Silex geeft advocatenkantoren digitale koppeling met de Rechtspraak

04 december 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Digitalisering van de rechtspraak heeft een hoge prioriteit. Om in 2019 klaar te zijn voor een digitale koppeling met de Rechtspraak werken twintig advocatenkantoren onder de naam ‘Silex’ samen om een beveiligde uitwisseling van documenten met de rechtspraak te ontwikkelen. Aanleiding: IT-leveranciers in de sector komen niet met een oplossing – ze zijn afwachtend en willen niet investeren. Jurian Hermeler, ICT-directeur van NautaDutilh, stond mede aan de basis van de oplossing. Acht vragen aan de directeur over het project, de uitdagingen en de samenwerking met businessadviseur Anderson MacGyver.

Wat was de aanleiding voor de grote advocatenkantoren om zich binnen Silex te verenigen?

Voorheen werden dossiers handmatig verzameld en gebundeld en door een koerier naar de rechtbank gebracht. Het digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) wilde daar verandering in brengen. Aangezien hier nog geen kant-en-klare marktoplossing voor bestond, was er behoefte aan toetreders aan de aanbodzijde. Louter de veranderende wetgeving vormde aanvankelijk onvoldoende basis om hier als marktpartij in te investeren. Silex heeft die handschoen met de hulp van Anderson MacGyver opgepakt.

Silex betekent vuursteen; waar staat de naam in jullie context voor?

Die naam symboliseert de vonk die het vuur van de digitalisering van de rechtspraak verder moet ontsteken. We vertegenwoordigen met twintig grote kantoren ruim 2.400 Nederlandse advocaten, meer dan dertien procent van de beroepsgroep. Daarmee groeit de buying power en verbeteren we de vraagarticulatie. Zo’n samenwerking met concurrenten, op onbekend terrein, wordt ook wel ‘co-opetition’ genoemd. In dit geval betrof het onbekende niet alleen de techniek, maar tevens het kunnen inspelen op de wettelijke aanpassing van het procesrecht. 

Was het eventueel een optie geweest om het niet te doen?

Zeker. De overheid heeft in het kader van de digitalisering een portal ingericht. Advocaten kunnen daarop inloggen en hun documenten uploaden. De grotere kantoren werken echter veelal in teams aan zaken met dossiers van soms honderden documenten. Daarbij zijn totaaloverzicht, autorisatie en authenticatie fundamenteel. Het helpt uiteindelijk de rechtzoekende niet wanneer al die documenten handmatig moeten worden verwerkt, omdat dit mogelijk leidt tot verwarring of fouten in het proces. Het is cruciaal dat die dossiers vanuit het eigen document-managementsysteem automatisch op de juiste manier ingevoerd worden. Zodat de rechter goed kan vinden wat je als advocaat wil laten zien.

Silex geeft advocatenkantoren digitale koppeling met de Rechtspraak

Wat was gedurende het traject de grootste uitdaging?

Binnen de advocatuur bestaat enerzijds een enorme behoefte aan digitalisering. Tegelijk is het door het behoudende karakter een moeilijke omgeving om dit te realiseren. Alles moet foutloos en ordentelijk gebeuren en de professionals in deze sector zijn daar gezien het belang en hun eigen achtergrond ontzettend kritisch op. De uitdaging was om alle twintig deelnemende kantoren uiteindelijk een acceptatie te laten uitspreken. Qua rechten, bevoegdheden en aansprakelijkheden moest het allemaal goed worden ingericht.

In hoeverre heeft Anderson MacGyver geholpen om dit probleem op te lossen?

Ze hebben enorm geholpen om de koudwatervrees te overwinnen. Ze hebben onder meer de architectuur centraal geborgd, het sourcingsvraagstuk op basis van de behoefte ingevuld, en een projectmanager geleverd die samen met enkele Silex-leden een sleutelrol vervulde in de executie. De regie over dat totale spel is uitgevoerd door slechts anderhalf fte. De mensen waarmee ik werkte, zowel jong als oud, hebben een heel prettige breedte in hun kennis en ervaring. Op cruciale momenten binnen de besluitvorming heeft Silex een centrale positie ingenomen – individueel mandaat dat werd gedragen door twintig leden. Zo konden we toch snel beslissingen nemen.

Wat betekende ‘fit for purpose’ binnen dit traject?

Ik heb me altijd verzet tegen een te grote nadruk op het ontwikkelproces. Een traditionele aanpak, waarbij de leverancier na een langdurig ontwikkeltraject uiteindelijk een stuk software ‘works as designed’ oplevert, doet geen recht aan de gewenste flexibiliteit en wendbaarheid. De marktpartij moet snappen wat het achterliggende doel van het geheel is. Fit for purpose werd mede een gunningscriterium voor de partij die ons zou gaan begeleiden, en later ook voor de bouwer van de software. Anderson MacGyver was de partij die het beste aansloot op deze behoefte. Ze hebben voldoende domeinkennis om telkens te kunnen toetsen of alles wat we doen nodig is om het doel te bereiken.

Waar staan jullie nu en wat staat er op de agenda voor de nabije toekomst?

De ontwikkelde software staat sowieso de komende drie jaar ter beschikking van de twintig leden. Het intellectuele eigendom blijft bij Silex, waarbij de softwarebouwer Topicus het product onder de naam Instrumenti onder licentie ook aanbiedt aan niet-Silex-leden en verder zal ontwikkelen. Daarnaast zijn er inmiddels vier concurrerende aanbieders, dus naar verwachting hebben we over twee jaar een volwassen markt. Daarmee hebben we precies bereikt wat we voor ogen hadden.

Wat betekent dit alles voor jou persoonlijk?

Silex is ontstaan vanuit ideologie, gerealiseerd met beroepsgenoten. We hebben aangetoond dat IT niet langer een puur technische voorziening is die zorgt dat de pc’s draaien. Onze rol is veel breder: je moet samenwerken met andere partijen, op basis van gemeenschappelijke doelen en uitdagingen. Silex is hiervan het bewijs. Ik heb nog steeds het blad met de handtekeningen vanuit de twintig kantoren. Dat is voor mij een prachtige trofee.