B&A evalueert beurzenprogramma van Beta Techniek

28 juli 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Nederland kent negen topsectoren, sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Deze voor de Nederlandse economie belangrijke sectoren kampen echter met een (dreigend) tekort aan getalenteerde technische krachten. Een initiatief hiertegen vormt de invoering van een beurzenprogramma: ‘De Topsectorbeurzen’, dat wordt gefaciliteerd door Platform Bèta Techniek (BPT). Samen met onderzoeks- en adviesbureau B&A Groep wordt momenteel onderzocht wat het beurzenprogramma concreet oplevert voor studenten en bedrijven en hoe het programma nog verder versterkt en gepositioneerd kan worden.

Het aantal studenten dat kiest voor een technische opleiding en carrière in de techniek is volgens het Haagse onderzoeks- en adviesbureau B&A de laatste jaren aan het stijgen, maar blijft te laag om tegemoet te komen aan de toekomstige vraag naar technisch talent. Door de wijzigingen in de studiebekostiging (leenstelsel in plaats van beurzenstelsel) bestaat het risico dat studenten op financiële gronden niet kiezen voor een langere - en daarmee duurdere - technische opleiding maar uitwijken naar alfa of gamma onderwijs.

Ook uit onderzoek van Deloitte in 2014, bleek al dat een groot tekort aan bètaspecialisten de Nederlandse economie bedreigt. Het aantal afstudeerders van de bètafaculteiten werd toen becijferd op het laagste niveau binnen Europa. Vorig jaar had 14% van de afgestudeerden in Nederland een bèta-achtergrond, ten opzichte van gemiddeld 25% in Europa. En dat terwijl door nieuwe trends, technologieën en de daarmee samengaande explosieve toename van (Big) data het belang van wiskunde in de komende jaren alleen maar (fors) zal toenemen.

B&A evalueert beurzenprogramma van Beta Techniek

Topsectorbeurzen
Om studenten een aantrekkelijk toekomstperspectief te kunnen bieden – een opleiding en carrière in één van de topsectoren van de economie – werd vanuit het landelijke Techniekpact een beurzenprogramma opgezet: de Topsectorbeurzen. Dit programma, dat door Platform Bèta Techniek (BPT) wordt gefaciliteerd, biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten zicht op onder andere mogelijke financiële ondersteuning, praktijkervaring bij bedrijven en aanvullend en uitdagend onderwijs. Voor de topsectorbeurzen bestaat geen blauwdruk: per topsector bepalen bedrijven en brancheorganisaties zelf hoe ze invulling geven aan de beurs. Inmiddels zijn meer dan 500 studenten aan een beurstraject begonnen. Daarmee komt de ambitie vanuit het Techniekpact om jaarlijks 1000 getalenteerde studenten een Topsectorbeurs aan te bieden langzaam maar zeker in zicht, aldus B&A.

Om inzicht te krijgen in de resultaten van het beurzenprogramma besloot Platform Bèta Techniek om het programma te evalueren. Hiervoor schakelde het B&A in, een onderzoeks- en adviesbureau uit Den Haag. Gezamenlijk wordt de komende maanden onderzocht wat het beurzenprogramma concreet oplevert voor studenten en bedrijven en hoe het programma nog verder versterkt en gepositioneerd kan worden. De onderzoekers van B&A werken intensief samen met de opdrachtgever op het gebied van dataverzameling, waarbij studenten, deelnemende bedrijven en niet-deelnemende bedrijven worden benaderd. Volgens B&A krijgt het Platform Bèta Techniek zo “ervaringen uit eerste hand en is het onderzoeksproces en analyse gewaarborgd door B&A.”

In het najaar van 2015 worden de onderzoeksresultaten verwacht.