Checklist voor bedrijven die last hebben van de coronacrisis

26 maart 2020 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Veel bedrijven en instellingen worden nu hard geraakt door de coronacrisis. Ineens ontstaat onzekerheid of zorgen over de cashflow. Iedere onderneming kan acties ondernemen om de schade te beperken. Experts van Kruger delen een checklist van handige acties die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van exploitatie, liquiditeit en financiering.

Gericht op beheersing proces

Planvorming

 • De komende periode is zeer uitdagend. Een in- en extern vertrouwd plan hoe de coronaperiode door te komen is essentieel
 • Prioriteiten zijn aansturing, commercie, kostenbesparing, werkkapitaalbeheersing, liquiditeit, acties en timing
 • Een derde ervaren en deskundige partij kan daarbij ondersteunen en extra vertrouwen creëren bij stakeholders 

Exploitatiebegroting

 • Stel een goede exploitatieprognose voor de komende 12 maanden op, gebaseerd op een normale gang van zaken
 • Voeg separate regels in voor de toe te passen kostenverminderingen, de te verwachten negatieve corona-effecten (bijv. minder omzet) en de te verwachten positieve effecten van overheidsregelingen (bijv. tegemoetkoming loonkosten)
 • Denk aan diverse scenario’s met betrekking tot de duur en intensiteit van het coronavirus. 

Liquiditeitsbegroting

 • Zorg voor een zo recent mogelijke balans met reële waarderingen
 • Pas waarderingen eventueel aan op corona effecten (bijv. door verloop THT-data, onverkoopbaarheid, waardedaling i.v.m. overschot op de markt, oninbaarheid)
 • Op basis van de liquiditeits- en exploitatieprognose kunnen prognosebalansen worden opgesteld

Overleg stakeholders

 • Openheid naar de belangrijke stakeholders is noodzakelijk maar bovenal nuttig
 • Stakeholders en financiers hebben begrip voor de situatie en zijn meestal binnen hun mogelijkheden bereid te helpen
 • Essentieel is beheersing van het proces; besluitvaardigheid, tempo, adequate acties, openheid, communicatie

Gericht op beheersing liquiditeit 

Activa balans
Maak uw balans ‘lichter’. Let op: dit kan de positie van financiers veranderen en kan dus niet zonder overleg. Denk aan:

 • Verkoop (en huur/lease eventueel terug) van (niet echt noodzakelijke) activa
 • Voorraadreductie, bijv. (overschot) voorraad retour naar leverancier, verkoop overschot voorraad met korting
 • Pas inkoopvolumes aan! Niet automatisch zelfde hoeveelheden blijven bestellen
 • Reductie van werkkapitaal beslag door onderhanden projecten bijv. aanpassing termijnen
 • Versnelde inning van debiteuren en andere vorderingen (evt. met wat korting, buitenlandse btw)
 • Aanpassing betalingscondities (aanbetalingen, kortere betalingstermijn)
 • Sneller/frequenter factureren 

Passiva balans
Vermogensversterking kan noodzakelijk zijn. Doe een beroep op huidige en/of nieuwe aandeelhouders. In deze omstandigheden helpt (tijdelijke) schuldvermeerdering. Vergeet communicatie met schuldeisers niet 

Denk ook aan:

 • Langere crediteurentermijnen afspreken
 • Crediteuren deels omzetten in middellang lopende leningen
 • Gebruikmaken van uitstelmogelijkheid belasting en aanpassing voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
 • Overleg met werknemers over spreiding vakantiegeld
 • Verzekeringen en pensioenpremies betalen in termijnen (maand i.p.v. kwartaal of jaar) en/of gebruikmaken van de 21 maart aangekondigde coulance maatwerkregeling voor het betalen van de premies.

Aanpassing financiering
Aanpassing financiering bijvoorbeeld door:

 • Factoring debiteuren en evt. voorraad
 • Gebruikmaken van BMKB of GO regeling overheid
 • 2e hypotheek (in overleg met 1e hypotheeknemer)
 • (Tijdelijke) uitbreiding krediet
 • Aanpassing aflossingen (bijv. uitstel van bancaire aflossingen van kredieten tot €2,5 miljoen)
 • Verlaging van financial leasetermijnen (denk ook aan aanpassing van de operational leasetermijnen) 

Gericht op marge- en kostenbeheersing korte termijn

Marge

 • In turbulente tijden wordt de commercie te vaak vergeten. Juist nu is het zaak commerciële en marketingacties voor te bereiden, commercieel creatief te zijn en klantcontact te houden en (nog) lopende omzet/export te stimuleren
 • Maak van de gelegenheid gebruik om inkoopcondities tegen het licht te houden, aantal leveranciers te verminderen, de verlieslatende omzetdelen te saneren e.d. 

Variabele kosten

 • Controleer of de variabele kosten echt variabel zijn wanneer de omzet daalt. Sommige zijn deels hardnekkig
 • Verminder/stop uitzendkrachten, 0-uren en bepaalde tijd contracten e.d.
 • Combineer logistieke processen zelf of met andere bedrijven
 • Onderzoek tariefsverlaging van werk derden, energie-, reparatie-, onderhoudskosten, servicecontracten e.d. 

Personeel

 • Personeel is in veel bedrijven na inkoop de grootste kostenpost
 • Maak gebruik van de regeling noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
 • Reduceer desondanks op individuele basis het aantal personeelsleden zoveel als strategisch/toekomstgericht kan
 • Tijdens NOW mag niet om economische redenen gereorganiseerd worden. Bereid een personeelsreductie voor zodat deze doorgevoerd kan worden indien en zodra nodig
 • Onderzoek vermindering van complexiteit van de organisatie (minder afdelingen, kortere lijnen)
 • Organiseer overleg, wanneer er nu toch tijd voor is, met de operationele medewerkers over mogelijkheden tot efficiencyverbetering 

Andere kosten

 • Analyseer iedere kostenpost
 • Stop kosten die niet bijdragen aan (toekomstgerichte) omzet en marge
 • Verminder/stop tijdelijk acties die nu door het corona-effect niet bijdragen aan de omzet
 • Benoem iemand op voldoende hiërarchisch niveau om alle facturen/inkopen te controleren op noodzaak

Diverse

 • Onderzoek of uw supply chain, indien dat nu zo is, in de huidige mate van het Verre Oosten afhankelijk moet blijven. Er is wellicht meer spreiding mogelijk
 • Doe meer met videoconferencing. Nu omdat het niet anders kan en straks omdat het efficiënter is en minder kost

Er zijn daarnaast tal van andere maatregelen die genomen kunnen worden om de kosten te drukken en cashflow vrij te maken voor de komende periode. Denk aan het aanvragen van betalingsuitstel voor belasting of voorlopige aanslagen, en het uitstellen van betalingen zoals pensioenpremies en vakantiegeld.