CE Delft voert projecten uit voor CCU Twente, Moerdijk en RWS

15 april 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

CE Delft, een adviesbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor milieuvraagstukken, heeft de afgelopen weken diverse nieuwe opdrachten binnengehaald. Een korte toelichting op drie projecten.

Circulaire opties – Moerdijk

Reeds in 2018 hebben de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en het Havenbedrijf Moerdijk de gezamenlijke ambitie uitgesproken om de ontwikkelingen op het gebied van energie, duurzame chemie en circulaire economie op het haven- en industrieterrein Moerdijk te versnellen. Belangrijkste uitgangspunt in de ‘Havenstrategie Moerdijk 2030’ is ‘de balans in people, planet en profit’, of met andere woorden, de omgeving, het milieu en de economie. 

In een recent verkregen opdracht zal CE Delft voor Havenbedrijf Moerdijk een verkenning gaan uitvoeren naar innovatieve processen waarmee de nu al in het Havengebied Moerdijk verwerkte en vrijkomende afvalstoffen kunnen worden omgezet in meer hoogwaardige grondstoffen en extern afzetbare brandstoffen. De inventarisatie die daaruit voortvloeit kan worden gebruikt door het havenbedrijf om te overleggen met de reeds op het terrein aanwezige organisaties over het versterken van de circulaire economie in het gebied en voor acquisitie richting potentiële bedrijven die zich op het terrein willen vestigen.

CE Delft voert projecten uit voor CCU Twente, Moerdijk en RWS

LCA van CCU – Twence

Twence werd opgericht door veertien Twentse gemeenten met een gedeelde visie op afvalwerking en circulaire economie. De organisatie heeft de ambitie uitgesproken om vanaf 2020 grootschalig CO2 af te vangen, die bij het verbranden van huishoudelijk afval vrijkomt. Doel is het gas vloeibaar te maken en af te voeren naar glastuinders, te gebruiken in de bouw of als energiedrager in te zetten.

Om een milieukundige levencyclusanalyse (LCA)-studie* uit te voeren naar de duurzaamheid van korte en (middel)langetermijntoepassingen van de uit eigen rookgas afgevangen CO2 – Carbon Capture & Usage (CCU) – heeft Twence recentelijk de hulp ingeschakeld van CE Delft. De volgende afzetroutes zullen daarbij door het adviesbureau onder de loep worden genomen: naar de glastuinbouw, bouwmaterialen, chemische toepassingen en e-fuel voor de transportsector.

Chemische recycling en verfijning LAP – Rijkswaterstaat

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) vormt het beleidskader voor afval in de circulaire economie in Nederland. Alle overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van afval rekening houden met het LAP. Op 28 december 2017 is het derde LAP in werking getreden. LAP3 beschrijft de rol van afvalbeleid in de overgang naar een circulaire economie en de rol van alle partijen in de keten. Ook zijn er nieuwe onderwerpen uitgewerkt, zoals verschillende niveaus van recycling om hoogwaardige recycling te stimuleren en hoe om te gaan met ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) in afvalstoffen. 

Rijkswaterstaat heeft CE Delft ingeschakeld om advies te geven rondom de nieuwste vormen van chemische recycling en te oordelen of de voorkeursvolgorde in het Landelijk Afvalplan (LAP) aanpassing(en) vergt. Nieuwe technieken (depolymerisatie, solvolyse) benaderen qua milieuscore de mechanische recycling, maar het LAP kent een dergelijke verfijning nog niet. 

* Een goed uitgevoerde LCA-studie biedt inzicht in de milieu-impact van een product of dienst. Daarbij wordt de gehele productketen geïnventariseerd – van grondstofwinning, productieprocessen, transport, gebruik tot en met verwerking na afdanking – op basis waarvan de milieuresultaten worden berekend. Het vergelijken van alternatieven is een ander mogelijk doel van LCA.