Te midden van al deze veranderingen wordt vanuit HR inhoudelijke zorgvuldigheid en (juridische) juistheid verwacht. Tiel en Potma moeten zorgen dat binnen deze complexe uitdaging de overgang naar de nieuwe IV-werkelijkheid zo soepel mogelijk verloopt. Ze leveren een bijdrage richting de medewerkers zelf door de nieuwe functies zorgvuldig af te stemmen, en schrijven mee aan de diverse adviesaanvragen die bij zo’n omvangrijke verandering komen kijken. De opgedane informatie speelt een belangrijke rol in de vernieuwing van het functiehuis IV.

“Het is een zeer waardevolle ervaring om voor een omvangrijke organisatie zoals het UWV mee te helpen met het neerzetten van een inrichting die een nieuwe manier van werken mogelijk maakt”, geeft Potma aan. “En het is heel leerzaam om mee te denken en werken aan de visie op hoe dit vanuit HR te realiseren.”