Werknemers met financiële problemen zijn gestrester en minder productief

08 november 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Werknemers die rondlopen met financiële problemen vormen ook een financiële zorg voor hun werkgever. Naast dat ze meer stress ervaren en minder productief zijn, voelen ze zich ook minder betrokken bij hun werk, zo komt naar voren in onderzoek van Willis Towers Watson. Werkgevers worden dan ook aangemoedigd om een actieve rol te spelen in het wegnemen van geldzorgen. 

De studie – uitgevoerd onder meer dan 31.000 werknemers in 22 markten, waarvan bijna 1.000 in Nederland – laat zien dat 38% van de Nederlandse werknemers kampt met financiële zorgen. Deze groep is opgebouwd uit 22% die alleen zorgen heeft over de lange termijn, 8% die alleen bezorgd is over de korte termijn en nog eens 8% die zich zowel zorgen maakt over de korte als de lange termijn. Dat de geldzorgen van werknemers ook zaak zijn voor hun werkgevers, blijkt wel uit de sterke correlatie die er is tussen financiële bezorgdheid en mindere werkprestaties. 

Dit wordt met name duidelijk als de groep van 8% die altijd bezorgd is wordt vergeleken met de 62% die geen geldzorgen ervaart. Bij de onbezorgde groep beïnvloeden geldzorgen bij slechts 3% de werkprestaties, terwijl dit bij de bezorgde groep geldt voor een derde. Bovendien is het aantal dagen dat per werknemer verloren gaat aan verzuim en presenteïsme – oftewel het doorwerken met gezondheidsklachten, waardoor de werkprestaties achteruitgaan – bij de bezorgde werknemers stukken hoger: 35 dagen per jaar, tegenover 16 dagen voor de onbezorgde medewerker.Financiële zorgen en prestaties op het werkDaarnaast is de betrokkenheid onder onbezorgden (40%) praktisch twee keer zo hoog als bij de bezorgden (21%). Een omgekeerd verschil is zichtbaar in de plannen om tot na het 68e levensjaar door te werken: 15% van de onbezorgden is dit van plan, terwijl maar liefst 38% van de bezorgden denkt door te werken. Het is aannemelijk dat een groot deel van deze laatste groep denkt niet zich het niet te kunnen veroorloven om eerder te stoppen. 

Geldzorgen en gezondheid

Weinig verrassend, ervaart de bezorgde groep ook veel meer stress: waar 22% van de financieel onbezorgde groep zegt meer dan gemiddeld of veel stress te ervaren, is dat bij de altijd bezorgde groep ruim meer dan de helft (58%). Ook kent deze groep meer gezondheidsklachten: 53% tegenover 20% onder de werknemers zonder financiële problemen. Deze gezondheidsproblemen hebben vervolgens weer een negatieve weerslag op de betrokkenheid van het personeel, wat op zijn beurt weer de productiviteit omlaag brengt.Financiële onzekerheidVan de ondervraagden geeft 53% aan dat zijn of haar financiële zekerheid gedurende de laatste twee à drie jaar in toenemende mate heeft geleid tot kopzorgen. 24% piekert vaak over de huidige financiële situatie en 32% over de toekomstige financiële situatie. Het veelvoorkomende gebrek aan een gezonde financiële buffer uit zich ook in het feit dat 30% zichzelf niet in staat acht het geld op te hoesten voor een onverwachte kostenpost van €2.000. In lijn hiermee, leeft één op de drie werknemers van loonstrook tot loonstrook. 

In vergelijking met twee jaar gelden is het aantal Nederlandse werknemers dat bezorgd is over haar of zijn financiële situatie wel iets afgenomen. Waar in 2015 nog 11% altijd bezorgd was, is dat in 2017 8%. De groep die bezorgd is over de huidige situatie is wel iets groter geworden, met een stijging van 5% naar 8%. De groep die bezorgd is over de toekomst is wel weer gekrompen, van 26% naar 22%. Bovendien is de zorgenvrije groep gegroeid van 58% naar 62%.Financiële zorgen: wie heeft er last van?Verder blijken er meer onbezorgde mannen (66%) te zijn dan vrouwen (55%). Daarnaast maken de jongere werkenden zich meer zorgen dan hun oudere collega’s: onder de babyboomers is 70% onbezorgd, onder generatie x is dat nog 60% en bij de millennials met 56% nog iets minder. Tot slot is te zien dat – precies zoals je zou verwachten – mensen met hogere inkomens minder geldproblemen ervaren dan mensen met lagere salarissen. Onder hen met een inkomen van minimaal €65.000 heeft 30% geldzorgen, bij de groep met een salaris tussen de €35.000 en €65.000 is dat 37% en onder de groep die minder dan €35.000 verdient 46%. 

Uitdaging voor werkgever

Terwijl werkgevers natuurlijk niet zomaar iedereen een salaris van boven de €65.000 kunnen betalen om de problemen te verminderen, kunnen ze wel degelijk op andere manieren een rol spelen – en de studie laat duidelijk zien dat ze hier ook belang bij hebben: “Cijfers uit het onderzoek ondersteunen onze visie dat financiële problemen van werknemers ook een financiële zorg zijn voor de werkgever. Dat alleen al vanwege het aantal dagen dat werknemers met financiële problemen aangeven absent of niet-productief te zijn”, aldus Paul Kullen, consultant op het gebied van duurzame inzetbaarheid bij Willis Towers Watson.

“Steeds meer werkgevers leveren, mede daarom, programma’s om hun werknemers te helpen in hun financiële planning”, vervolgt Kullen. “Daarbij moeten ze zich bewust zijn van een zekere mate van wantrouwen aan de kant van de werknemer, die overigens in onze ervaring goed weggenomen of in elk geval beperkt kan worden.”

De helft van de werkgevers ziet voor zichzelf een actieve rol weggelegd in het aanmoedigen van de eigen werknemers om hun financiën beter te beheren. 27% geeft aan van plan te zijn om in de komende drie jaar een financieel welzijnsprogramma op te zetten. Mogelijkheden hierbij zijn bijvoorbeeld om meer inzicht te verkrijgen in het financiële gedrag van werknemers, ze te stimuleren om te sparen, de bestaande programma’s voor de verschillende groepen werknemers evalueren en andere hulpmiddelen te overwegen.