Kwaliteit van belang bij zzp inhuur via brokers, intermediairs of MSP’s

04 juni 2018 Consultancy.nl 11 min. leestijd

De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet onverminderd door. Uit gegevens van het CBS blijkt dat Nederland anno 2018 zo’n 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) telt. Hiermee is Nederland de flexkampioen in Europa. Ter vergelijking: tien jaar terug telde ons land ongeveer 790.000 zzp’ers. Deze groep zzp’ers wordt in toenemende mate bemiddeld door intermediairs en brokers, of partijen die meer waarde toevoegen aan de bemiddeling, zoals Managed Service Providers (MSP's).

Aan de snelle opkomst van flexibilisering – in het buitenland ook aangeduid als de ‘gig economy’ – liggen diverse factoren ten grondslag. Een belangrijk gegeven is dat de wensen van professionals veranderen. Zij blijven niet per se hun hele werkzame leven lang bij één en dezelfde organisatie werken. Ze willen doorontwikkelen en zitten steeds korter bij uiteenlopende bedrijven. Ook willen ze zelf de controle houden over hun loopbaan en door als zzp’er te werken, krijgen ze die mogelijkheid bij uitstek.

Ten tweede kan werken als zzp’er in sommige beroepsvelden, zeker wanneer er sprake is van schaarste van (vaste) medewerkers en/of door succesvol ondernemerschap – zoals in de IT – een lucratieve keuze zijn. Door zelfstandig aan de slag te gaan, kunnen professionals tarieven rekenen die hoger liggen dan wanneer ze in loondienst zouden werken. Hetzelfde geldt in grote mate voor professionals in onder meer de bouw en het organisatieadvies – beide sectoren waar het percentage zzp’ers als aandeel van de beroepsbevolking hoog te noemen is. In sommige segmenten zoals postbezorging, taxidiensten of maaltijdbezorgdiensten, zijn het juist de werkgevers die prefereren met zzp’ers te werken, aangezien dit hen een grote mate van flexibiliteit biedt en kosten bespaart (minder belasting- en premiedruk).

Snelle opkomst zzp

Door de snelle opkomst van werk door middel van zzp-constructies is de laatste jaren de vraag naar intermediairs of brokers in rap tempo toegenomen. Dit zijn partijen in de flexbranche die de inhuur van flexkrachten verzorgen – zzp’ers vormen hierbij de grootste groep, maar het betreft ook professionals die niet actief zijn als ondernemer (bijvoorbeeld uitzend- en payrollkrachten).

Nederland telt ruim 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel

Recent onderzoek van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) toont aan dat er vandaag de dag bij ruim de helft van de vacatures/opdrachten (53%) een intermediair wordt ingeschakeld. En hoe groter het bedrijf, hoe groter de vraag naar zzp’ers en interim professionals. Terwijl kleine bedrijven het liefst werken met generieke intermediairs, zodat ze een beperkt aantal aanspreekpunten hebben voor externe inhuur, werken grote bedrijven (> 1.000 medewerkers) het liefst met gespecialiseerde intermediairs. Dit komt doordat de meeste bedrijven binnen deze groep op zoek zijn naar bijvoorbeeld ICT’ers en/of engineers, waarvoor specialistische expertise nodig is die veelal ontbreekt op de eigen recruitmentafdeling.

De belangrijkste reden die organisaties hebben voor het gebruik van intermediairs, is voor het vinden van de juiste kandidaten. Hoewel de meeste bedrijven eigen recruitmentteams hebben, is het voor hen een uitdaging om alle functies en rollen te bezetten. Intermediairs beschikken over een netwerk en over uitgebreide recruitmentkennis en -expertise, waardoor ze doorgaans efficiënter zijn in het vervullen van rollen, in het bijzonder bij specialistische kandidaten. Een andere reden is de snelheid waarmee intermediairs kunnen opereren. Organisaties zijn soms op zeer korte termijn op zoek naar een professional en voor hen is het vaak moeilijk om tijdig aan deze behoefte te voldoen, terwijl intermediairs snel kunnen putten uit hun bestand en een kortere doorlooptijd kunnen bieden. Maar ook lagere kosten en het voldoen aan alle inhuurregels (bijvoorbeeld de wet DBA) spelen een rol in de motivatie voor het inschakelen van een intermediair.

Het aantal bureaus dat in ons land actief is in de flexbranche komt volgens cijfers van de KvK neer op 12.000. Een overgroot deel daarvan bestaat uit uitzendbureaus en payrollpartijen. Daarna volgt een groot aantal partijen dat organisaties helpt met het bemiddelen van zzp'ers. Deze partijen, ook wel ‘zzp-bemiddelaars’, ‘tussenbureaus’ of ‘flexbureaus’ genoemd, worden door de Bovib, de brancheorganisatie voor intermediairs en brokers in Nederland, gedefinieerd als: “Een bedrijf dat vraag en aanbod van externe inhuur bij elkaar brengt en meestal wordt betaald bij een geslaagde match.” De broker gaat op zoek naar geschikte kandidaten voor openstaande inhuuraanvragen en neemt in veel gevallen de inhuuradministratie voor zijn rekening, zoals de screening, het sluiten van het contract, de urenregistratie en de facturatie.

De broker/intermediair zoekt soms naar geschikte kandidaten voor de opdrachtgever. Soms bemiddelt de broker alleen tussen opdrachtgever en flexkracht bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen deze twee partijen (het ‘bemiddelingsmodel’). Partijen vinden elkaar dan zelf. Wanneer de broker een stap verder gaat, wordt deze zelf een contractpartij. In dit geval sluit de broker de contracten af met de leveranciers of zzp’ers van diens opdrachtgever en neemt daarmee de juridische risico’s (grotendeels) over van de opdrachtgever. Of de broker fungeert zelf juridisch gezien als werkgever van de flexkracht en detacheert deze bij de eindopdrachtgever (het ‘tussenkomstmodel’).

Terwijl contractmanagement van zzp’ers alsmaar populairder wordt binnen de totale markt voor inhuurdienstverlening van krachten, maakt het maar een klein deel uit van de markt. Dat komt vooral doordat er veel kennis en ervaring nodig is van de complexe regelgeving in combinatie met grondige kennis van de arbeidsmarkt.

Werken als zzp’er kan voordelen hebben voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer

Managed Service Providers

Wat een broker niet doet, is zich bemoeien met het inhuurproces van de opdrachtgever. Voor veel organisaties, in het bijzonder diegenen die flexibilisering hebben omarmd of voor hun activiteiten erg afhankelijk zijn van zzp'ers, kan dit echter wel wenselijk zijn. Dit komt doordat intermediairs dan een meer proactieve rol kunnen spelen in het recruitment- en resourcingbeleid en bij de werving van professionals. Wanneer flexbureaus ook betrokken worden bij het organiseren van de inhuur en sourcing van het personeel van organisaties op strategisch-, tactisch- & operationeel niveau, dan worden zulke bedrijven Managed Service Providers (MSP) genoemd.

De MSP is verantwoordelijk voor het beheren van contracten met leveranciers van personeelsdiensten (onder andere uitzendkrachten, gedetacheerden, zzp’ers, het managen van aanbesteed werk en -andere HR-diensten). Een MSP voert dit uit door gebruik te maken van reportingtools en een Vendor Management Systeem (VMS) dat voorziet in een strak proces/workflow, gefaciliteerd vanuit een software-oplossing. Het belangrijkste verschil met een broker is dat een MSP veel meer op strategisch niveau werkt dan de meer operationeel werkende broker, en nadenkt over de beste wijze(n) waarop hij voor zijn opdrachtgever het juiste (inhuur)talent uit de markt weet te halen. Een MSP organiseert de hele ‘supply-chain’ en voert vervolgens deze aanpak uit, inclusief de complete inhuuradministratie en ook bijvoorbeeld de management-rapportages over alle inhuur.

Groot aantal intermediairs

Door de omvang van de flexmarkt zien opdrachtgevers die op zoek zijn naar een intermediair of MSP vaak door de bomen het bos niet meer. Daarbij geldt ook dat intermediairs volgens opdrachtgevers te weinig onderscheidend van elkaar zijn: “Het is eenheidsworst. Alleen van heel specialistische bureaus is duidelijk waar ze voor staan” en “Als ik een ICT’er nodig heb, klop ik direct bij hen aan”, zijn voorbeelden van geluiden die, ten aanzien van de huidige markt, regelmatig klinken.

Over de hele linie zijn opdrachtgevers volgens de ABU redelijk tevreden over hun dienstverleners, ze geven intermediairs gemiddeld een 7,5 als rapportcijfer. Tussen de verscheidene branches zitten echter wel enkele verschillen. Zo scoren intermediairs in de bouwsector het hoogst, terwijl intermediairs die zzp’ers in het onderwijs plaatsen de laagste tevredenheid genieten. De markt kampt echter ook volgens kenners met de uitdaging van de vele ‘cowboys’, die zich op de flexmarkt begeven. Het gaat daarbij om partijen die te veel sturen op commercieel belang: partijen bij wie het vooral draait om het binnenharken van een plaatsingsfee door snel een beschikbare kandidaat uit de pool te plaatsen, in plaats van de juiste kandidaat te zoeken bij de organisatie en deze voor te dragen.

Voor organisaties die van buitenaf personeel inschakelen ten behoeve van hun eigen bedrijfsvoering, is een hoge mate van kwaliteit essentieel. Het kan gaan om zzp'ers die een klantgerichte rol vervullen, of professionals die door uitval of ziekte belangrijke posities innemen op interim basis. Of het kan bijvoorbeeld gaan om professionals die een bijdrage leveren aan een belangrijk veranderprogramma binnen de organisatie.

Kwaliteit is van groot belang bij zzp inhuur via brokers, intermediairs of MSPs

Zicht op kwaliteit

Een manier om een hoge mate van kwaliteit te garanderen, is door te kijken welke partijen zich hebben aangesloten bij een vereniging die toeziet op de kwaliteit. Zo is bijvoorbeeld de NBBU een brancheorganisatie voor professionele intermediairs op de arbeidsmarkt, die de belangen behartigt van ruim 1.100 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payrollondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt. De NBBU heeft circa 1.100 leden. En zo vertegenwoordigt ook de ABU, met zo’n 550 leden, ondernemingen in de uitzendbranche en flexbranche. De meeste bij de NBBU en ABU aangesloten bureaus hebben uitzenden en payrolling als hoofdactiviteit.

Er zijn naar schatting zo’n 50 bedrijven op de Nederlandse markt die zich profileren als broker met de nadruk op het contractmanagement en het complete beheer van inhuur. Hiervan is het overgrote deel aangesloten bij brancheorganisatie Bovib (> 55 leden).

Als belangenbehartiger van partijen die inhuur van extern personeel organiseren, maakt Bovib zich sterk voor een betrouwbare positie van onafhankelijke en kwalitatief goede intermediairs. Het doel van de brancheorganisatie is het optimaliseren van de vraag en het aanbod op de flexibele arbeidsmarkt en het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. Bovib stelt eisen aan de financiële boekhouding en loon- en personeelsadministratie van in Nederland gevestigde ondernemingen die zelfstandigen inhuren en/of bemiddelen. Aan de toelatingseisen zijn daarnaast een gedragscode en een eigen keurmerk verbonden.

Een andere manier om inzicht in de kwaliteit te verkrijgen, is door er gerenommeerde rankings of gidsen op na te slaan die de markt onder de loep nemen. Zo brengen bijvoorbeeld consultancybureau MBCF en informatieplatform Flexmarkt jaarlijks een lijst uit van de grootste uitzendorganisaties en flex intermediairs van Nederland, en brengt Flex-Beheer dit jaar de gespecialiseerde brokermarkt in kaart middels de Nationale Broker/Intermediair Gids. Daarnaast doet Flex-Beheer periodiek onderzoek naar MSP’s in de Benelux.

Gerelateerd: Vijf inhuurvormen voor het inhuren van flexibele IT-professionals.