Zorgproces integratie is fundament van Value-Based Healthcare

13 oktober 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In alle discussies rondom Value-Based Healthcare (VBHC) wordt een fundamenteel element onderbelicht: zorgproces integratie. Hiermee gaat potentieel een grote opportuniteit verloren, schrijft Gérard Klop, oprichter en partner bij Vintura. 

Het verbeterpotentieel van integratie kan zowel binnen het ziekenhuis plaatsvinden in de vorm van zorgpaden en centrumvorming, als ook daarbuiten wanneer de 0e en 1e lijn worden betrokken en we spreken over ketenzorg.

Waarom is zorgproces integratie fundamenteel en daarmee zo belangrijk? Patiënten komen tijdens een zorgtraject veel verschillende zorgverleners en organisaties tegen. Samenwerking tussen deze zorgverleners loopt niet altijd optimaal. In het ergste geval is er zelfs sprake van miscommunicatie, duplicatie en tegengestelde belangen. Echte patiëntgerichtheid vereist meer en betere samenwerking.

Zorgproces integratie is fundament van Value-Based Healthcare

Voordelen

In de ogen van Klop zijn er vier cruciale elementen die door zorgproces integratie en VBHC (binnen het ziekenhuis en/of daarbuiten) worden gerealiseerd, die elk belangrijke voordelen met zich meebrengen:

1) Door het neerzetten van een integraal zorgproces wordt de zorg doelmatiger. Betere communicatie en een duidelijkere taak- en rolverdeling voorkomen duplicatie en verspilling. Daarnaast stimuleert het sturen op kosten de keten om over- en onderbehandeling te minimaliseren.

2) Door integraliteit en afspraken over uitkomstindicatoren ontstaat meer eenduidigheid en transparantie. Dit verlaagt de registratielast en zorgt er voor dat gemeten uitkomsten onderling aansluiten.

3) Door het definiëren van gemeenschappelijke belangen en doelen worden conflicterende prikkels weggenomen. Hierdoor werken alle betrokken zorgverleners toe naar hetzelfde resultaat. Iedereen is gebaat bij betere patiëntuitkomsten, en er is een prikkel voor continue verbetering.

4) Een integraal zorgproces biedt de mogelijkheid om systemen te integreren en standaardiseren. Hierdoor kunnen nieuwe technologische oplossingen, die patiëntuitkomsten kunnen verbeteren en kosten verlagen, sneller worden geadopteerd. Denk bijvoorbeeld aan telemetrische oplossingen in de thuissituatie ten behoeve van betere nazorg en versnelde dehospitalisatie.

Noodzaak

Het zorgstelsel staat onder druk. Er wordt getwijfeld aan de houdbaarheid van het bestaande stelsel op lange termijn. Zeker gezien de vergrijzende bevolking en de aanstormende ‘baby-boomers’, die over 10 jaar allemaal tussen de 60 en 80 jaar zullen zijn.

De betaalbaarheid van zorg komt steeds meer op gespannen voet te staan met het leveren van goede kwaliteit. Zorgproces integratie en VBHC bieden hier een oplossing. Door zorgproces integratie en VBHC kunnen we zorgkwaliteit blijven bieden terwijl we de kosten beter kunnen beheersen. Zeker wanneer we dit koppelen aan prestatiebekostiging in plaats van volume afspraken. Klop geeft aan dat we deze positieve beweging nu moeten inzetten.

Niet eenvoudig

Zorgproces integratie is een lastige weg. De huidige rollen in de zorg hebben conflicterende belangen en houden zichzelf in stand. Dit staat integratie in de weg. Het is daarom van belang dat in een dergelijk proces van integratie ook de ‘verliezers’ meeprofiteren van het gewin op een hoger aggregatie niveau, d.w.z. het betere resultaat gerealiseerd door het hele zorgproces is voor iedereen beter.

Vier belangrijke voordelen van zorgproces integratie

Klop legt uit: "Wij zien op dit moment dat een aantal ziekenhuizen hun organisaties aan het kantelen zijn door afdelingen rond ziektebeelden en patiëntpaden in te richten. Dit geeft binnen deze organisaties al de nodige discussie en wrijving. De grotere uitdaging ontstaat wanneer ook de 1e en 0e-lijns zorg aan de keten worden toegevoegd. Op dat moment krijgen we te maken met verschillende belangen die zelfs buiten de eigen organisatie liggen."

Kortom: VBHC is meer dan het definiëren en meten van uitkomsten. "En wij zien daarbinnen zorgproces integratie als een fundamentele en belangrijke weg naar betere en betaalbaardere zorg op een toekomstbestendige manier. Laten we deze uitdaging gezamenlijk aangaan!"