Kruger helpt logistiek dienstverlener met terugkeer naar winstgevendheid

08 oktober 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Kruger heeft een logistiek dienstverlener geholpen bij het verbeteren van de financiële prestaties. Het adviesbureau deed onderzoek naar de belangrijkste oorzaken achter de tegenvallende resultaten. Aan de hand van de opgedane inzichten heeft het bedrijf de weg naar boven weer weten te vinden. 

De afgelopen jaren beleefde het bedrijf – dat zich op basis van diverse langlopende contracten bezighoudt met transport- en warehouse-activiteiten – een sterke omzetgroei. Hierbij werd aanvankelijk ongeveer een nulresultaat geboekt. Gedurende het vorige boekjaar werd ook een mooie winst gerealiseerd. In het huidige boekjaar bleven de resultaten echter achter, ondanks dat de omzet wel bleef groeien. Hierdoor ontstond een toenemende druk op de liquiditeit. In combinatie met mogelijke nieuwe contracten en de daaraan gerelateerde investeringsbehoefte, vormde deze toegenomen liquiditeitsdruk voor het bedrijf aanleiding om de hulp in te schakelen van Kruger, een bureau dat zich onder meer richt op corporate restructuring & recovery, corporate finance, interim management, werving & selectie en cash management.

De logistiek dienstverlener had er moeite mee precies vast te stellen wat de oorzaak was van de tegenvallende bedrijfsresultaten. Om hier een beter beeld van te krijgen hebben de adviseurs van Kruger een analyse uitgevoerd van de gerealiseerde bijdrage en ontwikkeling per contract gedurende de afgelopen twee jaar. Op deze manier wisten ze helderheid te verschaffen omtrent de belangrijkste oorzaken voor de verslechterde financiële prestaties. Hierbij werden drie duidelijke factoren geïdentificeerd: er was sprake van verliesgevende nieuwe contracten, bepaalde kostenstijgingen werden onvoldoende doorberekend aan opdrachtgevers en de personeelskosten waren gestegen, onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt.

Om het tij te keren, is op basis van deze verkregen inzichten - in samenspraak met het management - een verbeterplan opgesteld, waarin concrete doelstellingen zijn opgenomen. Waar dat mogelijk was, zijn de lopende afspraken met opdrachtgevers ten aanzien van prijzen en kostenindexaties herzien. Daarnaast zijn de potentiële nieuwe contracten voor de komende tijd voor de gehele looptijd in kaart gebracht. Hierbij werd onder meer gekeken naar de rentabiliteit en werkkapitaalbehoefte en de balans- en liquiditeitspositie van het gehele bedrijf.

Kruger helpt logistiek dienstverlener met terugkeer naar winstgevendheid Ook werden een exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose op maandbasis opgesteld en werd geïnvesteerd in automatisering, waarmee de juiste stuurinformatie kan worden gegenereerd. Verder is ingezet op het inrichten van een rapportagestructuur zodat maandelijks gerapporteerd kan worden met een focus op de dekkingsbijdrage per activiteit en op de realisatie van de in het verbeterplan benoemde doelstellingen per contract. De geïmplementeerde automatisering en de nu beschikbare managementrapportage zorgen ervoor dat het management nu actief kan sturen op de resultaten per activiteit en dat er concrete input is, waaruit kan worden geput bij nieuwe contractonderhandelingen. 

Op basis van de doorberekening van meerdere potentiële nieuwe contracten kon worden vastgesteld dat het raadzaam was om een specifiek groot contract toch aan te nemen. Zo bleek dat het contract al op de korte termijn een positief effect zou hebben op de liquiditeitspositie van de onderneming. Het aangaan van het contract vormde uiteindelijk onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om – in samenwerking met diverse financiers en andere stakeholders – de liquiditeitsdruk het hoofd te bieden. 

Al met al wist de logistiek dienstverlener op deze manier de verliesgevende fase achter zich te laten. De weg naar boven werd hervonden en de liquiditeitspositie verbeterd. Hierbij was het bedrijf blijkbaar erg te spreken over de door Kruger geleverde bijdrage: het adviesbureau is inmiddels ook gevraagd om het bedrijf te begeleiden bij de overname van een branchegenoot en bij de juridische herstructurering van de onderneming.

Het was niet de eerste keer dat Kruger werd ingeschakeld door een logistieke onderneming. Zo adviseerde het kantoor eerder al een bevrachter in de tankvaart omtrent een herijking van de koers, waarbij werd gekeken of de huidige strategische koers van de onderneming nog aansloot bij de veranderende marktomstandigheden.