Vier HR-bouwstenen voor een moderne workforce

25 juli 2019 Consultancy.nl 8 min. leestijd

Organisaties die relevant willen blijven in het digitale tijdperk moeten meer agile worden en een innovatieve werkcultuur omarmen. De HR-afdeling speelt een sleutelrol in deze shift: uiteindelijk vormen mensen de hoeksteen van iedere organisatie en de inspanningen van HR moeten zorgen dat deze mensen bijdragen aan de overkoepelende strategische doelstellingen.

In een nieuwe whitepaper getiteld ‘Reinventing HR practices’ geven adviseurs van BlinkLane Consulting hun visie op de beste manier waarop HR-afdelingen kunnen transformeren tot een strategische veranderpartner. De auteurs trappen af door de grootsheid te benadrukken van de uitdaging waar human resources voor staat: het voortdrijven van een organisatiebrede cultuurverandering is allesbehalve eenvoudig.

Ten eerste, terwijl HR-beleid en people management-strategieën afkomstig zijn van HR, is de afdeling binnen de executie daarvan doorgaans slechts gepositioneerd als facilitator. Om de verlangde doelstellingen te realiseren, moeten het beleid, de richtlijnen, standaarden, praktijken, processen en instrumenten uiteindelijk worden ingezet door managers en de mensen op de werkvloer. Ten tweede is HR vaak niet volledig op de hoogte van al het reilen en zeilen binnen de organisatie, wat het risico met zich meebrengt dat de afdeling een rol langs de zijlijn speelt.

Tel hierbij op dat HR niet altijd wordt vertegenwoordigd in de boardroom, evenals de toenemende complexiteit en eisen die gepaard gaan met de snelle ontwikkelingen binnen het vakgebied (snel veranderende functie-eisen, multigenerationele workforce), en het wordt maar al te duidelijk dat HR-medewerkers de komende jaren hun handen vol zullen hebben. 

Volgens de auteurs van de whitepaper – Fayette Bosch, Eveline Sintnicolaas en Bettina Boele – kunnen HR-afdelingen de weg naar duurzaam plaveien door de juiste balans te vinden tussen vier bouwstenen die cruciaal zijn voor de HR-functie. Het betreft (1) Rekruteer & Bemens, (2) Ontwikkel & Groei, (3) Monitor & Evalueer en (4) Beloon. 

Building Blocks to Reinvent HR

Rekruteer & Bemens

Multidisciplinaire teams
Om de wendbaarheid te vergroten worden stabiele, crossfunctionele teams gecreëerd, waarmee leren en kennisdeling worden gestimuleerd en end-to-end oplevering van producten en diensten mogelijk wordt gemaakt. Voor HR-betekent dit dat de staffing-afdeling erop mikt mensen aan te nemen die beschikken over de vaardigheden waar het team behoefte aan heeft. Omdat mensen op dagelijkse basis zullen werken binnen een multidisciplinair team – in plaats van op een functieafdeling – vraagt dit om andere competenties en een andere houding.

Herstructureer rollen en functies
Nu grote organisaties over meer flexibiliteit moeten beschikken, ervaren ze dat hun huidige loopbaansystemen – functieomschrijvingen, classificaties, carrièrepaden – te rigide zijn. Om hier verandering in te brengen heeft een organisatie nieuwe, minder gespecialiseerde functieomschrijvingen nodig, maar moet ook het systeem veranderen. Het creëren van lossere verbindingen ontstaan tussen het werk dat iemand feitelijk verricht en het systeem van beloning, beoordeling en carrièrepaden zal resulteren in een meer duurzaam, op vaardigheden gebaseerd functiemodel.

Vloeibare workforce
De organisatie verandert in een adaptief ecosysteem van hoogst mobiele medewerkers. HR-praktijken moeten dit faciliteren, zodat mensen succesvol kunnen blijven terwijl ze van de ene naar de andere rol overschakelen. Vanuit een rekruterings- en bemensingsperspectief, moeten culturele fit en de mogelijkheid te leren tot sleutelcriteria worden gebombardeerd. In dat verband zal houding almaar waardevoller worden, ten koste van specifieke expertise. 

Ontwikkel & Groei

Nieuwe manieren van werken & gedragsvaardigheden
Om hun aanpassingsvermogen te verbeteren, veranderen teams de manier waarop ze werken. Volwassen worden in de nieuwe werkwijze en het versterken van de samenwerking binnen en tussen teams vereist steun vanuit de HR-afdeling. Manifesten maken interacties impliciet en diverse leermethoden voor gedragsvaardigheden en andere zachte vaardigheden worden toegepast. 

Kennisontwikkeling
Leren bevordert een diepere purpose, evenals vakmanschap. Organisaties hebben effectieve werkwijzen nodig om zich te ontwikkelen en kennis van verschillende onderwerpen te verkrijgen en delen. HR-afdelingen moeten continu leren-programma’s faciliteren, gemeenschappen gericht op de praktijk en externe samenwerking ten behoeve van kennisontwikkeling.

Levenslang leren
In de loop der tijd evalueren medewerkers van organisaties zich van I-shaped naar T-shaped naar M-shaped professionals. Zowel in de breedte als diepte wordt expertise van uiteenlopende onderwerpen ontwikkeld en op waarde geschat. Teams vormen hiervoor een voedingsbodem. Talent wordt aangemoedigd en geholpen om hun vaardigheden daar in te zetten waar deze het meest worden gewaardeerd. HR-praktijken moeten mensen voortdurend stimuleren om hun skillset te verrijken.    

“Zij die slagen zullen de vruchten plukken, waarbij HR een cruciale rol speelt in de missie van een organisatie.”

Monitor & Evalueer

Continue feedback
Feedback van collega’s en anderen stimuleert ‘double-loop-learning’ – ook wel verbeterend en vernieuwend leren genoemd – en bevordert persoonlijke groei. Continue feedback moet daarom worden geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering en werkwijze. De focus van deze bouwsteen ligt op het leren aan individuen hoe ze feedback kunnen geven op het functioneren en gedrag van anderen, en tegelijk feedback kunnen ontvangen. 

Waardegebaseerde targets
Individuen en teams definiëren hun eigen specifieke doelstellingen en targets, gebaseerd op waardevolle uitkomsten. Deze targets worden weerspiegeld in de beoordelingsgesprekken, waarin de evaluatoren veranderen van managers naar mede-teamleden en andere collega’s. Steeds meer mensen zullen werken binnen kleine multidisciplinaire teams. Teamprestatie wordt daarom een belangrijker onderdeel van het evaluatieproces, evenals persoonlijke bijdrage aan de teamprestatie. 

Strategisch afgestemde evaluatie
Zorgen voor afstemming is vooral belangrijk vanwege de zelforganiserende aard van de organisatie, en hiervoor is een nieuw systeem nodig. De wijze van evaluatie moet de strategische doelstellingen van de organisatie ondersteunen. Dit betekent dat de strategie, doelstellingen en belangrijkste resultaten van de organisatie terug zullen komen in de beoordelingstargets van individuen en teams.

Beloon

Vier geleerde lessen en successen
Belonen bestaat uit meer dan alleen salaris en een op geld gebaseerd bonussysteem. Het gaat ook om waardering voor het werk dat iemand aflevert – mensen moeten intrinsiek gemotiveerd zijn om hun werk te doen. Daarom moeten HR-afdelingen zich concentreren op het stimuleren van meesterschap, autonomie en purpose, en leren van mislukkingen en successen door deze te vieren. 

Eigenaarschap van aanvullende beloningen
Het ontvangen van waardering voor verricht werk kan op verschillende manieren, waarbij geld minder en minder belangrijk wordt. Aanvullende beloningen worden ingezet om groei binnen teams te stimuleren en motiveren. Terwijl het functioneren van teams belangrijker wordt dan dat van individuen, wordt de distributie van de teambenefits gedelegeerd richting de teams. 

Flexibel beloningssysteem
Een flexibel beloningssysteem wordt geïmplementeerd, waarin de organisatie kan kiezen uit een variëteit van beloningsmogelijkheden. Denk aan frequentere beloningsmomenten, een andere vorm van belonen en een andere balans in vaste versus variabele beloningen gebaseerd op teamprestatie. Zo ontwerpen organisaties hun eigen beloningssysteem: een systeem dat de nieuwe situatie het best faciliteert.

“Door zichzelf opnieuw uit te vinden in deze vier sleutelgebieden kan HR zijn bijdrage aan de algehele transformatie van een organisatie verbeteren”, stellen de drie auteurs. “Begin met het ontwerpen van de reis en ga dan verder met evaluatie, executie en continu leren. Zij die slagen zullen de vruchten plukken, waarbij HR een cruciale rol speelt in de missie van een organisatie.”